IKC De Westhoek

Dr. Jan Schoutenlaan 36 3145 SZ Maassluis

  • Kinderopvang en onderwijs in één concept.
  • Gecertificeerde Early Bird school.
  • Schoolfoto van IKC De Westhoek
  • Door samenwerking samen Wijzer
  • Gecertificeerde Early Bird school.
De kinderen krijgen les in het Engels vanaf de kinderopvang.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van OKC De Westhoek.

De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de school.

Waar nodig geven wij een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Onze Visie

Op OKC De Westhoek is iedere leerling een excellente leerling.

Uitgaan van de eigenheid en mogelijkheden van ieder individu. De leerlingen en leerkrachten zo uitdagen en stimuleren, dat ieders talenten zich optimaal kunnen ontplooien.

Wie zijn wij……

Ons openbaar kindcentrum biedt opvang en onderwijs aan kinderen van 0 tot 12/13 jaar in een veilige vertrouwde omgeving. Er is een doorgaande leerlijn en ook het pedagogisch beleid is goed op elkaar afgestemd. Zowel voor- als na schooltijd worden er uitdagende activiteiten aangeboden.

In- en om de klas volgen we het kind en kijken wat nodig is om zich te kunnen ontplooien. Niet het eindproduct staat centraal, maar er wordt veel aandacht geschonken aan het leerproces en de ontwikkeling van het kind. Daarom maken we gebruik van moderne methodes en durven wij hierin ook onze eigen keuzes te maken, kijkend naar de kinderen. We willen graag samen met het kind ontdekken welke talenten het kind in huis heeft, zodat we deze talenten kunnen versterken en uitbouwen. Onderwijs in het Engels is een onderdeel van ons aanbod. De vorderingen van de kinderen worden geregistreerd in een doorgaande lijn van groep 1 t/m 8. Ook worden er toetsen afgenomen om ons beeld van de leerlingen scherper te stellen. Algemene toetsen zijn richtinggevend en niet bepalend. Het deskundig oordeel van de leerkracht en het team is doorslaggevend in beslissingen die genomen worden.

Kinderen moeten leren om zelfstandig keuzes te maken en tevens leren omgaan met eigen verantwoordelijkheid voor het werk. Daarom werken we in de onderbouwklassen met planborden en is er vervolgens in de midden– en bovenbouw een werkstructuur waarin dagtaken een belangrijke rol innemen. Het bevorderen van zelfstandigheid en het aanleren van zelfstandig werken biedt de leerkracht ook kansen om individueel of groepsgewijs kinderen persoonlijke aandacht te bieden. Wij willen als leerkrachten onze kinderen veel mogelijkheden bieden, daarom bouwen wij onze expertise uit om extra begeleiding te kunnen geven aan leerlingen die op enig gebied behoefte hebben aan ondersteuning of juist verdieping of verbreding.

Het team staat open voor vernieuwingen, maar houdt voor ogen dat we in het belang van de kinderen werken. Onderwijskundige ontwikkelingen en de keuzes die we maken worden in het team regelmatig besproken. Ook met ouders. We claimen nadrukkelijk ruimte voor individuele inbreng en kwaliteiten van leerkrachten. Er wordt geleerd van- en met elkaar door ervaringen te delen en eigen opvattingen en werkwijzen ter discussie te stellen. We informeren elkaar over bijzonderheden van kinderen, willen onderling in gesprek zijn en luisteren naar kritiek van anderen. Ook voor leerkrachten geldt dat we onze talenten versterken en ontplooien.

Kinderen worden positief benaderd met oog voor ieders eigenheid. Respect is voor ons allen een centraal begrip: respectvol omgaan met elkaar op school, met ouders en met alles wat leeft.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Openbaar
  • Warm pedagogisch klimaat
  • Hostmanship
  • Transparant
  • Engels/Dans/Cultuur

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Wij zien een toename van het aantal inschrijvingen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
322
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven