De Pionier

Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen

  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Scholen hebben voor het afnemen van de eindtoets de keuze uit meerdere onafhankelijke toetsen. De Pionier neemt sinds 2017 de IEP af (In het schooljaar 2019-2020 is landelijk i.v.m. de coronacrisis geen eindtoets afgenomen). De (bovengemiddelde) uitslag van de IEP is in overeenstemming met de door de school afgegeven adviezen VO. Uit informatie die op de website Scholen op de Kaart wordt gegeven, bijkt dat de kwaliteit van deze adviezen door de jaren heen hoog is. 

Voor het optimaal volgen van de leerlingen vergelijkt de school de resultaten van observatietoetsen, methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. Voor deze laatste toetsen gebruikt De Pionier de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito.

Analyse van deze toetsen geeft ons, met onze observaties in de klas, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat we het onderwijs zo veel mogelijk op het kind en de groep kunnen afstemmen. Naast deze observaties en toetsen is in groep 8 de NIO (intelligentie) toets afgenomen. De hoeveelheid aan gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de NIO geeft de school een gedegen onafhankelijk beeld van de kennis, leerbaarheid en onderwijsbehoeften van een leerling. In combinatie met de bevindingen van de leerkracht en de visie van ouders en het kind kan hiermee een goed onderbouwd advies afgegeven worden.


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Resultaten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld in het rapport of in het leerlingvolgsysteem. Bij een objectieve meting van de resultaten worden gestandaardiseerde toetsen gebruikt. Deze gestandaardiseerde toetsen houden geen rekening met het individuele kind. Daarom zeggen deze resultaten niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat de school in gemiddeld acht jaren uit de kinderen haalt én toevoegt, is de kwaliteit.

Omdat elk kind uniek is, kunnen de uitgangssituaties en daardoor ook de resultaten verschillend zijn. Kwaliteit van onderwijs uit zich in het welbevinden van het kind enerzijds (het kind gaat met plezier naar school) en het eruit halen wat erin zit anderzijds (de resultaten van het kind zijn naar vermogen): kinderen voelen zich veilig en voldoende uitgedaagd. De school meet dit onder andere door periodiek een tevredenheidspeiling af te nemen onder leerlingen, ouders en personeel.

De school is natuurlijk ook geïnteresseerd in de cijfermatige weergave van de resultaten op de methodeonafhankelijke instrumenten en toetsen. 

De vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen worden gemeten met de Citotoetsen. De school heeft eigen ambities opgesteld die zijn gebaseerd op de specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie van De Pionier. In de ontwikkelingslijnen uit het leerlingvolgsysteem is af te lezen dat er jaarlijks voldoende groei van de vaardigheidsscores is. De school heeft, als aanvulling op de inspectienormen, eigen ambities opgesteld. Na elke toetsafname wordt in een opbrengstrapportage geëvalueerd of deze zijn gehaald. De school verantwoordt zich over haar opbrengsten via de website www.scholenopdekaart.nl.

Voor de tussentijdse resultaten gebruiken wij de Cito midden en eindtoetsen vanaf groep 3 en hoger. De toetsen worden door de leerkrachten en de intern begeleider geanalyseerd. In de groepsbesprekingen worden deze analyses van de leerkrachten en de intern begeleider besproken. De resultaten worden gebruikt om een nieuw groepsoverzicht of (individueel) plan van aanpak te maken, waarin we de leerlingen indelen op niveau. In de groepsoverzichten worden niet alleen de doelen benoemd, maar wordt ook de beste aanpak voor deze leerling(en) beschreven. Schoolbreed worden de resultaten besproken, om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en eventuele aandachtspunten vast te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Meer informatie over de POVO procedure (verwijzing naar en aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs) is te vinden op www.naarhetvo.nl. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Pionier school staat voor een eigen onderwijsvisie en identiteit en staat open voor de ontwikkelingen die zich binnen onze multiculturele maatschappij afspelen. Iedereen die onze waarden en normen onderschrijft, is bij ons op school welkom. Iedereen mag er zijn en we gaan om met verschillen tussen mensen. Van leerlingen, ouders en leerkrachten wordt verwacht dat zij - als zich problemen voordoen – meedenken aan een oplossing die goed is voor zowel het kind, de ouder als de leerkracht en dat zij handelen vanuit vertrouwen. Elk kind is uniek en heeft het recht om met respect geaccepteerd te worden zoals het is. Alle kinderen willen leren en zich ontwikkelen. We streven ernaar alle talenten van de kinderen te benutten in een sfeer van veiligheid, openheid, duidelijkheid en vertrouwen. 

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid & Vertrouwen
  • Openheid & Respect
  • Duidelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

KBS De Pionier heeft het basisarrangement waarbij geldt dat de opbrengsten in orde zijn, evenals het onderwijsleerproces en de begeleiding. Een aantal onderdelen daarvan worden door de inspectie zelfs goed genoemd (didactisch handelen, afstemmen van de instructie op de verschillen tussen leerlingen, samenhangend systeem van instrumenten om de resultaten van de leerlingen te volgen). 

Vanuit deze solide basis blijft de school zich vernieuwen en ontwikkelen. Dit gebeurt zowel op onderwijsinhoud als op meer beleidsmatige terreinen.

In de afgelopen jaren is de systematiek van inspectiebezoeken PO gewijzigd waardoor niet primair per individuele school wordt gekeken, maar een schoolbestuur als geheel wordt beoordeeld. Hierover heeft de inspectie in september 2018 gerapporteerd. Geconstateerd is dat op de scholen van SPA het geven van goed onderwijs mogelijk wordt gemaakt door het bestuur. Er zijn duidelijke afspraken en de leraren kunnen zich blijven ontwikkelen. In alle opzichten wordt aan de wet voldaan en de financiële situatie is gezond.

Voorafgaand aan het bezoek van 2018 heeft De Pionier in december 2017 deelgenomen aan een themabezoek van de onderwijsinspectie (Lerarenkracht theorie en praktijk in het didactisch handelen). Dit bezoek maakt onderdeel uit van de vierjaarlijkse bezoekcyclus van de inspectie en gaf geen aanleiding voor een vervolg. 

Terug naar boven