Basisschool 'de lage weide'

Julianastraat 1 4921 KM Made

Schoolfoto van Basisschool 'de lage weide'

Het team

Toelichting van de school

Het team van basisschool 'de lage weide' bestaat uit:

onderwijs ondersteunende medewerkers

Conciërge: Ger Verhoeven

Administratief medewerkster: Elsbeth van Mook

Onderwijsassistenten: Wouter, Susanne, Anne, Riekje

Leerkrachten:

Groepen 1/2: Simone, Sera, Suzanne K., Sanne, Jolanda, Marianne.

Groepen 3: Romy, Wendy, Chantal

Groepen 4: Saskia, Anoek, Carin

Groepen 5: Mylon, Marie

Groepen 6: Tineke B., Patricia, Athene

Groepen 7: Ellen, Stefanie, Tina, Cynthia

Groepen 8: Britte, Luciënda

Vakleerkracht Spel en beweging/bewegingsonderwijs: Yvette

Interne begeleiding
Op onze school kennen we ook twee intern begeleiders (IB’ers) Linda en Tineke H. De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor het begeleiden van leraren, het coördineren en uitvoeren van het zorgbeleid en het leveren van een bijdrage aan het onderwijskundig- en zorgbeleid.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het personeel heeft verlof tijdens het grootste gedeelte van de schoolvakanties. We streven naar zo min mogelijk lesuitval. In bepaalde gevallen kan het personeel aanspraak maken op verlof onder schooltijd. Dat extra verlof heeft meestal te maken met persoonlijke omstandigheden zoals een bruiloft of zorgverlof voor een familielid. Leerkrachten kunnen ook uitvallen door ziekte. 

In alle gevallen zal de school proberen voor deskundige vervanging te zorgen, bij voorkeur door eigen parttimers of vaste vervangers. 

Binnen het huidige lerarentekort wordt het vervangen van personeel steeds lastiger. Daarom hanteren we een stappenplan:

1. Bij verlof of acute ziekte leggen we contact met de groepsverantwoordelijke leerkracht of duopartner;

2. Als zij niet beschikbaar zijn, vragen we andere leerkrachten uit een andere groep meer te werken of zoeken we extern een vervanger;

3. Als zij niet beschikbaar zijn, verplaatsen we in de school onderwijsassistenten vanuit de ondersteuning naar de groep;

4. Als zij niet beschikbaar zijn, plaatsen we in een specifieke situatie een stagiaire voor de groep;

5. Als zij niet beschikbaar zijn, splitsen we een groep op;

6. Als dit niet gaat of niet verantwoord is, wordt een groep naar huis gestuurd en werken zij (digitaal) aan hun schoolwerk.

We informeren jullie zo goed mogelijk op dit gebied. Echter als er 's ochtends vroeg zich een acute situatie voordoet, kan het voorkomen dat jullie vooraf niet geïnformeerd worden. Wel informeren we jullie bij langere ziektetrajecten, zodra er een oplossing voor handen is.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs:
Ons schoolbestuur maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Breda (Samenwerkingsverband Breda e.o.) Passend onderwijs is er voor alle leerlingen. In de praktijk gaat het vooral om leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Deze ondersteuning kan nodig zijn vanwege een verstandelijke beperking, een chronische ziekte of bijvoorbeeld gedrags- of leerproblemen. Maar ook hoogbegaafdheid kan aanleiding zijn om extra ondersteuning te organiseren. De Wet Passend Onderwijs schrijft enerzijds een aantal zaken voor die het samenwerkingsverband moet regelen, anderzijds geeft de wet vrijheden om zelf beleid te maken. Om dit beleid vorm te geven hebben de scholen gezamenlijk een ondersteuningsplan opgesteld dat moet garanderen dat iedere leerling een passend onderwijsaanbod krijgt. Dit ondersteuningsplan kunt u inzien op https://www.rsvbreda.nl

Heeft u vragen over passend onderwijs, wilt u advies of praten met iemand die met u meedenkt? Dan kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind of bij het ouder- en jeugdsteunpunt van het samenwerkingsverband. Meer informatie over de ondersteuning die de school en het samenwerkingsverband aan u kan bieden is te vinden op: www.ouderjeugdsteunpuntrsvbreda.nl. De informatie bestaat met name uit veel gestelde vragen en antwoorden. U vindt er ook uitleg van begrippen en handige links. Wilt u een vraag stellen? Dan vindt u onze contactgegevens door te klikken op deze link 

Zorgplicht:
Scholen zorgen er voor dat iedere leerling, die bij de school staat ingeschreven of is aangemeld en die extra ondersteuning nodig heeft, een passend onderwijsaanbod krijgt. Als de school de ondersteuning niet zelf kan bieden en aangeeft dat uw kind het beste naar een andere school kan gaan, moet de school, na overleg met u, zorgen dat er een andere school gevonden wordt die wel een passend aanbod kan doen en uw kind kan toelaten. Dit kan een andere basisschool zijn, maar ook een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.

