Jenaplanschool De Sterrenwachter

Lindelaan 108 1231 CN Loosdrecht

Elk kind is een ster met zijn eigen glans en kleur.

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

De scores van Sterrenwachter Loosdrecht en Sterrenwachter Hilversum zijn samen verwerkt door DUO. Per schooljaar 2023-2024 wordt de 'eindtoets' 'doorstoomtoets' genoemd.

Met trots presenteren wij de scores van 2022/2023: Op alle onderdelen (taalverzorging, lezen en rekenen) scoren wij op 1F en 2F/1S boven het IEP-landelijk gemiddelde!

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In onze jaarplanning zijn vaste meet- en bespreekmomenten opgenomen voor de didactische ontwikkeling. Bij de toetsing maken we gebruik van methodetoetsen, niet-methodegebonden toetsen (IEP-toetsen) en observaties. Per leerling vullen we de belemmerende en stimulerende factoren in, zowel didactisch als sociaal-emotioneel.

Deze gegevens gebruiken wij om ons onderwijs aan te passen aan de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. We werken cyclisch en opbrengstgericht: na de reguliere IEP-meting maken we de balans op, op groepsniveau en op individueel niveau. De resultaten worden geanalyseerd en per bouw besproken met de leerkrachten en intern begeleider. We gebruiken hiervoor gegevens uit Parnassys, ons leerlingvolgsysteem, dat ons een overzicht geeft van de ontwikkelingen op niveau van de school, leerjaar, groep en individuele leerling. Naar aanleiding van de analyse en de opbrengsten maken we een plan voor de volgende periode. Dit doen we op drie verschillende niveau’s:

  1. weer (herhaling van instructie en extra oefening)
  2. basis 
  3. meer (extra uitdaging)

Een meer uitgebreide beschrijving staat in ons SchoolOndersteuningsProfiel op onze website: website https://www.sterrenwachterloosdrecht.nl

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

De informatie betreft Sterrenwachter Loosdrecht en Sterrenwachter Hilversum.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op onze school besteden we veel tijd en energie aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen. Samenwerken, helpen en hulp ontvangen, feedback geven en ontvangen, voor jezelf opkomen en meebewegen, zijn vaste onderdelen van onze schooldagen. We bespreken met elkaar welke afspraken we willen om prettig te kunnen samenleven en samenwerken. We bespreken situaties die goed gaan en kijken hoe iets beter kan. We zien de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen als iets dat continue aandacht vraagt en niet iets dat zich beperkt tot een specifiek lesuur. Op onze school heerst een sterk pedagogisch klimaat.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • communiceren en samenwerken
  • reflecteren en presenteren
  • respecteren en zorgen

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven