De Pionier

Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen

  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom bij KBS De Pionier,

Als school zijn wij ons bewust van onze taak om kinderen voor te bereiden op de toekomstige maatschappij. Het is belangrijk dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met alle facetten die het onderwijs te bieden heeft op zowel cognitief als sociaal-emotioneel gebied. Door samen te leven en te leren bevorder je wederzijds begrip en respect. KBS De Pionier is een school waar samen werken en samen leren centraal staan.

Het motto in alles wat we doen is: "Wij halen het beste uit ieder kind". Onze speerpunten hierbij zijn: effectief en gevarieerd lesgeven, een goede sfeer, betrokkenheid en sociale veiligheid.

Mocht u meer over onze school willen weten, zie onze website: www.kbsdepionier.nl.

Tot ziens op De Pionier,

Stephan van Slooten
directeur

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Betrokken bij elkaar
  • Ontdek wie je bent
  • Onderwijs op maat
  • Samenwerken - Presenteren
  • Jezelf laten zien

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

KBS De Pionier is een populaire school met een stabiele leerlingenpopulatie. Neem voor aanmeldingen contact op met de school. In de onderbouw worden de leerlingen verdeeld over 5 groepen 1/2. Hierdoor is sprake van een overzichtelijke klas bij de start na de zomervakantie en een geleidelijke instroom gedurende het schooljaar. Deze instroom vindt plaats met inachtneming van de aanmeldings- en plaatsingslijsten.

Vanaf groep 3 is steeds sprake van 2 parallelklassen waarbij nergens sprake is van combinatiegroepen. Voor de leerjaren 5 tot en met 8 bestaat daarnaast een voltijdsaanbod voor hoogbegaafde leerlingen: De 'c' groep. Deze wordt passend bij de specifieke onderwijsvraag van de leerlingen, wel in een gemengde groep georganiseerd. 

Binnen de Scholenstichting Pastoor Ariëns is een afweging gemaakt voor wat betreft de groepsgrootte. Uitgangspunt daarbij is het realiseren van hoogwaardig onderwijs vanuit een gezonde financiële basis. Hierdoor wordt onder andere ook de inzet van fulltime interne begeleiding, onderwijsassistenten, de remedial teacher en de vakdocenten gymnastiek en spel, beeldende vorming en muziek mogelijk gemaakt. 

Als voor een klas (of een leerjaar) de maximale groepsgrootte wordt bereikt, geldt voor die groep of dat leerjaar een stop op het plaatsen van nieuwe leerlingen.  Over alle leerjaren gerekend is de gemiddelde groepsgrootte op De Pionier (per de meest recente teldatum) 28. In het schooljaar 2022-2023 lag het leerlingenaantal in de reguliere groepen 3 tot en met 8 tussen 24 en 31. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
456
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Pionier werkt met een continurooster. Dit houdt in dat alle leerlingen verplicht op school overblijven. Voor zorgleerlingen is specifiek beleid geformuleerd dat op school ter inzage ligt.

Tijdens de lunchpauze laat de school zich voor de TSO (tussenschoolse opvang) ondersteunen door pedagogisch medewerkers van een professionele organisatie met als doel het enerzijds verantwoord invullen van de pauze en anderzijds het voldoen aan de pauzeverplichtingen voor de medewerkers zoals die worden omschreven in de cao. Om de inzet van de pedagogisch medewerkers te financieren wordt aan de ouders een specifiek hiervoor bedoelde vrijwillige bijdrage gevraagd.

De Pionier biedt de leerlingen meer uren onderwijs aan dan volgens de wettelijke norm verplicht is. Ook in de onder- en middenbouw is hierdoor een rijk onderwijsaanbod mogelijk dat past bij de leerlingen van de school. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het is nauw verwant met de sfeer in de school. Hierbij is veiligheid een belangrijk begrip. Kinderen moeten zich op sociaal gebied veilig voelen. Ook de betrokkenheid en het meeleven van leerkrachten en ouders speelt een grote rol.

Terug naar boven