Basisschool J.F.Kennedy

Keurmeestersdreef 129 6216 ED Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
  • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school scoort steevast boven de door de inspectie gestelde ondergrens voor onze schoolpopulatie. In vergelijking met het landelijk gemiddelde scoorde de Kennedyschool in de afgelopen 4 jaren 3 keer boven het landelijk gemiddelde en 1 keer net onder het landelijk gemiddelde.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Het volgen van de ontwikkeling van kinderen

We hebben een aantal manieren en hulpmiddelen om die behoeften en mogelijkheden van kinderen zo goed mogelijk in te schatten.

In de kleutergroepen maken de leerkrachten gebruik van het volgmodel van de methode ‘Speelplezier’ voor het aanbod en de ontwikkeling van onze kleuters. De kinderen worden gevolgd op de gebieden: taal, rekenen, motoriek en gedrag. 

In de groepen 3 t/m 8 volgen leerkrachten de vorderingen van taal/lezen, rekenen, schrijven en wereldverkenning door middel van observaties en toetsen. Er zijn toetsen die bij de methodes horen en toetsen die landelijk genormeerd zijn. Dat zijn de Cito-toetsen. De resultaten van de methodegebonden toetsen en Cito-toetsen worden vermeld op het rapport van uw kind en besproken tijdens oudergesprekken. Behalve door de groepsleerkracht wordt de ontwikkeling van uw kind ook gevolgd door de intern begeleider (IB-er). Zij heeft gesprekken met de groepsleerkrachten over de groep, de groepsplannen en de individuele leerlingen.  

Het sociaal-emotioneel functioneren van de leerlingen brengen we in kaart door gebruik te maken van de SCOL: de Sociale Competentie Observatie Lijst. In de groepen 3 t/m 8 wordt deze vragenlijst twee keer per jaar voor elk kind ingevuld door de groepsleerkracht. Vanaf groep 6 vullen de leerlingen de lijst ook zelf digitaal in. Het resultaat bespreken we tijdens de groepsbesprekingen. Bij opvallende scores voert de leerkracht hierover het gesprek met het kind. In de oudergesprekken geven we de ouders een terugkoppeling van de SCOL en gaan er, daar waar nodig en gewenst, dieper over in gesprek.  

Voor elke leerling hebben we een eigen digitaal leerlingdossier. Daarin verzamelen we informatie en leggen zaken vast m.b.t gezondheid, schoolverloop, speciale begeleiding, externe hulp, toets- en onderzoeksgegevens en rapporten. Ouders hebben uiteraard recht op inzage in het dossier van hun kind. Ze kunnen dit bij de interne begeleiders of directeur aanvragen en een afspraak maken. Ouders moeten toestemming geven aan derden die inzage willen hebben in het dossier van hun kind. Denk hierbij aan instanties of personen die een gerichte vraag hebben over het kind, zoals de logopediste of schoolarts.  

Klassenconsultaties en observaties zijn van grote waarde in de ondersteuning en begeleiding van leerkrachten. Ondersteuning en begeleiding hebben immers het meeste effect als er een directe koppeling is met het dagelijkse werken in de klas. Verschillende keren per jaar vinden dan ook klassenconsultaties plaats door de leden van het managementteam. Ook vinden er collegiale consultaties plaats. Leerkrachten gaan dan bij elkaar kijken om van elkaar te leren en elkaar feedback te geven. Zo proberen we samen de leerkrachten te helpen om nog beter aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de kinderen in de klas.  

Knooppunt-overleg en experts dienstencentrum MosaLira

Indien er zorgen zijn over de ontwikkeling of persoonlijke situatie van een leerling en er de behoefte is om hierover te sparren met andere partners uit het schoolnetwerk doen we een beroep op het zogenaamde Knooppunt-overleg. Aan dit overleg wordt deelgenomen door schoolarts, schoolmaatschappelijk werker, leerplichtambtenaar, Team Jeugd gemeente Maastricht, IB-er en leerkracht. Daarnaast kan onze school een beroep doen op de experts uit het dienstencentrum van MosaLira. Meestal betreft het een consultant, een psycholoog, orthopedagoog of logopediste.  

Resultaten van het onderwijs: Tussenopbrengsten en Eindopbrengsten

De resultaten van het onderwijsleerproces in de groepen 3-8 worden gemeten met methodegebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen. De methode onafhankelijke toetsen van voornamelijk CITO, zijn opgenomen in een toetskalender. De toetsgegevens worden tweemaal per jaar verwerkt en de algemene conclusies worden in het managementteam en tijdens overleggen met leerkrachten besproken. Individuele toetsresultaten worden besproken in de groepsbesprekingen. Vervolgens worden groepsplannen gemaakt waarin het onderwijsaanbod van alle leerlingen vermeld staat. De inspectie beoordeelde in het verleden de resultaten tijdens de schoolperiode aan de hand van toetsresultaten op de volgende toetsen: Drie Minuten Toets (TL) in groep 3 en groep 4; Rekenen en Wiskunde (RW) in groep 4 en groep 6; Begrijpend Lezen (BL) in groep 6. Anno 2021 beoordeelt de inspectie de tussenopbrengsten op de Cito-toetsen niet meer volgens een vaststaand waarderingskader als voldoende of onvoldoende. Uiteraard bekijkt de inspectie deze resultaten natuurlijk wel nog en gaat er met de schoolleiding / schoolbestuur over in gesprek wanneer daar aanleiding toe is. M.b.t de tussenopbrengsten constateren we dat onze leerlingen op bijna alle toetsen op of boven het landelijk gemiddeld scoren. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, inzet, werkhouding, motivatie en huiswerkattitude spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Resultaat inspectiebezoek 10-10-2019

Op donderdag 10 oktober bezocht de onderwijsinspecteur, de heer Rinus van Herpt, onze school voor een thematisch schoolbezoek met als onderwerp ‘Lerarenkracht: theorie en praktijk in het didactisch handelen’. De inspectie voerde dit onderzoek uit om informatie op te halen vanwege hun taak toezicht te houden op het onderwijsstelsel. Deze informatie vormt een van de bronnen voor het boekwerk 'Staat van het Onderwijs' dat jaarlijks in april verschijnt. Daarnaast geeft de inspectie met het bezoek invulling aan de verplichting om elke basisschool in Nederland tenminste een keer in de vier jaar te bezoeken. Het vorige bezoek dateerde van mei 2013, dus het werd ook wel weer eens tijd dat de Kennedyschool bezocht werd. Overigens gaf de inspecteur vooraf al aan dat er wat betreft de gang van zaken in onze school, de leeropbrengsten en eventuele klachten geen bijzonderheden over onze school waren te vermelden. Indien er immers getwijfeld werd aan de kwaliteit van de school dan had het bezoek reeds veel eerder plaats gevonden.

De kwaliteit van didactisch handelen (leerkracht handelen) is cruciaal voor de kwaliteit van het onderwijs. Het is dan ook niet voor niets dat de inspectie het didactisch handelen steeds onderzoekt. Anno 2019 vormt de inspectie niet enkel haar eigen oordeel maar vraagt ze scholen om zelf voorafgaand aan het bezoek ook een oordeel te vellen over de eigen kwaliteit. Er is daarbij ook aandacht voor de eigen ambities van de school.

Tijdens het bezoek ging de inspecteur met het managementteam in gesprek over de volgende zaken:

• Welke ambities of welke visie streeft de school na in het didactisch handelen?

• Aan welk verbeterpunt heeft de school eventueel nu of recent gewerkt?

• Wat is het beeld van het didactisch handelen van de school op dit moment en hoe evalueert de school deze kwaliteit zelf?

• Wat is het beeld van het didactisch handelen als het gaat om taakgerichtheid, betrokkenheid van leerlingen en feedback aan de leerlingen aan het einde van de les?

Tevens vond er in een aantal groepen klasbezoeken plaats. De inspecteur ging in bijzijn van de directeur na hoe de eigen ambities van de school terug te zien zijn in de praktijk en hij checkte ook of ons beeld van de kwaliteit van het didactisch handelen correct was. Als school vinden wij zelf dat de kwaliteit van ons didactisch handelen van ruim voldoende niveau is. De inspecteur nam ons eigen oordeel over en gaf daarmee dus ook te kennen dat het leerkracht-handelen van ruim voldoende kwaliteit is. Uiteraard waren er ook adviezen om zaken nog te verbeteren. Gelukkig kwamen die adviezen grotendeels overeen met de reeds door ons zelf benoemde verbeterpunten in het jaarplan 2019-2020.

T.a.v. de leeropbrengsten van de kinderen merkte de inspecteur op dat onze school de kinderen laat presteren op het niveau dat van onze schoolpopulatie mag worden verwacht. Al met al kijken wij dus terug op een geslaagd bezoek en zijn we blij dat de inspecteur tevreden was over hetgeen hij had gezien en vinden we het tevens prettig dat door de inspecteur is geconstateerd dat we zelf ook goed de kwaliteiten in beeld hebben en we weten waar we nog beter in kunnen worden. Binnenkort publiceert de inspectie op haar website dat onze school bezocht is en welke onderwerpen besproken zijn. In de MR en SR van de school zullen we e.e.a. ook nog verder bespreken.

Terug naar boven