KBS de Poort

Hoofdweg 53 7371 AE Loenen

Schoolfoto van KBS de Poort

Het team

Toelichting van de school

Onze leerlingen krijgen les van gemotiveerde leerkrachten die voortdurend werken aan hun eigen ontwikkeling. Ons team bestaat uit een directeur, leerkrachten, een intern begeleider, onderwijsassistenten, een administratief medewerkster en een conciërge.

De Poort is onderdeel van de Veluwse Onderwijsgroep, een door talent en ambitie gedreven organisatie die er in de eerste plaats is voor de leerling. Wij geven leerlingen de ruimte en de mogelijkheden hun talenten te ontdekken en zichzelf zodanig te ontwikkelen dat zij daar nu en later zo optimaal mogelijk gebruik van kunnen maken. Medewerkers blijven zich daarvoor ook als professional ontwikkelen. Onderwijs is onze kerntaak en dit is gericht op het heden en de toekomst van de leerlingen. Ons onderwijs verbindt hen met de samenleving. Bijna 2.000 medewerkers zetten zich dagelijks in voor onze ruim 13.000 leerlingen. Iedere leerling op onze vijftien basisscholen, één school voor het speciaal onderwijs en tien middelbare scholen voorzien wij van een breed onderwijsaanbod. Hierdoor krijgen zij allemaal gelijke kansen en worden zij uitermate gestimuleerd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo kunnen zij deze delen met anderen.  Wij staan stil bij resultaten, vieren successen, maar blijven kritisch kijken naar wat beter kan en moet. 

Sectordirecteur primair onderwijs  

Dhr. G. Visser, sectordirecteur primair onderwijs 

E-mail: g.visser@veluwseonderwijsgroep.nl 

Tel: (055) 577 97 51

 Voorzitter CvB  

Dhr. P. Eckringa 

E-mail: info@veluwseonderwijsgroep.nl 

Tel: (055) 577 97 99 

Vakleerkrachten op deze school

Er zijn geen vakleerkrachten aanwezig op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Het is altijd vervelend als een leerkracht voor korte of langere tijd uitvalt. De Veluwse Onderwijsgroep heeft een eigen flexpool. Hierin zitten inval(leer)krachten die indien nodig bij kunnen springen op de 16 basisscholen binnen de Veluwse Onderwijsgroep. Ook wordt er intern gekeken naar een oplossing en zo proberen we bijna altijd een leerkracht voor de klas te hebben. Leerlingen worden niet zomaar naar huis gestuurd.   

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Het onderwijs op De Poort is zo ingericht dat kinderen vanaf de leeftijd van vier jaar het programma in acht aaneengesloten schooljaren kunnen doorlopen. Wij werken met het leerstofjaarklassen systeem en hebben zowel enkele als combinatiegroepen, verdeeld in onderbouw (groepen 1 t/m 3), middenbouw (groep 4-5)  en bovenbouw (groepen 6 t/m 8). Kinderen van dezelfde leeftijd zitten over het algemeen in dezelfde groep. Zij krijgen grotendeels dezelfde basisstof aangeboden, op hun eigen niveau. We werken op een adaptieve manier. Dat houdt in dat we rekening houden met de verschillen tussen kinderen. Het werken in combinatiegroepen maakt dit ook heel goed mogelijk. Kinderen leren goed samenwerken en zelfstandig oplossingen te vinden. Wij streven er naar kinderen mede-eigenaar te maken van het eigen leerproces en ze te leren eigen verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen ontwikkeling.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onderbouw

In groep 1 en 2 werken we in thema’s gekoppeld aan ontwikkelingsgericht onderwijs. Er wordt deels gebruik gemaakt van het bronnenboek Schatkist, een totaalmethode voor taal, rekenen en sociale kanjervaardigheden. We besteden veel aandacht aan de individuele ontwikkeling van ieder kind, het creëren van een veilige sfeer en de omgang met elkaar. De ontwikkeling van sociale vaardigheden is voor ons heel belangrijk. We leren kinderen samen te spelen,  te delen en contact met elkaar te maken.

Leren aan de hand van thema’s

Kinderen leren tijdens het spelen. We werken en spelen aan de hand van thema’s. De thema‘s sluiten aan bij de belevingswereld van het kind en zoveel mogelijk bij de actualiteit. We behandelen bijvoorbeeld de seizoenen, dierendag, Sinterklaas en Kerst, maar ook thema’s die de kinderen aandragen. Door veel met onze leerlingen te praten en door ze spelenderwijs allerlei dingen te laten ervaren, leren ze veel woorden en begrippen. Dit is een goede voorbereiding op de latere kennisgebieden: taal, lezen, rekenen en wereldoriëntatie.

Werklessen

In de werklessen geven we opdrachten die inspelen op de ontwikkelingsbehoefte van het kind en dagen we ze uit een stapje verder te gaan. We dragen zorg voor een beredeneerd aanbod. Vanuit het thema wordt er gewerkt aan de doelen met bijbehorende activiteiten. Tijdens de werklessen komen activiteiten naar voren zoals knippen, plakken, scheuren, boetseren en tekenen. De opdrachten zijn altijd gericht op de ontwikkeling van een bepaald gebied: motoriek, oog-handcoördinatie, zintuiglijke ontwikkeling of taal- en rekenontwikkeling.

Soms werken op de middag groep 1 t/m 3 samen op het onderbouwplein. In het begin kunnen de kinderen voornamelijk zelf hun activiteiten kiezen, later zullen wij dit voor de oudere kinderen samen meer gaan inrichten. Op deze manier willen wij tegemoet komen aan de behoefte van kinderen om spelend te ontdekken en te leren.

Expressie en beweging

In het programma is ook ruimte voor expressie en beweging. Kleuters hebben een rijke fantasie en zijn heel creatief.  We spelen daarop in door bijvoorbeeld muziek te maken, te dansen en toneelstukjes op te voeren. Er is ook tijd voor  beweging. Naast het zelf spelen op het plein of in de speelzaal, doen we ook aan gymnastiek en dans met de hele groep.

Engels

Wij spelen in op de taalgevoeligheid van kinderen door ze al vanaf 4- jarige leeftijd de Engelse taal aan te bieden. Dit gaat op een speelse manier in de vorm van bijvoorbeeld spelletjes, verhalen voorlezen en liedjes zingen. Jonge kinderen pikken grammaticale structuren vanzelf op en hebben nog geen moeite met het uitspreken van bepaalde klanken. Daarnaast zijn ze nog niet bang om fouten te maken bij het spreken. Bovendien krijgen ze niet alleen een grote vertrouwdheid met de vreemde taal, maar ook een beter begrip voor talen in het algemeen. En kinderen die op jonge leeftijd al twee talen spreken, zullen op latere leeftijd makkelijker meer talen kunnen leren.  Uit onderzoek blijkt dat een kind dat op de basisschool  al vroeg een vreemde taal heeft geleerd, een voorsprong heeft op kinderen die niet vroegtijdig een vreemde taal geleerd hebben. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Midden- en bovenbouw

In de onderbouw hebben de leerlingen een stevige basis gelegd voor de midden- en bovenbouw. De leerkrachten in de onderbouw dragen zorg voor de overgang van groep 2 naar groep 3. Om deze kleiner te maken en makkelijker te laten verlopen, vraagt dit in de laatste maanden van groep 2 een specifiekere aanpak. Vanaf groep 3 maakt het spelend leren geleidelijk plaats voor het leren met de inzet van activerende werkvormen. In de loop van de jaren leren de leerlingen steeds zelfstandiger te werken en meer eigenaar te worden van hun eigen leerproces.

Op de ochtenden staan de vakken lezen, rekenen, taal en spelling centraal. Op de middagen werken de groepen 5 t/m 8 meer met elkaar samen en wordt er ook groepsdoorbroken gewerkt. Hierdoor kunnen we met de vakken handvaardigheid, tekenen, drama, ICT, muziek  en tekenen circuits creëren en kunnen we voor het vak begrijpend lezen en Engels goed aansluiten bij het niveau van elk individueel kind. 

Taalonderwijs

Om de wereld om je heen goed te kunnen begrijpen is het nodig om de taal adequaat te leren gebruiken. Ook bij veel andere vakken heb je taal nodig. Het is belangrijk dat leerlingen snel goed kunnen lezen, omdat ze daardoor de informatie bij de andere vakken sneller kunnen begrijpen en gebruiken. In het taalonderwijs breiden kinderen hun woordenschat uit en leren ze woorden foutloos schrijven. Daarnaast leren ze hoe je een goedlopende zin schrijft. In de hogere groepen gaan kinderen ook zinnen ontleden en woorden benoemen (grammatica). Daarnaast oefenen ze gespreksvaardigheden en wordt er aandacht besteed aan stellen. (het schrijven van teksten).

Leesonderwijs

Binnen het leesonderwijs onderscheiden we de volgende vormen: technisch lezen, begrijpend lezen en leesbeleving.  Bij technisch lezen gaat het om het hardop lezen van woorden of een tekst. Bij het onderdeel begrijpend lezen gaat het erom dat je begrijpt wat je leest, informatie weet te vinden en kunt verwerken. Met het onderdeel leesbeleving willen we het leesplezier bevorderen en interesse wekken voor kinderliteratuur. In groep 3 maken leerlingen kennis met het alfabet en de taal met behulp van materialen als een stempel set, woorddoosjes en computerprogramma’s (BOUW)

Leren lezen zal vervolgens van klassikale opdrachten steeds meer naar zelfstandige opdrachten gaan. Zo lezen leerlingen in een groepje met een tutor (een oudere leerling) of een ouder, maar ook zelfstandig. Het leesniveau van uw kind wordt twee keer per jaar getoetst en in groep 3 zelfs na iedere kern van de taalmethode. Op die manier kunnen we de ontwikkeling in de gaten houden en de leerlingen voldoende blijven uitdagen.

We vinden het heel belangrijk dat leerlingen lezen ook leuk vinden. Met het onderdeel leesbeleving willen we het leesplezier bevorderen en interesse wekken voor kinderliteratuur en poëzie. In iedere groep zijn boeken aanwezig die leerlingen kunnen lezen. In de groepen 1 en 2 komen ouders regelmatig voorlezen in kleine groepjes. Iedere maand lezen de kinderen van de bovenbouw voor aan de jongere kinderen van de school. Kinderen maken op deze manier kennis met meerdere schrijvers en verhaal soorten. Ook werken we met een leeskring, als voorbereiding op  het houden van spreekbeurten in de hogere groepen en natuurlijk als onderdeel van leesbeleving.

Boekenbus

Iedere dinsdagochtend staat bij onze school de boekenbus van de bibliotheek. Kinderen kunnen hier terecht om boeken te lenen met informatie over de meest uiteenlopende onderwerpen of boeken met spannende, gezellige en grappige verhalen. Op deze manier kunnen kinderen steeds de allernieuwste boeken lezen.

Schrijfonderwijs

Behalve dat we leerlingen leren duidelijk te schrijven is er binnen het schrijfonderwijs ook veel aandacht voor het schrijven van verschillende soorten teksten in verschillende schrijfstijlen. Kinderen leren bij ons het lichthellend schrift, maar maken bijvoorbeeld ook kennis met het blokschrift.

Rekenonderwijs

Binnen het rekenonderwijs krijgen leerlingen inzicht in getallen en leren ze ingewikkelde sommen op te lossen. Tijdens de lessen leren we kinderen via stappen het juiste antwoord te berekenen. Wij leren onze leerlingen verschillende manieren aan, zodat ze de manier kunnen hanteren die ze zelf prettig vinden. Ook binnen ons rekenonderwijs houden we zoveel mogelijk rekening met verschillen tussen leerlingen en streven we naar een gezonde uitdaging voor elke leerling. Elke leerling krijgt sommen en leerstof aangeboden passend op eigen niveau. Kinderen die meer aankunnen, krijgen die kans ook door te werken met verdiepend en verrijkend materiaal. Naast de lesstof is er ook aandacht voor het leren oplossen van redactiesommen en het automatiseren van de basisvaardigheden (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen).

Engels

Onze school geeft Engels in alle jaargroepen. Door een extra taal aan te bieden ontwikkelen leerlingen hun taalgevoel nog beter en vergroten zij hun algemene taalvaardigheid. In de onderbouw wordt Engels spelenderwijs aangeboden en maken de kinderen o.a. kennis met de taal binnen een circuitvorm. De groepen 3 en 4 krijgen ook Engels maar in deze groepen wordt de intensiteit van het Engelstalige programma tijdelijk wat minder omdat de kinderen nu ook Nederlands leren lezen en schrijven. Er zal dan wekelijks ongeveer een uur besteed worden aan het programma. In groep 5 en 6 neemt de intensiteit van het Engelstalige programma weer toe en zal ook het Engels aangeboden worden als vak. Het vak Engels wordt aangeboden door de eigen groepsleerkrachten middels een methode en een circuit. Groep 7 en 8 heeft altijd al Engels op het programma staan, hier zal alleen de inhoud van de lessen verbreden.Net als bij andere vaardigheden zoals rekenen en gym zal er ‘natuurlijke differentiatie’ plaatsvinden. Voorop staat dat Engels leren voor alle kinderen leuk blijft en dat er voldoende rekening gehouden wordt met de verschillen tussen leerlingen.

Wereldoriënterende vakken

Voor het kind de basisschool bezoekt, wordt de belevingswereld opgebouwd uit allerlei gebeurtenissen. Naarmate het kind ouder wordt, wordt de wereld om hem/haar heen steeds groter. De vakken aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs en techniek gaan daar dieper op in. Voor deze vakken gebruiken wij de methode Blink Wereld. Blink Wereld biedt een totaalpakket voor wereldoriëntatie voor groep 3 tot en met 8. Ontdekkend, onderzoekend en ontwerpend leren vormt de basis. Blink Wereld zet leerlingen aan om na te denken en zelf te ervaren en te ontdekken.Met Blink Wereld bieden wij wereldoriëntatie aan op een geïntegreerde en meer vrije manier. De drie losse vakken (aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek) worden niet apart gegeven, maar komen wekelijks tijdens een thema terug. Bij de lessen werken kinderen op een actieve manier aan de les/ het thema en daarbij maken ze gebruik van alle informatiebronnen die in de school (digitaal) beschikbaar zijn. Deze manier van werken maakt dat leerlingen vaardigheden uit de 21e eeuw moeten gaan aanboren. Te denken valt aan kritisch denken, probleem oplossend denken, samenwerken en ontwikkelen van communicatie- en informatie vaardigheden.

Burgerschap

We besteden aandacht aan actief burgerschap door kinderen bewust te maken van de normen en waarden die richtinggevend zijn in ons leven: wat is in onze samenleving sociaal aanvaardbaar en wat niet. Tevens leven we in een samenleving met een grote diversiteit: in mensen, religies, cultuur, etc.  De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen, en ze leren respectvol om te gaan met seksualiteit en met diversiteit binnen de samenleving, waaronder seksuele diversiteit.

We vinden het belangrijk dat eenieder de ander respecteert om wie hij is. De Europese grenzen zijn opengegaan; de wereld wordt steeds ‘kleiner’. Jonge kinderen groeien op tot wereldburger. Daarbij wordt de invloed van media waaronder het internet steeds groter. We willen kinderen leren hier kritisch en selectief mee om te gaan.

Op school doen wij aan actief burgerschap door kinderen te leren verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen schoolwerk, door coöperatief leren en door school brede projecten, contacten in het dorp/de gemeente: deelname aan dorpsevenementen, sporttoernooien en brede schoolactiviteiten. Het voorbeeldgedrag van leerkrachten, het volgen van diverse programma’s van Schooltv.

Daarnaast ligt actief burgerschap besloten in onze lesmethoden (SEO, levensbeschouwing (eigen en andere religies), aardrijkskunde en geschiedenis (voorbeelden uit de geschiedenis hoe het hoort en hoe het niet hoort, staatsinrichting), natuuronderwijs (respect voor leven).

Expressiviteit

Expressiviteit is het vermogen om uiting te geven aan gevoelens en gedachten. Dit is niet alleen vakgebonden, maar loopt ook door alle activiteiten heen. In de beeldende vakken zoals: tekenen, textiele werkvormen en handvaardigheid is er extra aandacht voor expressie en creativiteit. Daarnaast willen we kinderen laten kennismaken met de kunstzinnige en culturele aspecten van hun leefwereld. De lessen over kunst en cultureel erfgoed stimuleren niet alleen de nieuwsgierigheid en kennis, maar ook vaardigheden zoals onderzoekend en creatief bezig zijn. Dit vindt zowel op school als buiten school plaats. Elk jaar doen we ook mee aan het cultuurmenu georganiseerd door Cultuurwijzer. Verspreid over het schooljaar doen we mee aan verschillende activiteiten op het gebied van een kunstdiscipline: drama, muziek, beeldende vorming, dans, cultureel erfgoed, literatuur en audiovisueel.

Sinds enkele jaren hebben we cultuureducatie dorpsbreed een boost gegeven door een mooie samenwerking tussen beide basisscholen in Loenen, muziekvereniging Olto en CMK te realiseren. Het doel daarbij was  om een meerjarig lesprogramma op te stellen waar muziekeducatie een onderdeel van gaat vormen. Dankzij dit unieke project krijgen de kinderen van de Loenense basisscholen structureel en professioneel muziekonderwijs op school. Naast dat het heel leuk en leerzaam is om met muziek bezig te zijn kan meer muziek in de samenleving ook een verbindpunt zijn tussen het onderwijskundig, cultureel en maatschappelijk veld.

Buitenonderwijs

Ieder jaar doet basisschool De Poort mee aan de Nationale Buitenlesdag. Op deze dag geven leerkrachten in heel Nederland buiten les. Dat is niet alleen goed voor de leerprestaties en gezondheid van kinderen, maar het is ook nog eens heel leuk! Buiten doen kinderen namelijk actiever mee, hebben ze meer plezier en bewegen ze meer. Meedoen aan deze dag is een mooi vervolg op het feit dat er op De Poort al lessen buiten worden gegeven, de school een mooi groen schoolplein heeft en de school nog meer de verbinding tussen binnen- en buitenonderwijs wil leggen in de komende schooljaren. De gezondheid van onze kinderen staat voorop. Kinderen moet rookvrij kunnen opgroeien. Vanzelfsprekend is ons schoolplein rookvrij.

Bewegingsonderwijs

Door de opkomst en aanwezigheid van allerlei technieken bewegen mensen steeds minder. Wij willen leerlingen meegeven dat bewegen gezond en vooral ook erg leuk is.  Ons bewegingsonderwijs is vastgelegd in een jaarplan, zodat we alle bewegingsvormen aan bod kunnen laten komen. Ook dans en bewegen op muziek horen hierbij. Elke week krijgen de leerlingen gymnastiek. De kinderen van groep 1-2 gymmen in het gymlokaal op school. Groep 3 tot en met 8 gaat onder begeleiding naar de gymzaal op De Kempe. Bij mooi weer, tot aan de herfstvakantie en na de meivakantie, sporten we buiten naast de school. Naast gym doen we ook verschillende spelvormen en bewegingsactiviteiten. Dit kan zowel binnen als buiten.

Bijzondere activiteiten op de Poort

Afscheidsavond groep 8

Aan het einde van het schooljaar sluit groep 8 de basisschoolperiode gezamenlijk af met een afscheidsavond met barbecue en disco. De invulling van de avond staat open. Dit kan een musical zijn maar ook bijv. een film.  Deze film of musical zal aan alle kinderen van de school, aan ouders, opa/oma etc. worden getoond. Na de musical- of filmvoorstelling kunnen de ouders en kinderen van groep 8, onder het genot van een hapje en een drankje gezellig afscheid nemen van elkaar en herinneringen ophalen aan de leuke tijd die ze bij ons op school hebben meegemaakt.

Excursies en gastsprekers

Met alle groepen gaan we regelmatig op excursie of er komt een gastspreker in de klas. Deze activiteiten sluiten aan bij het lesprogramma. De kinderen leren dan op een andere plaats dan in de klas. Sommige dingen kun je namelijk niet ontdekken en ervaren in een klaslokaal. De groepen 7 en 8 gaan ieder jaar op pad om te leren over de Tweede Wereld oorlog. Ook nemen we deel aan excursies die georganiseerd worden door Cultuurwijzer.

Herdenking

Elk jaar herdenken we met de hele school de Franse vliegenier, Robert Etlin, die in de Tweede Wereldoorlog is omgekomen in Loenen. De kinderen van groep 7 en 8 hebben het monument dat opgericht is ter nagedachtenis aan de Franse vliegenier geadopteerd en helpen mee bij het onderhoud van het monument. Tevens gaan alle kinderen ieder jaar naar een oorlogsmuseum om duidelijk te laten zien dat respect voor elkaar van wezenlijk belang is voor iedereen.

Goede doelen acties

Elk jaar wordt er, indien mogelijk, tenminste één actie gehouden voor een goed doel.

Kerkelijke feesten en vieringen

Ieder jaar vieren we uitgebreid Kerstmis, Palmpasen, Pasen  en Carnaval. Er worden werkgroepen in het leven geroepen met ouders en teamleden om er weer mooie feesten van te maken. In groep 4 kunnen kinderen deelnemen aan de eerste  communie en in groep 8 aan het vormsel. Voorbereiding  op deze sacramenten en de viering ervan worden verzorgd door de parochie, samen met de betrokken ouders

Leerlingenraad

Wij hebben op school een leerlingenraad. De groepen 3 tot en met 8 leveren hiervoor een klassenvertegenwoordiger. De leerlingenraad vergadert op een aantal vaste momenten in het jaar. De klas presenteertIedere groep verzorgt één keer per jaar een presentatie. De groepen presenteren een voorstelling of een project, waarbij we het belangrijk vinden ook ouders hiervan deelgenoot te maken. Ouders van de groep die het optreden verzorgt, worden dan ook altijd uitgenodigd. 

Projecten

Ieder jaar staat er ook een aantal projecten gepland. Met de hele school zijn we dan naast het gewone schoolwerk bezig met een thema, opdracht of activiteit. U kunt daarbij denken aan: Sinterklaas, Kerstmis, een filmproject, een sportweek of een tentoonstelling van alle kinderen.

Schoolkamp

De kinderen van groep 8 gaan aan het eind van het schooljaar samen op kamp. Zo sluiten ze de basisschoolperiode met elkaar feestelijk af.

Schoolreisje

Ieder jaar gaan alle kinderen op schoolreisje. Dit doen we aan het begin van het jaar in het kader van groepsvorming. Per bouw wordt er gekeken naar een leuke bestemming  waar we met de kinderen naar toe kunnen gaan om op een ontspannen manier samen plezier te maken en te spelen.

Schoolsporttoernooi

Ieder jaar organiseert de school met hulp van de ouderraad de koningsspelen. De gemeente Apeldoorn organiseert verspreid over het schooljaar met de hulp van de ouderraad ook allerlei sporttoernooien. Zo doen we bijvoorbeeld mee aan het schoolvoetbaltoernooi voor het basisonderwijs.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passend onderwijs   (Apeldoorn)

Ieder kind heeft recht op goed onderwijs. Kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, moeten die zoveel mogelijk krijgen in het reguliere onderwijs. Dat is het uitgangspunt van de Wet passend onderwijs.  

Door deze wet zijn scholen verantwoordelijk voor het bieden van een passende onderwijsplek aan ieder kind. Onze school werkt samen met andere scholen in de regio en scholen voor speciaal onderwijs zodat we samen alle leerlingen passend onderwijs kunnen geven. Wanneer extra ondersteuning aan de orde is, zal de leerkracht dit altijd met u als ouder, onze intern begeleider en de gedragswetenschapper van de school overleggen. Verder kunnen wij overleggen met de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige die vanuit het CJG aan onze school verbonden zijn. In ons Schoolondersteuningsplan (SOP) hebben wij omschreven welke extra ondersteuning wij aanbieden.  

Als blijkt dat kinderen niet in het reguliere onderwijs terecht kunnen, kunnen zij in het speciaal basisonderwijs geplaatst worden. Onze school werkt nauw samen met SBO De Vorm (www.sbodevorm.nl), de school voor katholiek speciaal basisonderwijs van de Veluwse Onderwijsgroep.  

