Islamitische Basisschool El Habib

Silexstraat 41 6216 XB Maastricht

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Habib

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van de toetsen van CITO. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over de leerlingen.   Het toont de ontwikkeling van een kind in een bepaalde periode.

Alle leerlingen maken 2 keer per jaar deze CITO toetsen, namelijk in januari (medio) en in juni (eind). Na de toetsweek worden alle resultaten geanalyseerd krijgen ouders per brief de toetsresultaten van hun kind(eren). Deze worden ook in het schoolrapport vermeld. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het gehele land. Daardoor is het mogelijk de prestaties van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst.

Jaarlijks worden er trendanalyses gemaakt en de resultaten hiervan met het hele team besproken. Deze analyses leiden tot verbeteracties in ons onderwijsprogramma.

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben, niet alleen op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied (het zich prettig voelen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven