De Nieuwe Wiel

Juliana van Stolberglaan 65 3411 XB Lopik

  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel
  • Schoolfoto van De Nieuwe Wiel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

In groep 8 doen alle kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. We gebruiken de Centrale Eindtoets van Cito. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet kan het advies worden heroverwogen. Bij een lagere score hoeft dit niet.

De score van 2020-2021 is lager dan we gewend zijn. Deze groep 8 heeft twee keer een lockdownperiode meegemaakt. Daarbij zien we ook dat de scores van de eindtoets lager afwijken van de scores die de groep behaalde op de Cito E6 t/m M8. In deze groep zitten ook kinderen aan wie wij slechts een paar jaar onderwijs hebben kunnen geven. Al deze zaken hadden invloed op de citoscore.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Op school wordt elk jaar een toetskalender vastgesteld waarin wordt aangegeven wanneer er in de groepen methode onafhankelijke toetsen zijn. We gebruiken de toetsen van Cito Leerlingvolgsysteem. In groep 1 en 2 observeren we de ontwikkeling van de kinderen met behulp van het programma Leerlijnen van Parnassys. 

De leerkrachten analyseren de uitkomsten van deze toetsen en stellen aan de hand daarvan onderwijsplannen op. In deze onderwijsplannen staat waar we in de komende tijd aan gaan werken, zowel op school- als op groepsniveau. Tussentijds worden de plannen  geëvalueerd en waar nodig aangepast. We volgen hierbij de werkwijze van Passend Opbrengstgericht Onderwijs (Focus PO). 

In groep 8 doen de kinderen mee aan de verplichte Eindtoets. We gebruiken de Centrale Eindtoets. Met de eindtoets kunnen leerlingen laten zien wat ze op de basisschool geleerd hebben. De leerkracht geeft de leerling een advies voor het onderwijsniveau in het voortgezet onderwijs. Scoort de leerling op de toets beter dan het advies van de leerkracht, dan moet kan het advies worden heroverwogen. Bij een lagere score hoeft dit niet. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij stellen ons tot doel het maximale uit elk kind te halen. De kinderen worden verwezen naar de voor elk kind meest geschikte vorm van Voortgezet Onderwijs. Op basis van toetsgegevens, bevindingen van de leerkrachten en gesprekken met kind en ouders komt het schooladvies tot stand. De kinderen worden zorgvuldig overgedragen aan het Voortgezet Onderwijs. De meeste leerlingen van onze school gaan na de basisschool naar het Voortgezet Onderwijs in Schoonhoven.

De ervaring leert dat het gegeven advies van de school past bij het kind. Met de scholen van het Voortgezet Onderwijs is regelmatig contact, waarbij wordt gekeken hoe de oud-leerlingen functioneren.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school is in 2011 voor het laatst bezocht door de onderwijsinspectie. Op dat moment gaf de inspectie aan dat de kwaliteit in orde was. Jaarlijks wordt met het bestuur gesproken over de ontwikkelingen van het onderwijs en de resultaten van de toetsen op De Nieuwe Wiel. De school heeft het vertrouwen van de inspectie.

Terug naar boven