De Pionier

Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen

 • Schoolfoto van De Pionier
 • Schoolfoto van De Pionier
 • Schoolfoto van De Pionier
 • Schoolfoto van De Pionier
 • Schoolfoto van De Pionier

Het team

Toelichting van de school

Op KBS De Pionier werkt een groep enthousiaste leerkrachten die iedere dag weer zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden hierin ondersteund door de intern begeleider, collega's van de leerlingenzorg, de conciërge, administratief medewerker en de  onderwijsassistenten van de school.

Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. We hebben binnen onze school onder andere: een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een rekencoördinator, een taal- leescoördinator, een cultuurcoördinator, een meer- en hoogbegaafdheidsspecialist, een catechesecoördinator en een coördinator sociaal-emotionele ontwikkeling. Een grote groep collega's heeft de opleiding tot excellente leerkracht afgerond of heeft een aanvullende HBO+ of universitaire opleiding.

Het team van KBS De Pionier is stabiel waardoor het collectieve geheugen en de gedeelde ervaringen groot zijn. Dit draagt bij aan een vertrouwd en veilig klimaat binnen de school. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen (ziekte, studieverlof) worden zoveel mogelijk intern opgelost (extra inzet van 'eigen medewerkers'). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de vervangingspool (IPPON) waar de school via de overkoepelende scholenstichting bij is aangesloten. Door het beperkt beschikbaar zijn van invallers kan het noodzakelijk zijn om een groep op te delen. Mocht dit voor meerdere groepen aan de orde zijn, dan blijft helaas als laatste optie het naar huis sturen van een klas over. Tot op heden heeft dit zich tot een minimum kunnen beperken. 


Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Organisatie van de school
De Pionier had op de teldatum 1 oktober 2029 474 leerlingen ingeschreven die verdeeld zijn over 18 groepen. Het team van De Pionier bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, een remedial teacher, onderwijsassistenten, een leerlingbegeleider, een conciërge, een administratief medewerkster en een directeur. In de onderbouw (groepen 1 en 2) van de school is gelet op de ontwikkeling van jonge kinderen bewust gekozen voor combinatiegroepen zodat een breed en rijk onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd binnen een voor de leerlingen vertrouwde omgeving. 

Het schoolgebouw heeft 18 groepslokalen, ruimtes voor multifunctioneel gebruik (onder andere voor beeldende vorming en BSO) en een speelzaal. Er is een ruimte voor interne begeleiding, voor remedial teaching, de administratie, de directie en er zijn enkele spreekkamers. De centrale hal wordt gebruikt voor zowel leerling- als groepsactiviteiten, voorstellingen en gezamenlijke vieringen. In het gebouw van De Pionier vindt ook de Plusklas van de stichting een plek. 

De Pionier hanteert een homogene groepsindeling. Alle leerlingen zijn in jaargroepen verdeeld, behalve de leerlingen van de groepen 1 en 2 en de c-groep (voltijdsaanbod HB).

De groepen zijn verdeeld in de:

 • onderbouw groep 1 – 2 (5 groepen)
 • middenbouw groep 3 - 4 - 5 (6 groepen)
 • bovenbouw groep 6 - 7 - 8 (6 groepen)
 • c groep (leerjaar 5-8)

Onder verantwoordelijkheid van de directie vormen de leerkrachten van de groepen 1-2 en de intern begeleider twee groepen 3 uit de vijf kleutergroepen. De volgende criteria worden daarbij als uitgangspunt gehanteerd:

 • Het ontwikkelingsniveau van de te vormen groepen moet zoveel mogelijk gelijk zijn. Daarbij denken we aan de sociaal-emotionele ontwikkeling, de cognitieve ontwikkeling en de motorische ontwikkeling.
 • Er is zoveel mogelijk evenwicht tussen het aantal meisjes en het aantal jongens.  
 • Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte zijn over beide groepen verdeeld.
 • Bij instroom van buitenaf wordt het evenwicht bewaakt.
 • Tweelingen en broertjes en zusjes plaatsen wij in principe niet dezelfde groep.

Alle groepen hebben één of twee bevoegde groepsleerkracht(en). Het streven is om meer ‘gezichten’ voor de groep zoveel mogelijk te beperken, maar dit is in periodes van ziekte niet altijd te vermijden. Ondersteuning door de onderwijsassistenten is mogelijk. Wanneer twee leerkrachten de verantwoordelijkheid voor één groep hebben, zijn beide aanspreekbaar over de groep en de leerlingen.

Scholenstichting
De Pionier maakt deel uit van de Scholenstichting Pastoor Ariëns. De scholenstichting biedt goed, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op de zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op een persoonlijke betrokkenheid van iedereen. Onder het beheer van de scholenstichting staan naast De Pionier nog drie katholieke basisscholen, te weten De Franciscus, De Kameleon en De Wilde Wingerd. Deze drie scholen zijn alle gevestigd in Maarssenbroek. De vier directeuren van de scholen maken deel uit van het bovenschools managementteam (BMT) van de stichting. Het BMT wordt geleid door de voorzitter van het college van bestuur van de scholenstichting. Het bestuur van de scholenstichting stelt het beleid op hoofdlijnen vast. In het BMT wordt het bovenschools beleid voorbereid en afgestemd.

De voorzitter van het college van bestuur draagt verder zorg voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het beleid en voert overleg met interne en externe organisaties en wordt hierbij ondersteund door stafmedewerkers (administratie, personeel, financiën). Voor de uitvoering van het beleid op de eigen basisscholen en de dagelijkse gang van zaken op de basisscholen zijn de directeuren integraal eindverantwoordelijk. Op school is een medezeggenschapsraad actief en een afvaardiging van deze raad heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholenstichting.

Op de website Scholen op de kaart is als bijlage een organogram van de scholenstichting opgenomen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuters krijgen een breed aanbod op de domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, rekenen, taal, spel en motoriek. Uitgangspunt bij de lessen zijn de doelen die leerlingen aan het eind van de kleuterperiode moeten beheersen. De activiteiten waarmee gewerkt wordt aan het behalen van deze doelen worden thematisch en projectmatig aangeboden, waarbij het volgen van de seizoenen de leidraad is. In onze ontwikkelingsgerichte visie op kleuters wordt het onderwijs zoveel mogelijk afgestemd op pedagogische en didactische behoeften en daarmee op de individuele ontwikkeling van het kind. Onze ervaring is dat een kind een goede basis moet hebben en voldoende rijp moet zijn om de overstap van groep 2 naar groep 3 succesvol te kunnen maken. Volgens onze visie is een succesvolle overstap van groot belang voor de ontwikkeling van een goed zelfbeeld en zelfvertrouwen bij de kinderen. Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 wordt voor ieder kind een individuele afweging gemaakt of het wel of niet doorstroomt. 

In de wet wordt voor het doorlopen van de basisschool gesproken over een periode van 8 jaar. Bij de contacten met scholen hanteert de Inspectie van het Onderwijs de volgende vuistregel: “Kinderen die vóór 1 januari gestart zijn op school, zouden in beginsel aan het einde van het schooljaar door moeten stromen naar groep 2 en een jaar later naar groep 3”. Met de formulering “in beginsel” wordt bedoeld dat de ontwikkeling van een kind (cognitief, sociaal-emotioneel en motorisch) bepalend is en niet de geboortedatum. Volgens de wettelijke bepaling moet een leerling de basisschool uiterlijk verlaten in het jaar dat hij of zij 14 jaar wordt. Hoe de leerling tot dat moment de basisschool doorloopt is de verantwoordelijkheid van de school, zolang de school dit maar kan beargumenteren. Daarnaast gaan we ervan uit dat over het algemeen een solide kleuterperiode van 2 jaar of langer belangrijk is voor een succesvolle schoolloopbaan. De overgangsbeslissing van groep 2 naar groep 3 nemen we dan ook zeer weloverwogen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van informatie over de ontwikkeling van het kind

De Pionier volgt oktober-, november- en decemberleerlingen tijdens de kleuterperiode extra goed, om te voorkomen dat kinderen ‘automatisch’ doorstromen naar groep 3, terwijl ze daar wellicht nog niet rijp voor zijn. Leerkrachten en intern begeleiders kunnen op grond van hun ervaring en deskundigheid een goede inschatting maken over de kansen van en risico’s bij individuele kinderen. Om onze aanpak inzichtelijk te maken werken we met een protocol voor de doorstroming naar groep 3.

Met behulp van ons leerlingvolgsysteem voor de kleuterperiode, Leerlijnen 1-2 van Parnassys, wordt per periode in kaart gebracht in hoeverre de diverse doelen beheerst worden. De ervaring leert dat de meeste kinderen die in oktober, november of december zijn ingestroomd nog niet op alle domeinen (sociaal-emotionele, motorische, rekenkundige en talige ontwikkeling en spel) de doelen beheersen die gesteld worden aan de leerlingen van eind groep 1. De meeste oktober-, november- en decemberleerlingen zullen na het eerste instroomjaar dan ook naar groep 1 gaan. Er worden afspraken gemaakt met ouders over het al dan niet meedoen met het programma van groep 2 en/of het afnemen van toetsen van groep 2. Op deze manier wordt gedurende de gehele kleuterperiode de ontwikkeling van deze kinderen goed gevolgd op de te behalen doelen van groep 1 en van groep 2.

Het is goed om te beseffen dat in alle bovenstaande overwegingen de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind een minstens zo belangrijke factor is als de cognitieve ontwikkeling.

De definitieve beslissing over de schoolloopbaan wordt na overleg met de ouders, de leerkracht(en) en de intern begeleider door de directie van de school genomen. De gehanteerde criteria zijn vastgelegd in de zorgstructuur van De Pionier (zie documenten ‘overgang van groep 2 naar groep 3’, deze liggen ter inzage bij de intern begeleider).

Samengevat: Bij de overgang van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 wordt voor ieder kind een individuele afweging gemaakt of het wel of niet doorstroomt. Het beleid van de school bepaalt wie er in aanmerking komt voor vervroegde doorstroming. Overleg met de ouders ondersteunt die beslissing. De eindbeslissing blijft de verantwoordelijkheid van en wordt genomen door de directie van de school.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Op De Pionier vinden we het belangrijk dat alle kinderen het onderwijs krijgen dat zoveel mogelijk passend is bij hun eigen ontwikkeling. Zowel voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben, als kinderen die extra uitdaging nodig hebben (meer en hoogbegaafden), bieden wij een passend aanbod. Daarom werken wij op verschillende instructie- en verwerkingsniveaus waarbij ook gebruik wordt gemaakt van verschillen en kwaliteiten die kinderen met zich meebrengen. Het schoolondersteuningsprofiel van De Pionier is ook opgenomen op de website 'Scholen op de Kaart'.

Zorgstructuur De Pionier

1.1 zorgstructuur
Om de ontwikkeling van de kinderen zo goed mogelijk te kunnen volgen en registreren, is er op De Pionier een duidelijke zorgstructuur. Naar aanleiding van observaties en toetsen bepaalt de leerkracht de onderwijs- en instructiebehoefte van de leerlingen. Toetsresultaten en groepsoverzichten worden volgens afspraak ingevuld, bijgehouden en geëvalueerd. Twee tot vier maal per jaar worden de overzichten geëvalueerd door de groepsleerkracht(en), samen met de intern begeleider en/of de remedial teacher. De evaluaties worden door de intern begeleider vervolgens besproken met de directie.

1.2 leerlingvolgsysteem
Door middel van het leerlingvolgsysteem volgen wij de leerlingen op een zo breed mogelijke manier en bewaken wij de voortgang van de kinderen en ons onderwijs. De resultaten van ons onderwijs meten wij via observaties , methodegebonden toetsen en het leerlingvolgsysteem van Cito. Met de gegevens van dit systeem bewaken wij de ontwikkeling van de leerlingen op de leerlijnen door de jaren heen. De observaties en methodegebonden toetsen geven ons een beeld van beheersing van de geoefende leerstof en zijn bepalend voor het rapport.

In de groepen 1-2 wordt gewerkt met het kleuterobservatiesysteem Leerlijnen 1-2 (Parnassys). De ontwikkeling van kinderen wordt met behulp van observatielijnen in kaart gebracht. In groep 1 kan de leerkracht er in overleg met de intern begeleider voor kiezen om in individuele gevallen de Cito’s Rekenen voor Kleuters en/of Taal voor Kleuters af te nemen.

In de groepen 3 t/m 8 wordt gebruikgemaakt van het leerlingvolgsysteem van Cito voor de vakgebieden technisch lezen (AVI en DMT), begrijpend lezen, rekenen-wiskunde en spelling. De sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen wordt gevolgd en in kaart gebracht met behulp van een observatielijst die jaarlijks door de leerkrachten wordt ingevuld. Wij gebruiken hiervoor ZIEN! (Parnassys).


Overige toetsen of instrumenten die ingezet worden:

 • In groep 1, 3 en 5 wordt door de leerkrachten jaarlijks gescreend op hoogbegaafdheid met het instrument Digitaal Handelingsprotocol Hoogbegaafdheid (DHH).
 • In groep 8 wordt door een externe instantie de NIO-test afgenomen als ondersteuning van het schooladvies Voortgezet Onderwijs.
 • In groep 8 wordt conform wet- en regelgeving een eindtoets afgenomen. De Pionier heeft gekozen voor de IEP-eindtoets.

Het leerlingvolgsysteem wordt bewaakt door de intern begeleider en is toegankelijk voor leerkrachten. Ouders hebben inzagerecht en krijgen bij het rapport een overzicht van de resultaten van hun kind(eren) op de Cito-toetsen. Toetsen worden conform de daarvoor geldende richtlijnen afgenomen. Dit omvat onder andere de criteria voor het al dan niet afwijken van de standaard afnameprocedure (bijvoorbeeld bij dyslexie).

1.3 extra uitdaging
Kinderen die meer uitdaging nodig hebben dan het verrijkte aanbod binnen de klas, kunnen onder andere gebruik maken van onderwijsmaterialen en projecten die een beroep doen op hun creatieve denkvermogen. Gespecialiseerde leerkrachten verzorgen of ondersteunen zowel het deeltijd als fulltime aanbod voor hoogbegaafde leerlingen binnen de school. 

Ook kleuters die voor hun ontwikkeling extra uitdaging nodig hebben kunnen gebruik maken van een extra uitdagend aanbod

1.4 hoogbegaafdheid
Binnen de vier scholen van onze scholenstichting is beleid ontwikkeld met betrekking tot de begeleiding van leerlingen die hoogbegaafd zijn. Twee medewerkers van de vier scholen zijn als coördinator aangesteld voor deze groep leerlingen. Zij hebben zich gespecialiseerd op het gebied van hoogbegaafdheid en bieden specifiek onderwijs aan hoogbegaafde kinderen van de vier scholen. Het gaat daarbij om de leerlingen bij wie volgens protocol hoogbegaafdheid vastgesteld is. Deze leerlingen komen één keer per week een volledige dag met medeleerlingen met dezelfde onderwijsbehoefte van de andere scholen van de stichting bij elkaar in de Plusklas (locatie De Pionier). De coördinatoren van de Plusklas kunnen ondersteuning en begeleiding bieden aan de leerkracht bij wie het hoogbegaafde kind in de groep zit. Een notitie hierover is op school ter inzage.

Hoogbegaafde leerlingen uit de leerjaren 5, 6, en 8 kunnen als hun onderwijsbehoefte dit vraagt, gebruik maken van een voltijds HB-aanbod. 

1.5 leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte
De Pionier werkt met het drie-arrangementenmodel. Alle kinderen krijgen zo de instructie en leerstof aangeboden die nodig is om de gestelde doelen te kunnen bereiken. De arrangementen worden samengesteld op basis van de onderwijs- en instructiebehoefte van de leerlingen.

Aan de leerlingen die moeite hebben met een bepaald onderdeel van die leerstof wordt verlengde instructie en extra oefenstof gegeven. Leerlingen die met het basisaanbod de doelen leren beheersen hebben meestal voldoende aan de uitloopopdrachten die in de groep aanwezig zijn. Een aantal leerlingen zal de doelen beheersen met minder instructie en verwerkingsstof en krijgt in de groep verrijkingsstof uit de methode van het desbetreffende vak. Op deze manier komen we tegemoet aan de onderwijsbehoefte van de grootste groep leerlingen.

Sommige leerlingen hebben echter een specifieke onderwijsbehoefte. Deze leerlingen kunnen door de leerkracht worden besproken met de intern begeleider in de vorm van collegiale consultatie. Als de hulp van de intern begeleider specifiek wordt ingeroepen voor nader onderzoek of observatie van een leerling, worden de ouders daarvan in kennis gesteld door de leerkracht. Na observatie of onderzoek volgt er een gesprek met ouders, leerkracht(en) en intern begeleider. Samen wordt besproken wat de eventuele vervolgstappen zijn.

De verslagen van gesprekken, onderzoeken en leerlingbesprekingen worden bewaard in een (digitaal) leerlingendossier. Het dossier mag altijd ingezien worden door de ouders van het betreffende kind. In geval van verhuizing dan wel verwijzing, wordt een onderwijskundig rapport en het leerlingendossier naar de nieuwe school gestuurd. Dit rapport bevat alle relevante informatie over de betreffende leerling. Dossiers moeten twee jaar door de school worden bewaard en worden daarna vernietigd.

1.6.1 extra hulp en remedial teaching
Op De Pionier wordt binnen de daarvoor beschikbare tijd aan leerlingen remedial teaching of extra hulp binnen of buiten de groep aangeboden. Remedial teaching wordt gegeven door een remedial teacher en is gericht op (aanvankelijk) lezen, begrijpend lezen, rekenen of spelling. Extra hulp wordt gegeven door onderwijsassistenten en vrijwilligers. De intern begeleider coördineert de aanmeldingen. De remedial teacher en de intern begeleider zorgen er samen met de leerkracht voor dat de ouders op de hoogte blijven van de vorderingen.

1.6.2 psychologisch onderzoek
Soms is het gewenst of noodzakelijk om leerlingen door de schoolbegeleidingsdienst, het samenwerkingsverband of een andere externe partij nader te laten observeren en/of onderzoeken. Voor dergelijk onderzoek is altijd expliciet de toestemming van de ouders nodig.

1.7 de flexibele schoolloopbaan
Het is mogelijk dat uw kind (nog) niet toe is aan de overgang naar een volgende groep. Alle overwegingen zullen met ouders besproken worden, het definitieve besluit wordt genomen door de school. De leerkracht en de intern begeleider doen een voorstel aan de directie. De directeur neemt en is eindverantwoordelijk voor het besluit.

1.8 onderwijskundige zorg
Met Passend Onderwijs is de ‘zorgplicht’ voor schoolbesturen ingevoerd. Elke school heeft de plicht te onderzoeken of zij kinderen met intensieve onderwijsbehoeften een passend onderwijsaanbod kunnen bieden. Wanneer dit niet op de school van aanmelding te realiseren is, zoekt de school gezamenlijk met ouders naar een passende school. School kan hierbij ondersteuning vragen bij de coördinator van het samenwerkingsverband. De kaders van de onderwijskundige en praktische mogelijkheden van ‘De Pionier’ staan beschreven in het Schoolondersteuningsplan.

Onze school is aangesloten bij het samenwerkingsverband Passenderwijs. Dat houdt in dat onze school, samen met alle scholen van de gemeenten Stichtse Vecht, Woerden, Ronde Venen, Oudewater en Montfoort, samenwerkt op het punt van onderwijskundige ondersteuning. Uitgangspunt hierbij is dat zoveel mogelijk leerlingen met succes de basisschool zullen doorlopen. Sommige leerlingen hebben een specifieke onderwijsbehoefte waarin de reguliere basisschool zonder ondersteuning niet kan voorzien. De ondersteuning voor deze leerlingen kan geboden worden door Passenderwijs.

Binnen Passend Onderwijs heeft het samenwerkingsverband de wettelijke taak een ondersteuningsplan vast te stellen en uit te voeren. In dit plan staat op welke wijze het samenwerkingsverband voor alle kinderen een passende plek in het onderwijs wil realiseren. Passenderwijs heeft dan ook als missie ‘Voor elk kind een passend aanbod’.

Voor kinderen met een complexe en/of intensieve onderwijsbehoefte is extra ondersteuning in de vorm van arrangementen ontwikkeld. Passenderwijs beoogt met de flexibele inzet van deze arrangementen een passend aanbod voor elk kind te kunnen realiseren. Hierbij staat niet de vraag ‘wat heeft dit kind?’, maar ‘wat heeft dit kind nodig?’ centraal. De ondersteuning wordt geboden door het Regioteam, waarin Begeleiders Passend Onderwijs werken, met diverse expertise vanuit diverse achtergronden. Ook maakt plaatsing van een leerling op een school voor Speciaal (Basis)Onderwijs deel uit van de extra ondersteuning van Passenderwijs.

Meer informatie over het samenwerkingsverband kunt u vinden op www.passenderwijs.nl.

1.8.1 basis- en extra ondersteuning
Het onderwijskundige aanbod dat binnen het aanbod van De Pionier kan worden gerealiseerd staat beschreven in het schoolondersteuningsprofiel. Dit document is te vinden op de website van de school.

Binnen het samenwerkingsverband Passenderwijs zijn afspraken gemaakt over de basisondersteuning zoals elke school die moet realiseren. Daarbij geldt de eis dat een school beschikt over het basisarrangement van de inspectie voor het onderwijs. De Pionier beschikt over dit basisarrangement. Uitgangspunten voor de basisondersteuning op een school zijn:

Preventieve interventie
Scholen nemen preventieve maatregelen om te voorkomen dat intensieve ondersteuning noodzakelijk wordt.

Dit doen scholen in principe door het bieden van een veilige, gestructureerde leeromgeving binnen een ondersteuningsstructuur, die gericht is op preventief handelen en een handelingsgerichte aanpak.

Aanbod ondersteuning
Scholen zijn in staat ondersteuning te bieden aan kinderen en ouders middels inzet van expertise en (incidenteel) onderwijsassistenten, stagiaires en/of vrijwilligers. De school onderhoudt samenwerking met diverse instanties en partners.

Inzet van instructie kan in enkele gevallen op maat plaatsvinden evenals individuele leerroutes. Diverse materialen en methoden zijn aangepast op de meest gangbare individuele onderwijsbehoeften, waaronder onderwijsbehoeften op het sociaal-emotioneel gebied en op het gebied van extra uitdaging. De school werkt met een protocol voor pesten, dyslexie, dyscalculie en medische handelingen. De lokalen en fysieke voorzieningen binnen scholen zijn veilig en bereikbaar.

