Basisschool Het Mozaïek

Prestantstraat 40 6217 XX Maastricht

  • De leukste school bij jou in de buurt!
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek
  • Schoolfoto van Basisschool Het Mozaïek

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Al jaren doen alle kinderen uit groep 8 mee aan de Eindtoets basisonderwijs van Cito. In het afgelopen schooljaar lagen de resultaten weer boven het van ons te verwachten niveau en zelfs boven de door de inspectie voor het onderwijs vastgestelde bovengrens. In de afgelopen 5 schooljaren was er ieder jaar sprake van hogere eindopbrengsten. Als de gemiddelde toetsscore op of boven de bovengrens ligt, boordeelt de inspectie de resultaten als goed.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De kwaliteit van de school hangt af van de mensen die er werken en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Alle teamleden van basisschool Het Mozaïek zijn het er over eens dat in onze school hard gewerkt wordt. Binnen de school hangt een rustige en fijne sfeer.
Wanneer het gaat over resultaten boeken met leerlingen, zijn we afhankelijk van de volgende punten:
- het niveau van de ontwikkeling op het beginpunt
- de mogelijkheden van het kind
- de ondersteuning van de ouders
- de kwaliteit van het onderwijs. 
Van de cito resultaten van onze kinderen kunnen we opmerken dat: 
De resultaten overeen komen met onze verwachtingen. Dat betekent dat het team in staat is een goede inschatting te maken van het leerniveau van een kind. De resultaten komen overeen met het landelijk gemiddelde van andere vergelijkbare basisscholen.

De kwaliteit van het onderwijs bewaken en verhogen we ook verder door te werken met toetsen gerelateerd aan het leerlingvolgsysteem. Het systeem levert waardevolle aanvullende informatie op over een leerling en groepen als geheel. Op het rapport kunt u niet zien hoeveel een kind in een bepaalde periode heeft bijgeleerd. Een voldoende in februari en een voldoende in juli zeggen niets over de feitelijke vooruitgang. In de schoolzelfevaluatie worden toetsresultaten van onze leerlingen vergeleken met een grote groep leerlingen verspreid over het land. Hierdoor is het mogelijk de vorderingen te vergelijken met leeftijdgenoten in het hele land. Daarnaast zorgt de schoolzelfevaluatie ervoor dat we elk jaar onze populatie met zijn ondersteuningsvragen in beeld brengen en kijken wat dit betekent voor ons aanbod. Zoals: hoeveelheid zij-instromers, opleidingsniveau van ouders, kinderen die extra ondersteuning ontvangen enz. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Nadat onze schoolverlaters de stap naar het voorgezet onderwijs hebben gemaakt, volgen we onze "oud" leerlingen formeel nog drie jaar. Zo krijgen we een goed overzicht of de leerlingen na drie jaar nog hetzelfde onderwijsniveau volgen dat we destijds geadviseerd hebben. Zo kunnen we exact zien of we ook voor de langere termijn niet te hoog of te laag adviseren en onnodig op- en afstromen in het Voortgezet onderwijs voorkomen. Uit onze analyses blijkt dat ruim 90% van onze "oud" leerlingen na drie jaar op het door ons geadviseerde niveau functioneert. Minder dan 10% zit na drie jaar op een lager of hoger niveau. Hiermee kunnen we stellen dat we op het einde van groep 8 goede adviezen geven.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven