Basisschool J.F.Kennedy

Keurmeestersdreef 129 6216 ED Maastricht

 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

ledere Mosaliraschool, dus ook de Kennedyschool, heeft gelden toegewezen gekregen voor de opvang van zieke medewerkers. Vanuit de toegekende 'ziektegelden' en deels de werkdrukgelden is een flexibele schil op onze school ingericht. Deze flexibele schil wordt eerst ingezet. lndien die niet toereikend is en er een langdurige vervanging noodzakelijk is wordt via HRM een tijdelijke vacature gesteld. ln gevallen van nood kiezen we voor het opsplitsen van de groepen en verdelen we de leerlingen over het cluster. Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof wordt bekostigd vanuit bovenschoolse middelen en voor vervanging kan hiervoor ook een beroep gedaan worden op Mosalira.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Van alle leerjaren hebben wij 3 groepen. Hierdoor realiseren we vergeleken met landelijke gemiddeldes kleine groepen (ca. 22/23 leerlingen). Tevens zorgt dit  ervoor dat leerkrachten makkelijk samen kunnen overleggen en lessen samen kunnen voorbereiden. Binnen onze school hebben wij ook de mogelijkheid om leerlingen die extra aandacht nodig hebben bij een bepaald vakgebied, te clusteren en extra ondersteuning te geven. Dat geldt voor leerlingen die de lesstof makkelijk kunnen verwerken (de zogenaamde plusleerlingen) maar zeker ook voor de leerlingen die meer leertijd nodig hebben om de lesstof eigen te kunnen maken.

Voor het vak muziek maken wij gebruik in alle groepen van een vakdocent. In groep 6 hebben we i.s.m. Harmonie Wilhelmina Wolder een blazersklas gerealiseerd en hierdoor krijgen alle leerlingen uit de groepen 6 les op een blaasinstrument naar keuze. 

Tevens maken wij gebruik van het aanbod van Toon Je Talent (Kumulus). Toon Je Talent is een uniek project dat kinderen de kans biedt om hun verborgen talent te ontdekken en verder te ontwikkelen. Kinderen maken op een positieve manier kennis met muziek, dans, toneel en beeldende vorming. Ze ervaren wat het met hun kan doen, waar ze goed in zijn of gewoon gelukkig van worden. Het project is opgebouwd als een doorlopende leerlijn voor groep 1 t/m 8 van het basisonderwijs.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Overig: Sociaal Emotionele Vorming; Schrijven; Verkeer; SEO(sociaal emotionele vorming); Zelfstandig werken; Pauze

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

 • - De school biedt ondersteuning aan leerlingen met rekenhulpvragen (dyscalculie).
 • - De school biedt ondersteuning aan leerlingen met leeshulpvragen (dyslexie).
 • - De school biedt ondersteuning aan meer- en hoogbegaafde leerlingen.
 • - School biedt ondersteuning ten aanzien van sociale veiligheid en het omgaan met verschillen in gedrag.
 • - School biedt ondersteuning ten aanzien van leerlingen met een ontwikkelingsvoorsprong of -achterstand in één of meerdere vakgebieden

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

 Al geruime tijd bestaat er een samenwerking tussen de kindpartners BV Kinderopvang Pinokkio (kinderdagverblijf, peuteropvang en buitenschoolse opvang) en basisschool John F. Kennedy (Stg. MosaLira). Beide kindpartners werken samen aan de doorgroei naar een volwaardig Kindcentrum Belfort. Inmiddels hebben wij een gezamenlijke missie geformuleerd waarin wij aangeven dat wij een traditioneel en degelijk voor 0-13-jarigen Kindcentrum willen zijn, waar kleine mensen letterlijk en figuurlijk groot worden.

In het Kindcentrum willen wij leren en leven met respect voor elkaar, vanuit innerlijke waarden en traditionele normen. Met de kennis en ervaring uit het verleden en met het oog op het nu én gericht op de toekomst, willen wij een krachtig totaalprogramma creëren met een doorgaande lijn van 0 tot 13 jaar. Onder leiding van de directie van Pinokkio en de Kennedyschool en de Interne Begeleiders van beide organisaties zetten de beide teams stappen voorwaarts om zowel inhoudelijk als organisatorisch opvoeding, opvang en onderwijs nog beter op elkaar af te stemmen. Wanneer kinderen de overstap maken van Pinokkio naar de Kennedyschool vindt, in het bijzijn van de ouders, een zogenaamde warme overdracht plaats tussen de Interne Begeleiders van beide organisaties. De IB-ers Sabine van der Nat (Pinokkio) en Manon von Berg (Kennedyschool) delen daarnaast kennis en ervaring aangaande de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) veelvuldig met elkaar en betrekken daar uiteraard ook de teamleden bij. Bovendien hanteren we eenzelfde methode (Speelplezier) binnen het kindcentrum en dus wordt de ontwikkeling van zowel de kinderen uit de kinderopvang en peuteropvang van Pinokkio als de kleuters van de Kennedyschool gestimuleerd en bevorderd middels de methodiek Speelplezier. Binnen de Kennedyschool ontvangen we natuurlijk ook graag leerlingen van andere voorschoolse organisaties. Ook dan streven we naar een zo warm en goed mogelijke overdracht en betrekken we daar de ouders bij.


Terug naar boven