Montessori Basisschool

Capucijnenstraat 118 6211 RT Maastricht

  • Schoolfoto van Montessori Basisschool
  • Schoolfoto van Montessori Basisschool

Het team

Toelichting van de school

Het team van Montessori Kindcentrum bestaat ui een onderbouwteam, een middenbouwteam, een bovenbouwteam die allen bestaan uit leerkrachten en onderwijsassistenten. De 3 teams worden ondersteund door intern begeleiders, een conciërge en een administratief medewerker. Tevens hebben we een aantal vrijwilligers die met name de conciërge ondersteunen. Dit alles staat onder leiding van een managementteam.

Via de link kunt u zien wie wie is:

team Montessori

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het vinden van vervanging bij ziekte of ander verlof van leerkrachten is in toenemende mate een probleem aan het worden door de invoering van de wet ‘werk en zekerheid’. Om zowel ouders als personeelsleden wat meer inzicht te verschaffen in het hanteren van deze problematiek is - in overleg - onderstaande gedragslijn afgesproken.

  • Bij een ziekmelding wordt eerst de duur van de afwezigheid ingeschat.
  • Leerkrachten uit de flexibele schil van de school worden ingezet.
  • Indien we te maken hebben met meerdere afwezige leerkrachten worden de kinderen over de bouw verdeeld.
  • Indien we dan nog iets nodig hebben worden de leerlingen over de andere bouwen verdeeld of die bouw wordt verdeeld en de vrijgekomen leerkracht valt in de betreffende groep in.
  • Bij elk van de bovenstaande 3 stappen wordt ook gekeken of een onderwijsassistent kan worden ingezet.l 
  • Het zal duidelijk zijn dat onze stichting verre van gelukkig is met de noodmaatregel om leerlingen in het uiterste geval naar huis te moeten sturen. Echter, gezien de steeds maar toenemende problematiek bij het krijgen van vervangers rest ons niets anders dan het vaststellen van dit protocol zodat alle belanghebbenden bij het onderwijs aan onze leerlingen inzicht hebben in de maatregelen die door ons genomen kunnen worden.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Bouwgroepen/Stamgroepen/Heterogene groepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

In de onderbouw hanteren we geen strak rooster. Vanuit de doelen die we hebben vastgesteld voor onze kleuters werken we middels een thema aan deze doelen. Aan het einde van de eerste 2 jaren hebben kinderen vaardigheden ontwikkeld die er toe leiden dat ze klaar zijn voor de middenbouw. Middels het digikeuzebord kunnen we de kinderen volgen welke vaardigheden ze beheersen en welke.
In het ene thema komt Taal wat meer aan bod, terwijl het andere thema meer op rekenen of SEO gericht zal zijn.

 

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Onder het vak Montessori verstaan we zaken die typisch horen bij ons onderwijs. Denk hierbij aan het verzorgen van de omgeving zoals::de klas, de school en zijn gangen, de tuin, de plantjes enz. Daarnaast is er ook in ruimte om te werken aan het vormen en creëren van een sociale omgeving. Dit hoort natuurlijk ook bij het vakgebied SEO, maar de manier waarop wij dit Montessoriaans aanbieden, vraagt soms meer tijd.

Hoeveel uren leerlingen naar school gaan gedurende hun hele schoolloopbaan vindt u in onderstaande link:

Aantal uren per schoolloopbaan

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

In de komende jaren zullen we onderzoeken hoe we nog inclusiever kunnen werken waardoor het Montessoriaanbod toegankelijk wordt voor nog meer leerlingen. Ook als er meer ondersteuningsbehoeften zijn.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven