KBS de Poort

Hoofdweg 53 7371 AE Loenen

Schoolfoto van KBS de Poort

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Kinderen maken sprongen in hun ontwikkeling. Wij monitoren de schoolresultaten van al onze leerlingen. De kleuters volgen wij middels het ontwikkelingsvolgmodel (OVM). Voor de groepen 3 t/m 8 gebruiken wij o.a. het leerlingvolgsysteem van Cito. Twee keer per jaar maken onze leerlingen diverse toetsen gericht op de vakgebieden technisch lezen, begrijpend lezen, woordenschat, (werkwoord)spelling en rekenen. In groep 7 en 8 nemen wij ook studievaardigheden af.

In groep 8 maken de leerlingen de doorstroomtoets van Cito. Wij beschouwen deze toets nadrukkelijk als slechts een van de toetsen in een groter geheel.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Binnen elke school worden toetsen afgenomen. Toetsen kunnen binnen het onderwijs op verschillende manieren worden ingezet:

 • Diagnostisch/formatief toetsen: Dit is bedoeld om inzicht te krijgen in het leren. Formatieve toetsen geven de leerkracht en de leerling inhoudelijke feedback op de vooruitgang van de leerling en geven informatie over wat er nog nodig is om het einddoel te bereiken. Formatieve toetsen worden afgenomen tijdens het leerproces; het zijn toetsen om (van) te leren.
 • Selecterend/summatief toetsen: Wanneer toetsen summatief gebruikt worden, dan worden er toetsen afgenomen om een eindresultaat of leeropbrengst te bepalen. Deze toetsen worden afgenomen ná het leren. Deze toetsen kunnen ook dienen om de prestatie van de leerling te vergelijken met andere kinderen (of ‘de verwachting’) en kunnen richting geven aan beslissingen, zoals keuzes voor het middelbare school niveau.
 • Evaluerend toetsen: Toetsen worden ook gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs te beoordelen en evalueren. Hierbij wordt duidelijk of de beoogde leeruitkomsten zijn behaald. Toetsen bieden daarmee ook een verantwoording van het gegeven onderwijs aan leerkrachten en derden. Het team gebruikt deze informatie om te reflecteren op de inhoud en uitvoering van het onderwijs; dit is een voortdurend ontwikkelingsproces.

In de praktijk kan één toets vaak op meerdere manieren worden ingezet. Op de Poort vinden wij het belangrijk om ons er steeds van bewust te zijn dat toetsen géén doel op zich is, maar een middel om een doel te bereiken. Toetsen worden doelgericht ingezet in het leerproces. Wij vinden goede toetsen én toetsen op een goede manier belangrijk. Om leerlingen goed te kunnen volgen in hun ontwikkeling, moeten wij inzicht krijgen in hun ontwikkeling. Daarbij vinden wij het belangrijk om goed te volgen hoe het leerproces verloopt: waar staat het kind, wat gaat er goed, wat nog niet, welke instructie- en verwerkingsvormen zijn nodig, welke voorwaarden zijn nodig voor de volgende stap? Om deze reden zullen wij frequent formatieve toetsen inzetten.

Natuurlijk zijn toetsen niet de enige manier om informatie te verkrijgen; observatie, vragen stellen en samen in gesprek gaan zijn minstens even belangrijk! Wanneer alle informatie samen wordt genomen, krijgen we een zo breed mogelijk beeld. Leerlingen worden waar mogelijk betrokken bij de uitkomsten van formatieve toetsen. Op deze manier krijgen zij inzicht in hun eigen leerproces en worden zij er actief bij betrokken.

Soms is het ook nodig om summatief te toetsen om de leeropbrengsten in kaart te brengen. De leerkracht kan hiermee checken of de beoogde leerdoelen behaald zijn. Bij het geven van adviezen voor bijvoorbeeld vervolgonderwijs, vinden wij het belangrijk om altijd het totaalbeeld mee te wegen; uitkomsten van toetsen maken hier slechts een onderdeel van uit. Als school vinden wij het belangrijk om kinderen kwalitatief goed onderwijs te bieden. Wij reflecteren daarom niet alleen op het leren van de kinderen maar óók op ons eigen handelen. Toetsen kunnen evaluerend worden ingezet om onze eigen kwaliteit te verbeteren.

Leerlingvolgsysteem toetsen

Scholen zijn wettelijk verplicht om náást de toetsen van de school zelf (inclusief de toetsen die horen bij de gebruikte onderwijsmethodes) ook gebruik te maken van een leerlingvolgsysteem (LVS) om kennis en vaardigheden op het gebied van taal, rekenen en wiskunde in kaart te brengen. Een leerlingvolgsysteem bestaat uit een set van toetsen die gedurende de schoolloopbaan worden gebruikt om de ontwikkeling van de leerling te volgen. Wij maken gebruik van LIB (leerling in Beeld) toetsen van CITO. Deze toetsen zullen een- of tweemaal per jaar worden afgenomen. Het leerlingvolgsysteem biedt de mogelijkheid tot een verdiepende analyse, waarbij gedetailleerde foutenanalyses worden gemaakt en er gekeken kan worden welke onderdelen nog extra aandacht behoeven.

Deze Cito-toetsen bieden enerzijds informatie over de effectiviteit van het geboden onderwijs, anderzijds worden de resultaten gebruikt om het onderwijs aan te passen. We gaan daarbij uit van hoge en realistische doelen om het maximale uit de kinderen te halen. De resultaten van deze toetsen worden besproken en worden omgezet naar acties in de groep en met de individuele leerling.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze schooladviezen baseren wij op de resultaten van het leerlingvolgsysteem en onze eigen bevindingen. Wij bespreken ons uitstroomadvies altijd met ouders en leerlingen. Met het uitstroomadvies gaan ouders en leerlingen een geschikte school zoeken. Er vindt altijd een overdracht van gegevens plaats. Tevens hebben wij contact met de school over de verstrekte gegevens. Wij willen hiermee bijdragen aan een soepele overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs.
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen graag dat ieder kind met plezier naar school gaat. Een school moet een veilige omgeving zijn. Om dat te realiseren moet iedereen zich houden aan de volgende afspraken: 

 • We helpen elkaar
 • We zijn te vertrouwen
 • Niemand blijft zielig
 • Niemand speelt de baas
 • Niemand lacht uit
 • We praten en werken netjes en rustig
 • We zijn netjes op de spullen van ons zelf, de spullen van anderen en de spullen van de school
 • We werken volgens de gemaakte afspraken

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Veiligheid
 • Zelfvertrouwen
 • Verantwoordelijkheid

Wat zegt de inspectie over de school?

De Inspectie van het Onderwijs onderzoekt minimaal één keer in de vier jaar het bestuur van een school. De inspectie kijkt dan of de kwaliteitszorg, de onderwijskwaliteit en de financiële zaken bij het schoolbestuur op orde zijn. Daarnaast bezoekt de inspectie een aantal scholen die bij het schoolbestuur horen en onderzoekt deze scholen nader. De gegevens van het laatste onderzoek van de inspectie zijn beschikbaar op de website van de onderwijsinspectie.

Terug naar boven