Meer informatie over passend onderwijs in onze gemeente is te vinden op: www.swvapeldoornpo.nl  

Verwijsindex

Sommige jongeren of kinderen hebben extra hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor. De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Met het afgeven van een signaal in de verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Meer informatie: http://www.multisignaal.nl/gelderland-foodvalley/.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meerbegaafdheid

Wanneer kinderen echt meer uitdaging nodig hebben, krijgen zij lesstof aangeboden ter verbreding of verdieping. In principe wordt dit aanbod in de groep door de eigen leerkracht aangeboden. Het kan ook zijn dat een leerling nog iets meer of juist iets anders nodig heeft, denk hierbij aan: omgaan met ontwikkelingsgelijken, omgaan met faalangst, leren leren, samenwerken etc. Dan kan een leerling aangemeld worden voor de plusklas (Eurekagroep) voor één of meerdere periodes. De plusklas bestaat uit leerlingen van zowel onze school als twee andere basisscholen, namelijk KBS C. van Leeuwen uit Eerbeek en de St. Pancratius uit Brummen.

Passend onderwijs voor cognitief getalenteerde leerlingen.

Onze visie is elk kind passend onderwijs te bieden. Hier vallen vanzelfsprekend ook (hoog)begaafde kinderen onder. We noemen dit ook wel ‘cognitief getalenteerde leerlingen’. Deze kinderen denken en leren op een andere wijze dan hun leeftijdgenootjes, wat vraagt om een andere manier van begeleiden.

Compacten en Verrijken Lesstof

In Passend Onderwijs staat centraal dat het lesaanbod aansluit bij de mogelijkheden van iedere leerling. Alle leerlingen ervaren het onderwijs als uitdagend en leerzaam, ook kinderen die meer aan kunnen. Voor cognitief getalenteerde leerlingen betekent dit compacten (inkorten) en verrijken van het lesaanbod.

Eurekagroepen   

Toch is compacten en verrijken niet voor ieder cognitief getalenteerd kind voldoende. Soms komen deze kinderen niet of nauwelijks tot leren en lopen vast in het leerproces. Ze durven niet aan iets onbekends te beginnen, bang om fouten te maken. Ze kunnen hun aandacht niet bij het werk houden of weten niet hoe ze een opdracht moeten aanpakken. Ook kunnen ze van mening zijn dat ze de opdracht direct moeten kunnen oplossen, of anders lukt het nooit (fixed mindset).

Voor deze leerlingen zijn er de Eurekagroepen. Hier wordt op hun specifieke leerbehoeftes ingegaan; ofwel het leren leren, leren plannen, leren samenwerken en leren fouten maken. Daarnaast voorziet de Plusgroep in de behoefte van cognitief getalenteerde leerlingen om regelmatig samen te spelen en te leren met en van ontwikkelingsgelijken. Begaafde kinderen denken en leren op een andere wijze dan hun leeftijdgenootjes, waardoor aansluiting met anderen soms veel energie kost. Het wordt als heel fijn ervaren om kinderen tegen te komen die net zo zijn als jij. Vanuit wederzijds begrip kun je groeien.

Coach Begaafdheid

De plusgroepen worden gedraaid door een medewerker van de Veluwse Onderwijs Groep die als coach Begaafdheid meerdere basisscholen van de VOG begeleidt in het aanbieden van Passend Onderwijs voor deze doelgroep.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Op KBS De Poort bieden we voor- en naschoolse opvang aan in samenwerking met kinderopvangorganisatie De Wigwam. Buiten schooltijd en in de vakanties kunnen leerlingen gebruikmaken van de voor- en naschoolse opvang van BSO De Bizons, onderdeel van kinderopvangorganisatie De Wigwam waar ook het kinderdagverblijf bij hoort. Kinderopvangorganisatie De Wigwam is gehuisvest tegenover basisschool De Poort. Ook biedt de organisatie opvang aan voor 0-4 jarigen. Kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer waar ontspanning na een dag hard werken voorop staat. De organisatie vindt het belangrijk dat er dagelijks een frisse neus gehaald wordt. Er zijn skelters, een grote zandbak, een glijbaan en een duikelrek en er kunnen hutten worden gebouwd. Ook binnen is een groot aanbod van activiteiten en materialen. Het kinderdagverblijf heeft een goede doorgaande lijn met de kleutergroep van KBS De Poort.

Terug naar boven