Basisschool de Kameleon

Op deze locatie zijn de groepen 1 t/m 5 gevestigd. 3607 BL Maarssen

  • Ingang Locatie Duivenkamp
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Schoolfoto van Basisschool de Kameleon
  • Dit is de middenruimte waar gewerkt kan worden in groepjes. Ook het podium kan worden gebruikt voor onze "breek van de week".

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Voor het optimaal volgen van de leerlingen vergelijken wij de resultaten van observatietoetsen, methodegebonden toetsen en de methode-onafhankelijke toetsen. Voor deze laatste toetsen gebruiken wij de toetsen van het leerling-onderwijsvolgsysteem van Cito. Analyse van deze toetsen geeft ons, met onze observaties in de klas, goed inzicht in de onderwijsbehoeften van elk kind, zodat we het onderwijs zo goed mogelijk op het kind en de groep kunnen afstemmen. Naast deze observaties en toetsen wordt in groep 8 de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) toets afgenomen. De hoeveelheid aan gegevens uit het Cito-leerlingvolgsysteem en de NIO geeft de school een gedegen onafhankelijk beeld van de kennis, leerbaarheid en onderwijsbehoeften van een leerling. In combinatie met de bevindingen van de leerkracht en de visie van ouders en het kind kan hiermee een goed onderbouwd advies afgegeven worden. Vanaf schooljaar 2014-2015 is een verplichte eindtoets vastgesteld. Scholen hebben hierbij de keuze uit meerdere onafhankelijke toetsen. Sinds 2017 nemen wij als eindtoets de IEP af.

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De resultaten van het onderwijs zeggen iets over de kwaliteit van het onderwijs. Resultaten worden op verschillende manieren weergegeven, bijvoorbeeld in het rapport of in het leerlingvolgsysteem. Bij een objectieve meting van de resultaten worden gestandaardiseerde toetsen gebruikt. Deze gestandaardiseerde toetsen houden geen rekening met het individuele kind. Daarom zeggen deze resultaten niet alles over de kwaliteit van het onderwijs. Dat wat de school in gemiddeld acht jaren uit de kinderen haalt én toevoegt, is de kwaliteit. Omdat elk kind uniek is, kunnen de uitgangssituaties en daardoor ook de resultaten verschillend zijn. Kwaliteit van onderwijs uit zich in het welbevinden van het kind enerzijds (het kind gaat met plezier naar school) en het eruit halen wat erin zit anderzijds (de resultaten van het kind zijn naar vermogen): kinderen voelen zich veilig en voldoende uitgedaagd. De school meet dit onder andere door periodiek een tevredenheidspeiling af te nemen onder leerlingen, ouders en personeel.

De school is natuurlijk ook geïnteresseerd in de cijfermatige weergave van de resultaten op de methodeonafhankelijke instrumenten en toetsen. De vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, spellen, woordenschat en rekenen worden gemeten met de Citotoetsen. Op al deze vakgebieden voldeed de gemiddelde groepsscore de afgelopen vier jaren aan de door de inspectie gestelde norm voor onze school. In de ontwikkelingslijnen uit het leerlingvolgsysteem is af te lezen dat er jaarlijks voldoende groei van de vaardigheidsscores is. De school heeft, als aanvulling op de inspectienormen, eigen ambities opgesteld. Na elke toetsafname wordt in een opbrengstrapportage geëvalueerd of deze zijn gehaald. Voor de tussentijdse resultaten gebruiken wij de Cito midden- en eindtoetsen vanaf groep 3.

De toetsen worden in het team geanalyseerd en besproken. Tijdens de groepsbespreking wordt dit voor de specifieke groep besproken met de groepsleerkracht, de intern begeleider en de directie. De resultaten worden gebruikt om een nieuw groepsoverzicht of (individueel) plan van aanpak te maken. In de groepsoverzichten worden niet alleen de onderwijsbehoeften benoemd, maar wordt ook de beste aanpak voor deze leerling(en) beschreven.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven