De Pionier

Thorbeckelaan 2 3601 BM Maarssen

  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier
  • Schoolfoto van De Pionier

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Scholen hebben voor het afnemen van de eindtoets de keuze uit meerdere onafhankelijke toetsen. De Pionier neemt sinds 2017 de IEP af (In het schooljaar 2019-2020 is landelijk i.v.m. de coronacrisis geen eindtoets afgenomen). De (bovengemiddelde) uitslag van de IEP is in overeenstemming met de door de school afgegeven adviezen VO. Uit informatie die op de website Scholen op de Kaart wordt gegeven, bijkt dat de kwaliteit van deze adviezen door de jaren heen hoog is. 

Voor het optimaal volgen van de leerlingen vergelijkt de school de resultaten van observatietoetsen, methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. Voor deze laatste toetsen gebruikt De Pionier de toetsen van het Leerlingvolgsysteem van Cito.

Analyse van deze toetsen geeft ons, met onze observaties in de klas, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat we het onderwijs zo veel mogelijk op het kind en de groep kunnen afstemmen. Naast deze observaties en toetsen is in groep 8 de NIO (intelligentie) toets afgenomen. De hoeveelheid aan gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de NIO geeft de school een gedegen onafhankelijk beeld van de kennis, leerbaarheid en onderwijsbehoeften van een leerling. In combinatie met de bevindingen van de leerkracht en de visie van ouders en het kind kan hiermee een goed onderbouwd advies afgegeven worden.


Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Resultaten kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, bijvoorbeeld in het rapport of in het leerlingvolgsysteem. Bij een objectieve meting van de resultaten worden gestandaardiseerde toetsen gebruikt. Deze gestandaardiseerde toetsen houden geen rekening met het individuele kind. Daarom zeggen deze resultaten niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat de school in gemiddeld acht jaren uit de kinderen haalt én toevoegt, is de kwaliteit.

Omdat elk kind uniek is, kunnen de uitgangssituaties en daardoor ook de resultaten verschillend zijn. Kwaliteit van onderwijs uit zich in het welbevinden van het kind enerzijds (het kind gaat met plezier naar school) en het eruit halen wat erin zit anderzijds (de resultaten van het kind zijn naar vermogen): kinderen voelen zich veilig en voldoende uitgedaagd. De school meet dit onder andere door periodiek een tevredenheidspeiling af te nemen onder leerlingen, ouders en personeel.

De school is natuurlijk ook geïnteresseerd in de cijfermatige weergave van de resultaten op de methodeonafhankelijke instrumenten en toetsen. 

De vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen en rekenen worden gemeten met de Citotoetsen. De school heeft eigen ambities opgesteld die zijn gebaseerd op de specifieke kenmerken van de leerlingenpopulatie van De Pionier. In de ontwikkelingslijnen uit het leerlingvolgsysteem is af te lezen dat er jaarlijks voldoende groei van de vaardigheidsscores is. De school heeft, als aanvulling op de inspectienormen, eigen ambities opgesteld. Na elke toetsafname wordt in een opbrengstrapportage geëvalueerd of deze zijn gehaald. De school verantwoordt zich over haar opbrengsten via de website www.scholenopdekaart.nl.

Voor de tussentijdse resultaten gebruiken wij de Cito midden en eindtoetsen vanaf groep 3 en hoger. De toetsen worden door de leerkrachten en de intern begeleider geanalyseerd. In de groepsbesprekingen worden deze analyses van de leerkrachten en de intern begeleider besproken. De resultaten worden gebruikt om een nieuw groepsoverzicht of (individueel) plan van aanpak te maken, waarin we de leerlingen indelen op niveau. In de groepsoverzichten worden niet alleen de doelen benoemd, maar wordt ook de beste aanpak voor deze leerling(en) beschreven. Schoolbreed worden de resultaten besproken, om de kwaliteit van het onderwijs in kaart te brengen en eventuele aandachtspunten vast te stellen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Meer informatie over de POVO procedure (verwijzing naar en aanmelding bij het Voortgezet Onderwijs) is te vinden op www.naarhetvo.nl. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

KBS De Pionier heeft het basisarrangement waarbij geldt dat de opbrengsten in orde zijn, evenals het onderwijsleerproces en de begeleiding. Een aantal onderdelen daarvan worden door de inspectie zelfs goed genoemd (didactisch handelen, afstemmen van de instructie op de verschillen tussen leerlingen, samenhangend systeem van instrumenten om de resultaten van de leerlingen te volgen). 

Vanuit deze solide basis blijft de school zich vernieuwen en ontwikkelen. Dit gebeurt zowel op onderwijsinhoud als op meer beleidsmatige terreinen.  

Terug naar boven