Basisschool Scharn

Kloosterstraat 5 -7 6226 BP Maastricht

  • Schoolfoto van Basisschool Scharn
  • Blik op de speelplaats aan de achterzijde van het hoofdgebouw "de Klok", parochiekerk van Scharn en BSO Idefix..
  • Dit gebouw dateert uit 1968 en was tot 1985 de kleuterschool. Nu huisvesting van groepen 1-2, en de 3+ groep van MIK.
  • Achterzijde van de Klepel, met links de 3+ groep van MIK.
  • Kindcentrum Scharn bevat KDV de Flex en BSO Idefix , Peuteropvang Sjanulleke , 3+ groep (MIK) en Bs en TSO Scharn (MosaLira).

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervanging bij langdurig verlof is geregeld via de vervangerspool van onze stichting MosaLira. Bij kortdurend verlof van personeel hebben wij een fulltime leerkracht vrij geroosterd die flexibel inzetbaar is in de groepen 1 t/m 8. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Op basisschool Scharn zijn de groepen op verschillende manieren georganiseerd. Circa 420 leerlingen volgen onderwijs op onze school, verdeeld over 16 groepen. 4 heterogene groepen (groepen 1-2) en 12 homogene groepen (3 t/m 8).

De groepen worden samengesteld op basis van het aantal leerlingen en leeftijd.  

De school kent op dit moment vakleerkrachten voor bewegingsonderwijs, muziek en handvaardigheid & tekenen. Naast deze vakspecialisten hebben wij ook leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op de volgende gebieden: interne begeleiding leerlingenzorg, taal/lezen, meerbegaafdheid, NT-2, gedrag en het jonge kind. Deze specialisten worden ingezet op hulpvraag van de leerkracht, ter advisering van het team en bij beleidsvoorbereiding. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

De besteding van de onderwijstijd is vastgesteld op basis van een doorgaande leerlijn van groep 1 tot en met 8 en op basis van wettelijke regelgeving. Op grond hiervan krijgen de kinderen vanaf groep 5 meer lesuren dan in de groepen 1 t/m 4. In onderstaande tabel is de urenverdeling van een gemiddelde schoolweek weergegeven.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elke school heeft een schoolondersteuningsprofiel: dit is een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die ondersteuning nodig hebben. Het schoolondersteuningsprofiel geeft een beeld van de wijze waarop scholen het ondersteuningscontinuüm vormgeven. 

In de bijlage vindt u het schoolondersteuningsprofiel van onze school.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven