Basisschool Scharn

Kloosterstraat 5 -7 6226 BP Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Scharn
  • Blik op de speelplaats aan de achterzijde van het hoofdgebouw "de Klok", parochiekerk van Scharn en BSO Idefix..
  • Dit gebouw dateert uit 1968 en was tot 1985 de kleuterschool. Nu huisvesting van groepen 1-2, en de 3+ groep van MIK.
  • Achterzijde van de Klepel, met links de 3+ groep van MIK.
  • Kindcentrum Scharn bevat KDV de Flex en BSO Idefix , Peuteropvang Sjanulleke , 3+ groep (MIK) en Bs en TSO Scharn (MosaLira).

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van CITO en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs liggen in basisschool Scharn op de meeste onderdelen al jarenlang ruim boven het landelijk gemiddelde. Deze resultaten hebben, naast goed onderwijs, ook te maken met de beginsituatie waarmee onze leerlingen instromen en met hun eigen mogelijkheden. We streven ernaar uit ieder kind het maximale te halen. Belangrijk vinden we dat onze leerlingen terecht komen op de school die past bij hun kwaliteiten. Afgelopen schooljaar zijn wij gestart met het speerpunt breed onderwijsaanbod. De bedoeling is dat wij de ontwikkelingsresultaten van de leerlingen binnen ontwikkelgebieden Sociaal&Emotioneel, Cognitie, Motorisch, Creatief en Executief vormgeven binnen het persoonlijk (kind- en ontwikkel)portfolio

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden, evenals de eindresultaten, jaarlijks met het team geanalyseerd. Daarbij draait het niet zozeer om het groepsgemiddelde, maar om de individuele vaardigheidsgroei van individuele kinderen.

Naar aanleiding van de analyse bespreken de leerkrachten de ervaringen; welke acties zijn noodzakelijk en vergroten de leeropbrengsten? Welke interventies zijn in het verleden succesvol gebleken? Op welke manier kunnen we onze aanpak bijstellen en wat is hiervoor nodig? Extra materiaal, interne- of externe ondersteuning, verdieping didactische aanpak vakgebied? De analyse leidt uiteindelijk tot een beschrijving in een plan van aanpak (groepsplan)

Schooljaar 2017-2018 (n.a.v. de beginmeting 2020-21 zullen wij binnenkort dit item actualiseren) hebben wij o.a. de volgende conclusies getrokken naar aanleiding van tussentijdse evaluaties:

We functioneren bij Cito Begrijpend lezen, DMT, Rekenen en Spelling boven het landelijk gemiddelde. Om de kwaliteit van het onderwijs en het leerrendement te verhogen hebben we interventies ingezet op: Rekenen, Begrijpend lezen en Spelling.  Het vakgebied Rekenen is de afgelopen twee schooljaren een belangrijk speerpunt in de hele schoolontwikkeling; met name gericht op het vergroten van de didactische vaardigheden van de leerkrachten.     

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De  school kent een procedure advisering Voortgezet Onderwijs. De zogenaamde POVO-commissie, bestaande uit schoolleiding, interne begeleiding, leerkrachten groep 7 en 8, bespreken de voorlopige en eindadviezen aan het einde van groep 7 en medio groep 8. Op basis van toetsresultaten (mthode gebonden en ongebonden), observaties en kind- en oudergesprekken krijgt elk kind in groep 8 een voorlopig en definitief advies. Op grond van de resultaten van de centrale eindtoets kunnen hierna de adviezen nog naar boven toe worden bijgesteld. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school streven we naar een veilig pedagogisch klimaat voor leerlingen en volwassenen. Naast fysieke veiligheid - heel belangrijk- gaat het ook om de sociale veiligheid. Pas dan kan een mens tot ontwikkeling komen. We zorgen ervoor dat iedereen zichzelf kan zijn, we praten met elkaar, we helpen elkaar om te gaan met problemen en luisteren naar elkaar. Door kinderen te leren dat respect voor elkaar ook betekent, dat je rekening houdt met anderen en dat je mensen respecteert zoals ze zijn, willen we bereiken dat kinderen zich veilig voelen bij ons op school. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Betrokkenheid
  • Samenwerken
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het meest recente inspectiebezoek is uitgevoerd op 5 november 2014 in het kader van het vierjaarlijks bezoek en heeft geleid tot handhaving van het basisarrangement. 

Terug naar boven