Basisschool Scharn

Kloosterstraat 5 -7 6226 BP Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Scharn
  • Blik op de speelplaats aan de achterzijde van het hoofdgebouw "de Klok", parochiekerk van Scharn en BSO Idefix..
  • Dit gebouw dateert uit 1968 en was tot 1985 de kleuterschool. Nu huisvesting van groepen 1-2, en de 3+ groep van MIK.
  • Achterzijde van de Klepel, met links de 3+ groep van MIK.
  • Kindcentrum Scharn bevat KDV de Flex en BSO Idefix , Peuteropvang Sjanulleke , 3+ groep (MIK) en Bs en TSO Scharn (MosaLira).

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van CITO en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs liggen in basisschool Scharn op de meeste onderdelen al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Deze resultaten hebben, naast goed onderwijs, ook te maken met de beginsituatie waarmee onze leerlingen instromen en met hun eigen mogelijkheden. We streven ernaar uit ieder kind het maximale te halen. Belangrijk vinden we dat onze leerlingen terecht komen op de school die past bij hun kwaliteiten. Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het speerpunt breed onderwijsaanbod. De bedoeling is dat wij de ontwikkelingsresultaten van de leerlingen binnen vakgebieden zoals cultuur, burgerschapsvorming, wetenschap & techniek, dans en drama ook gaan weergeven in de vorm van rapportfolio's. 

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, jaarlijks met het team geanalyseerd. Daarbij draait het niet zozeer om het groepsgemiddelde, maar om de individuele vaardigheidsgroei van individuele kinderen.

Naar aanleiding van de analyse bespreken de leerkrachten de ervaringen; welke acties zijn noodzakelijk en vergroten de leeropbrengsten? Welke interventies zijn in het verleden succesvol gebleken? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen en wat is hiervoor nodig? Extra materiaal, interne- of externe ondersteuning, verdieping didactische aanpak vakgebied? De analyse leidt uiteindelijk tot een beschrijving in een plan van aanpak (groepsplan)

Schooljaar 2017-2018 (n.a.v. de beginmeting 2020-21 zullen wij binnenkort dit item actualiseren) hebben wij o.a. de volgende conclusies getrokken naar aanleiding van tussentijdse evaluaties:

We functioneren bij Cito Begrijpend lezen, DMT, Rekenen en Spelling boven het landelijk gemiddelde. Om de kwaliteit van het onderwijs en het leerrendement te verhogen hebben we interventies ingezet op: Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.  Het vakgebied Rekenen is de afgelopen twee schooljaren een belangrijk speerpunt in de hele schoolontwikkeling; met name gericht op het vergroten van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De  school kent een procedure advisering Voortgezet Onderwijs. De zogenaamde POVO-commissie, bestaande uit schoolleiding, interne begeleiding, leerkrachten groep 7 en 8, bespreken de voorlopige en eindadviezen aan het einde van groep 7 en medio groep 8. Op basis van toetsresultaten (mthode gebonden en ongebonden), observaties en kind- en oudergesprekken krijgt elk kind in groep 8 een voorlopig en definitief advies. Op grond van de resultaten van de centrale eindtoets kunnen hierna de adviezen nog naar boven toe worden bijgesteld. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Terug naar boven