Basisschool Het Mozaïek

Prestantstraat 40 6217 XX Maastricht

  • De leukste school bij jou in de buurt!
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Het team

Toelichting van de school

Samenstelling team: 

Directeur - IB-er/MT-lid - 12 leerkrachten variërend parttime/fulltime - 2 onderwijsassistentes - conciërge - 1 dag in de week administratief medewerker - vakdocent gym.
Regelmatig hebben we op school stagiaires van de pabo en de spw.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

We proberen de vervanging altijd eerst intern op te lossen met leerkrachten die bijv. ambulant zijn of met leerkrachten die parttime werken. Wanneer dit niet lukt, dan wordt om externe vervanging gevraagd bij het bestuurskantoor. Zij regelen de externe vervangingen. Er wordt altijd eerst gekeken of er nog mensen vanuit de vervangerspool beschikbaar zijn, voordat er naar de algemene vervangerslijst wordt uitgeweken. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Pedagogisch en didactisch klimaat.

Onze ambitieis kwalitatief goed onderwijs te geven, dat leidt tot een optimale ontplooiing en een maximaal leerresultaat voor elk kind. Wij werken zoveel mogelijk met homogene groepen, maar werken ook groepsdoorbrekend in de zin dat waar leerstof gecombineerd kan worden dat ook wordt! Daarbij kijken we naar onderwijsbehoeften van leerlingen waardoor het mogelijk is dat leerlingen een enkel vak in een andere groep volgen, omdat ze meer uitdaging nodig hebben of juist herhaling van de aangeboden stof. Wij kunnen dan optimaal instructie geven, begeleid inoefenen en indien nodig verlengde of verkorte instructie aanbieden tijdens de leervakken; taal, rekenen, spelling,begrijpend lezen, studievaardigheden en technisch lezen. In de middaguren staan de zaakvakken, gymlessen en de creatieve vakken centraal.

Coöperatieve werkvormen.

Alle kinderen hebben thuis ongetwijfeld al eens gesproken over schoudermaatje,oogmaatje, werken in tweetallen, mix- en ruil, laat zien enz. Het gaat hier om manieren van werken waar kinderen niet alleen van de juf, maar ook ‘met en van elkaar leren’. Deze manier van leren wordt “coöperatief leren” genoemd en kan gebruikt worden bij alle leergebieden. Een belangrijk verschil met de vroegere manier van lesgeven is, dat de leerlingen ook al tijdens de uitleg allemaal uitgenodigd worden om actief mee te denken en mee te doen. Niemand krijgt de kans om weg te dromen of met andere dingen bezig te zijn. Dit actief meedenkenen meedoen, maakt dat de leerlingen meer eigen succeservaringen opdoen,onafhankelijker kunnen functioneren en niet onnodig terugvallen op de steun van de leraar. Ook leren de kinderen goed samen te werken wat weer een goede uitwerking heeft op de sfeer in de groep. Kerncompetenties. Onze kerncompetenties liggen vooral binnen de vakgebieden taal, rekenen en lezen.Daarnaast zijn wij in staat een goed pedagogisch klimaat te creëren vanuit een positieve benadering van het kind. Via klassenbezoeken, schooltoezicht, inspectie en de kwaliteitsmeter hebben we een aantal sterke punten van de school vastgesteld: We geven zorg op maat, we gaan goed om met verschillen door effectief klassenmanagement. Er is een goed pedagogisch klimaat, met een grote taakgerichtheid van leerlingen.Er is een goede begeleiding van leerlingen, door het systematisch volgen van hun ontwikkelingen en daarop opbrengst bewust te handelen c.q. het stellen van doelen a.d.h.v. data-analyse.We hebben een taalaanbod met een goede doorgaande leerstoflijn van groep 1 t/m 8.Er is een divers en gevarieerd aanbod van boeiende werkvormen voor alle leerlingen binnen een heldere lesstructuur. Leerkrachten worden continu scherp gesteld op hun eigen handelenen willen zich steeds verbeteren. Door het gebruik van Cadenza, een ontwikkelinstrument voor leerkrachten, zorgen we dat uw kind optimaal onderwijs krijgt van goed opgeleide en bijgeschoolde leerkrachten op bewezen effectieve manieren van lesgeven. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

In het schoolontwikkelingsprofiel zijn 4 ankerpunten in opgenomen. Deze 4 ankerpunten zijn:
1. Kwaliteitsstandaard.
2. Planmatig en handelingsgericht werken.
3. Specifieke ondersteuning.
4. Ondersteuningsstructuur.

In elke groep wordt er met groepsplannen gewerkt. Hier wordt rekening gehouden met de onderwijsbehoeften van de leerlingen. Er wordt op verschillende niveaus gewerkt, basisgroep, subgroepen. Subgroepen kunnen leerlingen zijn die verlengde instructie nodig hebben maar ook leerlingen die meer de verdieping nodig hebben.  Buiten de zorg die er in de groepen wordt gegeven, wordt er ook zorg geboden door onderwijsassistenten en het dienstencentrum. Deze zorg wordt in alle groepen ingezet. Er wordt in kleine groepjes gewerkt. Verschillende vakgebieden komen hier aan bod, denkend aan: rekenen-technisch lezen-begrijpend lezen-taalondersteuning, maar ook gericht op concentratie en aandacht.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Terug naar boven