KBS De Martinus

Keizerskroon 5 7581 TX Losser

Schoolfoto van KBS De Martinus

In het kort

Toelichting van de school

De basisschooltijd is een stukje van je leven. Niet alleen voor de kinderen, maar ook voor ouders. In de loop van die jaren is een kind zo’n 8000 uur op de basisschool. Dat is een belangrijk deel van een kinderleven.

Scholen verschillen in manier van werken, sfeer, resultaten en kwaliteit. Op deze website van de overheid vindt u informatie over hoe het onderwijs er binnen onze school uitziet, wie erbij betrokken zijn en hoe dit is georganiseerd.

De Martinus is in 1934 begonnen als RK lagere school St. Martinus in een markant gebouw aan de Enschedesestraat in Losser. Mede door toename van het aantal leerlingen zijn we sinds 2004 gevestigd in een nieuw schoolgebouw aan de Keizerskroon te Losser. De laatste jaren gaan er gemiddeld 275 leerlingen naar onze basisschool.  

Wij zijn een school met aandacht voor adaptief onderwijs vanuit een klassikale organisatie, met een adequate zorgstructuur. Trots zijn we op ons pedagogisch klimaat. Dit wordt gekenmerkt door rust, structuur en duidelijke waarden en normen. Samen met ouders leveren wij een bijdrage aan de totale ontwikkeling van het kind. Wij streven ernaar dat kinderen zich niet alleen op cognitief niveau, maar ook op sociaal en emotioneel niveau goed ontwikkelen binnen onze school.   

Léon Poorthuis

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vernieuwend
  • Ambitieus
  • Eigenheid
  • Boeiende en uitdagende leeromgeving

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
277
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In de meldcode wordt gewerkt met een stappenplan. Elke stap beschrijft precies wat er moet gebeuren, door en met wie dat gedaan wordt, waar extra informatie te vinden is, waar eventueel hulp gezocht kan worden en wanneer een melding moet worden gedaan bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling, het AMK. Het stappenplan bestaat uit de volgende vijf stappen:

1    signalen in kaart brengen

2    collegiale consultatie

3    gesprek met de ouders

4    afwegen van de ernst van de zaak

5    beslissen: melden of hulp organiseren  

Het is in ieders belang dat de communicatie tussen school en ouders open, transparant en constructief blijft, gezamenlijk denken we in het belang van uw kind. Een leerkracht gaat vaak samen met de aandachtsfunctionaris met de ouders in gesprek om de zorgen van de school te delen en hun verhaal te horen. Daarnaast is het van belang de ouders duidelijk te maken wat de stappen zijn die nog kunnen volgen, en wat de wenselijke aanpak van de situatie is.

Terug naar boven