De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65 3411 XB Lopik

  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel

Het team

Toelichting van de school

Op de school werken vijftien gemotiveerde leerkrachten, een onderwijsassistent, onderwijsondersteuners, een conciërge, een administratief medewerker, een Intern Begeleider en een directeur. Het team is divers qua samenstelling, ervaring en deskundigheid. Alle leerkrachten zijn bevoegd en hebben daarnaast diverse opleidingen gevolgd. Zo zijn de meeste leerkrachten opgeleid als bevoegd docent bewegingsonderwijs en gecertificeerd als Kanjer-docent. We zijn een hecht en open team, leren samen, bereiden samen lessen voor en komen regelmatig bij elkaar in de klas. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In deze tijd van leraartekorten proberen wij zoveel als mogelijk continuïteit te geven.  SPCO Groene Hart (waar de De Nieuwe Wiel onderdeel van is) heeft een 'flexibele schil' waarin leraren zitten die bij ziekte kunnen invallen. Daarnaast kunnen we ook gebruik maken van de PIO invalpool. Bij ziekte zal eerst een leerkracht uit de flexibele schil of de vervangingspool worden gezocht. Lukt dit niet dan kunnen soms collega's of een stagiair (onder verantwoordelijkheid van een leerkracht) de klas overnemen. Een andere mogelijkheid is om de kinderen te verdelen. In een uiterst geval worden de kinderen naar huis gestuurd. Ouders worden dan, zo mogelijk, minimaal een dag van tevoren via de schoolapp geïnformeerd. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Schoolondersteuningsprofiel

Op De Nieuwe Wiel wordt de zorg voor leerlingen op een goede en verantwoorde manier vormgegeven. Dit is nodig om aan te sluiten bij de manier van leren van een leerling. Als u hier meer over wilt weten kunt u hieronder verder lezen want onderstaande geeft u een helder beeld van de uitgebreide zorg die er aan elke leerling geboden wordt.   Dit is iets waar we trots op zijn en wat we ondertussen al goed kunnen omdat we al veel jaar met de 1-zorgroute werken!   

Wat is de 1-zorgroute?

De 1-zorgroute is een manier om de zorg in de school vorm te geven. Wat centraal staat is de afstemming tussen de lesstof en de onderwijsbehoeften (= de behoefte van een leerling om te kunnen leren) van de leerlingen. Leerlingen hebben verschillende onderwijsbehoeften en die worden gerespecteerd. De 1-zorgroute biedt leerkrachten handvatten voor het omgaan met verschillende onderwijsbehoeften van de leerlingen. Een soort handleiding hoe de leerling leert. De leerkrachten denken vanuit wat een leerling kan in plaats van benoemen van wat een leerling niet kan.

In ons ondersteuningsprofiel staat beschreven welke zorg we aan kinderen kunnen verlenen en hoe we dat doen. 

Passend onderwijs (Profi Pendi)

De meeste kinderen gaan naar een basisschool in de buurt en doorlopen hun basisschooltijd zonder veel moeite. Sommige kinderen hebben echter extra ondersteuning nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen: een korte of langere periode, met weinig of veel hulp. Dat kan op een reguliere basisschool zijn, maar ook op een speciale (basis)school. Passend onderwijs is de naam voor de manier waarop deze extra ondersteuning georganiseerd is.  

Om passend onderwijs te kunnen bieden werkt onze school, samen met andere scholen en besturen in de regio Lekstroom, samen in Samenwerkingsverband Profi Pendi. Onderling maken we afspraken over hoe we ervoor zorgen dat elke leerling onderwijs krijgt dat bij hem of haar past. Bijvoorbeeld als er sprake is van leerproblemen, bij gedragsproblemen, meer- en hoogbegaafdheid of bij intensievere hulpvragen.  

De rol van Profi Pendi

Onze school heeft een zorgplicht. Dat wil zeggen dat wij verantwoordelijk zijn om voor elk kind dat extra ondersteuning nodig heeft een passende plek vinden. Het stafbureau van Profi Pendi helpt ons hierbij. Door er bijvoorbeeld te zorgen dat wij als school enige financiële middelen, begeleiding en kennis krijgen om kinderen optimaal te kunnen begeleiden. Zo geven de consulenten passend onderwijs van Profi Pendi deskundig advies en denken zij mee. Het stafbureau van Profi Pendi gaat ook over de toewijzing van extra hulp op school (arrangementen) en over de toelating tot het speciaal (basis)onderwijs.  

Samen met ouders

Samenwerkingsverband Profi Pendi werkt samen met gemeenten, jeugdzorg en andere partners die zorg en ondersteuning bieden. En uiteraard ook met ouders. Samen met ouders en de experts van Profi Pendi, kijken we wat het kind nodig heeft en welke plek het best bij het kind past. Samen zorgen we voor passend onderwijs.   
Meer weten of op de hoogte blijven over passend onderwijs? Kijk op www.profi pendi.nl of bel naar Profi Pendi 030 2751288.

Verwijsindex

Onze school is aangesloten bij de Verwijsindex. De Verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals van verschillende organisaties en instellingen (bijvoorbeeld intern begeleiders in het onderwijs, zorgcoördinatoren en hulpverleners) een signaal kunnen afgeven wanneer zij zich zorgen maken over een kind tussen 0 en 23 jaar. Wanneer meerdere professionals een signaal over hetzelfde kind afgeven in de Verwijsindex, dan krijgen zij elkaars contactgegevens. Zo kunnen zij elkaar makkelijker en sneller vinden, en beter afstemmen en samenwerken in de hulpverlening aan jeugdigen. Indien het gebruik van de Verwijsindex bij uw kind aan de orde is, informeren we u daarover. Meer informatie over de Verwijsindex kunt u vinden op Verwijsindex

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Deze doelen hebben we vastgesteld in ons Ondersteuningsprofiel:
  • Werkwijze Opbrengstgericht Passend Onderwijs middels Focus PO te borgen
  • Beleid Plusgroep en onderwijs aan hoogbegaafde kinderen afronden
  • Onderwijs aan NT2 kinderen (w.o. Oekraïense kinderen) vastleggen
  • Houden van driehoeksgesprekken kind-ouder-leerkracht
  • We werken met het leerlingbord waarin de leerkracht met de kinderen aan (gedrags)doelen werken

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Nieuwe Wiel werkt samen met de voorschoolse aanbieders uit Lopik; Spot4Kids en De groene ark. Wanneer kinderen peutergroepen of kinderdagverblijf bezoeken vindt er, wanneer het kind vier jaar wordt, een overdracht plaats. 

Terug naar boven