Basisschool J.F.Kennedy

Keurmeestersdreef 129 6216 ED Maastricht

 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy
 • Schoolfoto van Basisschool J.F.Kennedy

In het kort

Toelichting van de school

Even voorstellen

De school waar kleine mensen groot worden.

De John F. Kennedyschool maakt samen met BV Kinderopvang Samen Spelen deel uit van Kindcentrum Belfort. Er is veel belangstelling voor onze school. Dat heeft onder andere te maken met de tevredenheid van de ouders en de leerlingen; bij de laatste meting (november 2019) waardeerden de ouders de kwaliteit van de school met een gemiddelde van 7,8 en de leerlingen gaven de school gemiddeld een 8,4. Basisschool John F. Kennedy bestaat al meer dan 50 jaar. In al die tijd heeft de school veel ontwikkelingen doorgemaakt. In de komende jaren bouwen we letterlijk en figuurlijk voort op de stevige fundamenten die in het verleden zijn gelegd. We koesteren de goede ontwikkelingen en richten ons vizier op de toekomst. We dromen, met de oren en ogen goed open, over de toekomst van het onderwijs. Vast staat voor ons dat het kind nu en in de toekomst centraal staat. In onze visie en de uitwerking ervan beschrijven wij hoe wij denken dat kinderen optimaal kunnen leren en leven, uit zichzelf halen wat erin zit en welke bijdrage wij als school hieraan kunnen leveren. We zien onze visie niet als een statisch geheel. Sommige zaken zijn al gerealiseerd, andere zaken willen we graag aanpakken in de (nabije) toekomst, rekening houdend met het feit dat we leven in een snel veranderende maatschappij, hetgeen tot nieuwe inzichten kan leiden.


Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Duidelijkheid en Respect
 • Harmonieus ontwikkelen
 • Veel leren (van en met elkaar)
 • Samenwerking met iedereen
 • Goede communicatie

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Onze school telt de laatste jaren een stabiel leerlingenaantal van ca. 450 leerlingen. We zijn daarmee wat totale aantallen leerlingen betreft één van de grotere scholen van Maastricht. Als het echter gaat om gemiddelde groepsgrootte zijn we met ca. 23 leerlingen per klas één van de kleinere scholen van Maastricht. 
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
420
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het kader van de veilige school is binnen ons lesprogramma aandacht voor sociaal-emotioneel leren. Het gaat dan om het ontwikkelingsproces waarmee je fundamentele levensvaardigheden verwerft zodat we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Dat is nogal wat. Maar gelukkig kunnen de kinderen dit ook op school oefenen en leren. Belangrijk voor nu en later. Ook in het kader van burgerschap, sociale integratie en mediawijsheid.

We gebruiken hierbij de methode Kwink, waarin o.a. wordt gewerkt aan de nevenstaande competenties:

 • Besef hebben van jezelf
 • Besef hebben van de ander
 • Keuzes kunnen maken
 • Zelfmanagement
 • Relaties kunnen hanteren

Onze school beschikt tevens over een anti-pestcoördinator, namelijk de heer Ramon Piatek. De coördinator heeft de taak collega’s te ondersteunen bij vragen over het oplossen van pesten, de directie te ondersteunen bij het vormgeven van het anti-pestbeleid en op de hoogte te zijn van mogelijke methodieken op dit gebied. Onze school hanteert eveneens een anti-pestprotocol. In dit protocol is vastgelegd welke stappen we zetten in het geval van pesten; met wie wordt er gesproken, wie zijn daarbij en wat is de volgende stap.

Terug naar boven