Bekwaamheid leerkrachten
Leerkrachten sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen, zijn gericht op het overbrengen van vaardigheden en kennis, kunnen omgaan met verschillen in ontwikkeling van kinderen, zijn in staat een overzichtelijke, ordelijke, taakgerichte sfeer in de groep te creëren, werken effectief samen met collega’s, ouders en (keten)partners en zijn in staat actief te reflecteren op eigen bekwaamheid.

Ondersteuningsstructuur
De ondersteuningsstructuur van de school is erop gericht minimaal basisondersteuning te kunnen bieden. Hiervoor is een intern begeleider in staat gesteld om coördinatie-, signalering-, en ondersteuningstaken uit te voeren. Daarbij wordt binnen de school op een planmatige wijze de onderwijsbehoeften van kinderen besproken en draagt de school zorg voor het in- en uitstroombeleid op basis van regionale afspraken.


Handelingsgericht werken

Alle scholen binnen ons samenwerkingsverband geven de ondersteuning vorm volgens de zeven principes van Handelingsgericht Werken (HGW). De Pionier werkt toe naar ontwikkelings- en leerresultaten die in overeenstemming zijn met kenmerken van de leerlingpopulatie van de school.

Deze zeven principes zijn: (1) onderwijsbehoeften vormen het uitgangspunt van het onderwijs, (2) leerkrachten zijn gericht op afstemming en wisselwerking, (3) leerkrachten zijn in staat aanbod en onderwijsbehoeften op elkaar af te stemmen, (4) de positieve benadering van leerkrachten naar kinderen staat centraal, (5) de school is gericht op constructieve samenwerking met betrokkenen, (6) de inzet van de ondersteuning is doelgericht, en (7) ondersteuning vindt systematisch, transparant en planmatig (opbrengstgericht) plaats.

1.9 leerlingen met een visuele of communicatieve beperking
Als De Pionier niet in de onderwijsbehoefte van een leerling met een visuele of communicatieve beperking kan voorzien is het mogelijk een leerlinggebonden budget aan te vragen. Met dit budget kan extra ondersteuning op school en/of ambulante begeleiding worden gefinancierd.

1.10 langdurig zieke kinderen
De school is verantwoordelijk voor het onderwijs aan (langdurig) zieke kinderen. Bij de schoolbegeleidingsdienst CED zijn gespecialiseerde consulenten in dienst.  Zij hebben als taak om zowel de leerling als de leerkracht te begeleiden in het veranderde leerproces. Aanmelding voor begeleiding van uw kind gaat via de leerkracht.

1.11 Schorsen en verwijderen
Op de website Scholen op de kaart is als bijlage het beleid "Schorsen en verwijderen" opgenomen.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

In de gemeente Stichtse Vecht wordt gewerkt met een overdrachtsprotocol van voorschoolse naar vroegschoolse educatie. Dit protocol is opgesteld om ervoor te zorgen dat de gegevens over de ontwikkeling van peuters bij de overgang van de peutergroep, kinderopvang of de gastouder naar het basisonderwijs zorgvuldig overgedragen worden. Het wettelijke kader hiervoor is de Wet bescherming persoonsgegevens. Het doel van de (warme) overdracht is:

a. De doorgaande lijn in de ontwikkeling van kinderen te bevorderen. Dit wordt bereikt door kinderen te volgen in de ontwikkeling, het registreren daarvan en het aanbod planmatig en doelgericht af te stemmen op de ontwikkeling van de kinderen.

b. Een uniforme overdracht in de kernen van de gemeente Stichtse Vecht. Hiermee wordt ook de communicatie eenvoudiger tussen de pedagogisch medewerkers van de verschillende peutergroepen, kinderdagverblijven, gastouders, de leerkrachten van groep 1 en 2 van het basisonderwijs en de ouders van het kind.

Op grond van kenmerken van de leerlingenpopulatie van de school is er geen sprake van een VVE-indicatie voor De Pionier.

Terug naar boven