Islamitische Basisschool El Habib

Silexstraat 41 6216 XB Maastricht

Schoolfoto van Islamitische Basisschool El Habib

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Om de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en verder te verhogen volgen we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van de toetsen van CITO. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over de leerlingen.   Het toont de ontwikkeling van een kind in een bepaalde periode.

Alle leerlingen maken 2 keer per jaar deze CITO toetsen, namelijk in januari (medio) en in juni (eind). Na de toetsweek worden alle resultaten geanalyseerd krijgen ouders per brief de toetsresultaten van hun kind(eren). Deze worden ook in het schoolrapport vermeld. De toetsen die wij gebruiken, worden afgenomen bij een grote groep leerlingen verspreid over het gehele land. Daardoor is het mogelijk de prestaties van uw kind te vergelijken met leeftijdsgenoten in ons land. De vakken rekenen, lezen en taal worden op verschillende onderdelen getoetst.

Jaarlijks worden er trendanalyses gemaakt en de resultaten hiervan met het hele team besproken. Deze analyses leiden tot verbeteracties in ons onderwijsprogramma.

Het leerlingvolgsysteem biedt ons een overzicht van leerlingen die extra hulp nodig hebben, niet alleen op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied (het zich prettig voelen).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven