Montessori Basisschool

Capucijnenstraat 118 6211 RT Maastricht

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Leerlingen in de onderbouw worden gevolgd met het digikeuzebord. Dit volgsysteem zorgt er voor dat kinderen gedurende de schooltijd zelf kan kiezen (soms met behulp van de leerkracht). Daarnaast is het een observatiesysteem voor de leerkracht om de kwantitatieve en kwalitatieve vorderingen weg te schrijven. Kwantitatieve vorderingen hebben alles te maken met hoe veel een kind per dag doet, maar ook hoe vaak hij een bepaald werkje doet. Bij kwalitatieve vorderingen kan gekeken worden hoe goed het de dingen doet.

Het meten van de resultaten gebeurt in de middenbouw en bovenbouw een aantal manieren:

  • Het toetsen van de leerlingen van de behandelde stof middels methode gebonden toetsing. Hier wordt vooral gemeten of de aangeboden stof wordt beheerst die de afgelopen periode is aangeboden.
  • Het volgen van leerling in hun dagelijks werk. Bijvoorbeeld Snappet.
  • Het observeren van leerlingen en hun werk.

Om de toetsen of de opgehaalde gegevens ook daadwerkelijk kloppen. Hiervoor nemen we 2 keer per jaar de nieuwe toetsen van cito af van leerling in beeld. Leerkrachten zullen samen met de IB-er kijken of de resultaten overeenkomen. Mocht dit niet het geval zijn vindt er op leerling niveau een analyse plaats. Aan de hand van deze analyse wordt gekeken of er diagnostiek en interventies nodig zijn.

In groep 7 doet de school mee aan de CITO-entreetoets. Alle leerlingen van groep 7 doen hier aan mee om mede te komen tot goede (objectieve) groepsprofielen en een jaarlijks schoolprofiel.

Ouders worden van alle resultaten op de hoogte gebracht middels verslagen die de leerlingen ontvangen.

De toetsen van LIB (inclusief de analyses) worden besproken in een groepsbespreking. 

In groep 6 nemen we een vereenvoudigde cognitieve capaciteitentest af. Deze geeft een globaal beeld wat leerlingen zouden moeten kunnen als eerst meting richting het voortgezet onderwijs. Hiervoor gebruiken we ADIT van A-vision.

In groep 7 doet de school mee aan de CITO-entreetoets. Alle leerlingen van groep 7 doen hier aan mee om mede te komen tot goede (objectieve) groepsprofielen en een jaarlijks schoolprofiel.

In groep 8 zal in februari de route 8 doorstroomtoets worden gemaakt.

Al deze bevindingen worden door de IB-ers in een diepteanalyse samengebracht. Op schoolniveau zullen de interne begeleiders in afstemming met het managementteam deze analyse bekijken en afzetten tegen onze schoolnormen. Dit als hulp voor de leerkracht en/of de school of er al dan niet bijgestuurd moet worden. IN een teamoverleg wordt deze analyse met het team gedeeld. De diepteanalyse vormt een onderdeel van de schoolzelfevaluatie. Deze zal dan weer worden leiden tot een nieuw jaarplan en vormt tevens een tussenevaluatie van het schoolplan.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat, zijn wij als basisschool verplicht om een advies te geven dat past bij de ontwikkeling van uw kind. Omdat we dat natuurlijk niet zo maar doen, hebben we daar een procedure voor uitgewerkt zodat u precies kunt zien wanneer welke stappen worden ondernomen. Ook ziet u dan duidelijk dat we deze stappen samen zetten.

schoolverlatersprocedure

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Onze school vindt het van belang om haar leerlingen op een goede manier hierop voor te bereiden. Leerlingen maken ook nu al deel uit van de samenleving. Allereerst is kennis van belang, maar daar blijft het wat ons betreft niet bij. Wij vinden het belangrijk, dat onze leerlingen op een bewuste manier in het leven staan, waarbij ze niet alleen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. In de school leren wij leerlingen daarom goed samen te leven en samen te werken met anderen waarbij van en met elkaar leren op school centraal staat. Wij willen leerlingen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef meegeven voor de samenleving. Vanzelfsprekend zijn we ook afhankelijk van ouders. We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot evenwichtige mensen die respectvol (vanuit duidelijke waarden en normen) omgaan met zichzelf, de medemens en de omgeving.We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot personen die weten wat democratie inhoudt en die daar ook naar handelen. Ze leren hun mening over maatschappelijke thema’s te verwoorden.We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot mensen die “meedoen”, die actief betrokken willen zijn in de samenleving en die gericht zijn op samenwerking.We ondersteunen onze leerlingen in hun ontwikkeling tot personen die kennis hebben van, en respect hebben voor andere opvattingen en overtuigingen (religies).We richten ons op de algemene ontwikkeling en we geven onze leerlingen culturele bagage mee voor het leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • samenwerken, samenleven
  • vrijheid in gebondenheid
  • leer het mij zelf te doen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven