Basisschool de Kameleon

Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 5 gevestigd. 3607 BL Maarssen

 • Ingang Locatie Duivenkamp
 • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
 • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
 • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
 • Dit is de middenruimte waar gewerkt kan worden in groepjes. Ook het podium kan worden gebruikt voor onze "breek van de week".

Het team

Toelichting van de school

Op KBS De Kameleon werkt een groep betrokken, enthousiaste leerkrachten die iedere dag weer zorgt voor kwalitatief goed onderwijs. Zij worden hierin ondersteund door de intern begeleider, de conciërge, administratief medewerker en de onderwijsassistenten van de school. Veel leerkrachten hebben zich gespecialiseerd. We hebben binnen onze school onder andere: een vakleerkracht bewegingsonderwijs, een rekencoördinator, een leescoördinator en een cultuurcoördinator. Het personeel volgt elk jaar team- en/of individuele scholing. Daarnaast lezen we literatuur gebaseerd op de laatste ontwikkelingen in de onderwijswereld. Op deze manier blijft het team en dus de school zich ontwikkelen. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Vervangingen (ziekte, studieverlof) worden zoveel mogelijk intern opgelost. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de vervangingspool (IPPON) waar de school via de overkoepelende scholenstichting bij is aangesloten. Door het beperkt beschikbaar zijn van invallers kan het noodzakelijk zijn om een groep naar huis te sturen. Gestreefd wordt echter om lesuitval tot een minimum te beperken.

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Kameleon zal op de teldatum 1 oktober 2020 232 leerlingen ingeschreven hebben, die verdeeld zijn over 9 groepen. Het team van De Kameleon bestaat uit leerkrachten, een intern begeleider, onderwijsassistenten, een conciërge, een administratief medewerkster en een directeur. In de onderbouw van de school is gelet op de ontwikkeling van jonge kinderen, bewust gekozen voor combinatiegroepen, zodat een breed en rijk onderwijsaanbod kan worden gerealiseerd binnen een voor de leerlingen vertrouwde omgeving.

Scholenstichting Pastoor Ariëns 

KBS de Kameleon maakt deel uit van de Scholenstichting Pastoor Ariëns. De scholenstichting biedt goed, eigentijds primair onderwijs, gebaseerd op de zich steeds vernieuwende katholieke traditie en op een persoonlijke betrokkenheid van iedereen. Binnen deze stichting vallen naast de Kameleon nog drie katholieke basisscholen, namelijk De Franciscus, De Pionier en De Wilde Wingerd.
De vier directeuren van de scholen maken deel uit van het bovenschools managementteam (BMT) van de stichting. Het BMT wordt geleid door de algemeen directeur. Het bestuur van de scholenstichting stelt het beleid op hoofdlijnen vast. In het BMT wordt het bovenschools beleid voorbereid en afgestemd. De algemeen directeur draagt verder zorg voor het uitvoeren, evalueren en bijstellen van het beleid en voert overleg met interne en externe organisaties en wordt hierbij ondersteund door een administratief medewerker. Voor de uitvoering van het beleid op de eigen basisscholen en de dagelijkse gang van zaken op de basisscholen zijn de directeuren eindverantwoordelijk.
Op school is een medezeggenschapsraad actief en een afvaardiging van deze raad heeft zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de scholenstichting. Op de website Scholen op de kaart is als bijlage een organogram van de scholenstichting opgenomen.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basisondersteuning binnen Passenderwijs

Binnen de regio zijn afspraken gemaakt over het minimale niveau van basisondersteuning op elke basisschool. Het samenwerkingsverband monitort jaarlijks in hoeverre de school aan deze basisondersteuning kan voldoen. Het is aan de school om vorm te geven aan de basisondersteuning. De manier waarop de school dit doet, wordt beschreven in het schoolondersteuningsprofiel.

De basisondersteuning op de school omvat minimaal:

 • Een basisarrangement van de inspectie
 • Preventieve maatregelen ter voorkoming van meer intensieve ondersteuning
 • Een basisniveau van ondersteuning inzake extra handen in de klas, mogelijkheden tot instructie, gehanteerde lesmethoden, ruimtelijke voorzieningen en inzet van expertise
 • Een basisniveau van competenties waarover leerkrachten beschikken
 • Een ondersteuningsstructuur gekenmerkt door signalering en planmatig handelen,uitgaande van de onderwijsbehoeften van het kind
 • Ondersteuning op basis van handelingsgericht werken.

Om de basisondersteuning te kunnen bieden, ontvangt elke basisschool naast de gebruikelijke financiering, financiële middelen van het samenwerkingsverband. Wanneer zij deze middelen niet in de school inzetten, kunnen zij externe hulp inkopen. Passenderwijs is één van de partners waar dit kan. Als dienstverlening biedt Passenderwijs leesondersteuning door Lezenderwijs / Trainenderwijs / Lerenderwijs, ondersteuning in de sociaal emotionele ontwikkeling door gerichte trainingen of het bieden van gerichte consultaties in de klas. Het exacte aanbod kan jaarlijks wisselen. Actuele informatie staat op de website (www.passenderwijs.nl).

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Terug naar boven