Schoolondersteuningsprofiel (SOP):
Iedere school heeft een ondersteuningsprofiel opgesteld, waarin de school beschrijft welke ondersteuning zij kan bieden en hoe deze ondersteuning is georganiseerd. Het schoolondersteuningsprofiel speelt een rol in het toelatingsbeleid van de school en is voor ouders een informatiebron die geraadpleegd kan worden, als zij op zoek zijn naar een school voor hun kind.

Verwijzingscommissies:
Binnen het nieuwe samenwerkingsverband is er een commissie voor toelaatbaarheidsverklaringen. Deze commissie bepaalt de toelaatbaarheid voor plaatsing in het speciaal (basis)onderwijs.

Bij het organiseren van adequate en passende ondersteuning werken wij vanuit onze ondersteuningsstructuur met een stappenplan.

Onze ondersteuningsprocedure in een stappenplan
Onze school wil elk kind alle mogelijke kansen bieden voor een goede ontwikkeling. Dat is niet eenvoudig. Het éne kind heeft namelijk meer begeleiding en aandacht nodig dan het andere. Daarom is de ondersteuning in onze basisschool georganiseerd in een stappenplan.

Stap 1: De leerkracht gaat aan de slag
Als het niet goed gaat met uw kind in de klas zal de leerkracht onderzoeken wat er aan de hand is. Dat gebeurt door te observeren en belemmeringen in de ontwikkeling te signaleren. Dit wordt vastgelegd in het basisdocument van het kind. Er vindt overleg met u plaats om tot een aanpak te komen die voor verbetering zorgt.

Stap 2: De interne begeleider en collega’s helpen mee
Als de aanpak niet tot verbetering leidt, bespreekt de leerkracht de zorg om uw kind met de interne begeleider (IB’ er) van de school, en natuurlijk met u. Vaak werken ook nog andere collega’s mee. Er worden doelen bepaald en een plan van aanpak gemaakt. Dit wordt vastgelegd in het basisdocument van het kind. De leerkracht en uw kind gaan daarmee aan de slag.

Stap 3: Het OT (Ondersteunings Team) van de school wordt ingeschakeld
Soms is meer expertise nodig. De leerkracht en de interne begeleider bespreken de zorg voor uw kind met specialisten die deel uitmaken van het ondersteuningsteam van de school. We nodigen ouders uit om hierbij aanwezig te zijn. Dit overleg is erop gericht om de ondersteuningsbehoeften van het kind nog beter in kaart te brengen en tot een bijstelling van het plan van aanpak te komen. Het gaat daarbij vooral om een werkwijze in de klas die tot betere resultaten kan leiden. Er komt een duidelijk advies voor de ouders en eventueel aanvullende zorg door specialisten binnen de school.

Stap 4: Externe specialisten in het OT (Ondersteunings Team) adviseren
Als de ondersteuning die de school kan bieden onvoldoende is voor uw kind, vindt overleg met externe specialisten plaats. Daarvoor kunnen onder andere vertegenwoordigers van het speciaal onderwijs, maatschappelijk werk, jeugdzorg en GGD aansluiten. In dit team wordt besproken wat voor zorg uw kind nodig heeft, in welke mate, en hoe die nodige zorg geboden kan worden binnen de reguliere setting. Dit kan leiden tot nader onderzoek, en het aanbieden van extra voorzieningen in de eigen basisschool d.m.v. een onderwijsarrangement. Ook is mogelijk dat overplaatsing wordt geadviseerd naar een andere school voor basisonderwijs, naar speciaal basisonderwijs (SBO) of naar een school voor speciaal onderwijs (SO). Dit gebeurt uiteraard altijd in overleg met u.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

* Executieve functies

* Sociaal emotioneel

* Meer- en hoogbegaafdheid


Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Terug naar boven