IKC De Westhoek

Dr. Jan Schoutenlaan 36 3145 SZ Maassluis

  • Kinderopvang en onderwijs in één concept.
  • Gecertificeerde Early Bird school.
  • Schoolfoto van IKC De Westhoek
  • Door samenwerking samen Wijzer
  • Gecertificeerde Early Bird school.
De kinderen krijgen les in het Engels vanaf de kinderopvang.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door het dalende aantal gewichten leerlingen op onze school wordt de score van de leerlingen van de groep 8 van schooljaar 2015-2016 zwaarder beoordeeld dan wanneer er daadwerkelijk naar de samenstelling van de groep zou worden gekeken. Het schoolgewicht is 14 terwijl in deze groep 52% van de leerlingen gewichten leerlingen zijn.

Ondanks dit scoort deze groep binnen de marges van de inspectie.Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten zijn voor ons een analysemoment om te bepalen hoe het onderwijsleerproces in een groep verloopt. Wij bekijken of en hoe de aanpak op groeps- en kindniveau moet worden bijgesteld en evt aangepast. De gegevens worden, samen met de analyse van de methodetoetsen verwerkt in didactisch werkplannen die de basis van ons onderwijs vormen. Wij kijken daarbij zeer kritisch naar het didactisch handelen van de leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij geven schooladvies voor het VO conform de mogelijkheden van de leerlingen. Uit terugkoppeling door het VO blijkt dat het geadviseerde niveau overeenkomt met de door de leerlingen behaalde resultaten in het VO.

Er zijn goede contacten met VO scholen in de omgeving en de overdracht en terugkoppeling is goed geregeld.

Wij volgen 'onze' leerlingen tot en met het behalen van hun einddiploma VO.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 27 juni 2017 heeft de inspectie wederom het basisarrangement toegekend.

Terug naar boven