De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger

Het team

Toelichting van de school

Het team op de Reiger 

Het team van De Reiger is hecht en werkt vanuit collectieve verantwoordelijkheid voor het totale onderwijs. Het team bestaat uit gemotiveerde, beginnende en ervaren leerkrachten.

Naast de leerkrachten bestaat het team verder uit: 

 • Directeur
 • Intern begeleider gr 1 t/m 8
 • Onderwijs assistent
 • Leraren in opleiding 
 • Specialist hoogbegaafdheid
 • Rekencoördinator & specialist
 • Leescoördinator
 • Taalspecialist in opleiding
 • Vakleerkracht gym
 • Administratief medewerkster
 • Conciërge
 • Schoolcoach (extern)
 • Stagiairs 

Daarnaast maken wij gebruik van externe expertise zoals een dyslexie specialist of een logopedist als dat nodig is. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Er is een groot lerarentekort en iedere vervanging vraagt om flexibiliteit. Op De Reiger merken we ook dat het soms een uitdaging is om voldoende personeel te vinden. Gelukkig werken we met een professioneel team die vanuit collectieve verantwoordelijkheid kijkt naar oplossingen als er uitval is bij een groep. Daarnaast zetten we ondersteuners in als er sprake is van kortdurende uitval (1-2 dagen). 

Als vervanging van een medewerker aan de orde is, nemen wij de volgende stappen (in deze volgorde):

 1. Vervanging vanuit de bovenschoolse vervangingspool.
 2. Vervanging door collega van de school die extra komt werken.
 3. Vervanging door leerkrachtondersteuner of onderwijsassistent.
 4. Vervanging door stagiaire onder supervisie.
 5. Leerlingen verdelen over de andere groepen.
 6. Leerlingen naar huis sturen

De bovengenoemde aanpak is in overleg met de MR van onze school vastgesteld, als onderdeel van een noodplan vanwege het actuele lerarentekort. Daarnaast gaan we schooljaar 2024-2025 aan de slag met PlanC waarin we aan de slag gaan met structurele oplossingen om het onderwijs anders te organiseren in de toekomst. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

In de ochtend zijn kinderen bezig met taal en rekenen. Bij deze vakken profiteren ze van een gestructureerde manier van lesgeven. De leerkracht staat voor de klas en geeft een gelaagde instructie: eerst volledige uitleg van de theorie en daarna praktische oefeningen. In de middag geven we thematisch onderwijs waarbij de kinderen leren en ontdekken. Daarnaast geven we vakken zoals Engels, wereldorientatië, creatieve vaardigheden en gym.

In het kort kan het type onderwijs dat gegeven wordt omschreven worden als: kindgericht met oog voor verschillen tussen kinderen. Oog voor ieder kind is een kernwaarde van onze school.

De organisatie van de leeromgeving in de ochtend bestaat uit een aantal elementen:

 1. De start van een reken- of taalles begint meestal met een korte groepsinstructie voor alle leerlingen.
 2. Na deze korte instructie kunnen kinderen aan de slag gaan en er is er een extra instructiemoment voor kinderen die dat nodig hebben.
 3. De leerkracht geeft ondersteuning als hij of zij tijdens de les rondloopt en signaleert.
 4. Na de basisstof is er verdiepingsstof voor de leerling die meer aankan en herhalingsstof voor de leerling die moeite heeft met een onderdeel.
 5. Het zelfstandig verder gaan met taken die daarvoor geschikt zijn is een volgende stap. Het vergroten van de zelfstandigheid van kinderen, het leren indelen van werktaken en het werken met een z.g.n. weektaak zullen vanaf groep 3 steeds meer voorkomen.
 6. Bij kleuters worden vaardigheden in een kleine kring aangeleerd.

In de middag is er tijd voor wereldoriëntatie, aanleren van digitale vaardigheden (waaronder mediawijsheid en programmeren), Engels (vanaf groep 5), expressievakken, lichamelijke oefening, schrijven (typen in groep 6), Kanjertraining en verkeer. Tijdens de middag werken kinderen veel samen in kleine groepjes en maakt de bovenbouw gebruik van de aula. 

Voor leerlingen voor wie bovenstaande aanpak niet voldoende is, werken wij samen met de Day a Week School. Dit aanbod is gericht op bovenbouw leerlingen die behoefte hebben aan meer uitdaging dan dat zij dagelijks op school en/of via een plusgroep aangeboden krijgen. Als school selecteren we kinderen die hiervoor in aanmerking komen op basis van hun creatief denkvermogen, en nadrukkelijk niet op basis van het IQ.

Klasindeling

 • Leerstofjaarklassen
 • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Kleuteronderwijs

Bovenstaande uren zijn een indicatie en worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep. Bij de kleuters werken we in thema's (onderzoekend en spelend leren). Spelend en onderzoekend leren daagt kinderen uit en geeft onderwijs betekenis. De nieuwsgierigheid van jonge kinderen speelt hierin een belangrijke rol.

In een rijke speelleeromgeving gaan de kinderen op ontdekkingstocht waarbij de leerkracht vooral een coachende rol aanneemt. Kinderen worden gestimuleerd om hun eigen creativiteit te gebruiken en oplossingen te bedenken wanneer ze tegen problemen aanlopen. Door spel te kiezen dat dicht bij de kinderen ligt, wordt de belevingswereld en betrokkenheid van de kinderen vergroot. De kinderen zijn actief betrokken, doordat ze zelf meedenken en bijdragen aan het verloop van het spel. De leerkracht neemt een sturende rol aan wanneer het op leren aankomt. De aangeboden lesstof past bij het spel en is daardoor betekenisvol voor de kinderen en, na dit eerst samen te hebben geoefend , direct toepasbaar. Bovenstaande vakken zijn verweven in ons aanbod.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Groepen 3 t/m 8 

Bovenstaande tabel is een indicatie. De uren worden altijd afgestemd op de behoeften van de groep. Op De Reiger brengen we een goed evenwicht aan tussen het aanleren van kennis, het stimuleren van de persoonlijke ontwikkeling en het aanleren van praktische vaardigheden. De vakken rekenen, taal en lezen vormen de kern van ons onderwijs

Twee keer per jaar worden de resultaten van de groep geanalyseerd. Indien noodzakelijk worden aanpassingen gemaakt in bovenstaand rooster.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Wat is passend onderwijs? 

Passend onderwijs betekent dat alle kinderen een plek krijgen op een school die ze past. Ook als zij extra ondersteuning nodig hebben. Daarvoor werken scholen in een regio samen in een samenwerkingsverband. De ondersteuning die een school biedt staat in het ondersteuningsprofiel van de school.

Werkwijze

Onze school heeft normen vastgesteld voor de resultaten die zij met de leerlingen nastreeft. Gedurende het jaar worden toetsen en/of observaties gedaan om de kennis en vaardigheden van leerlingen te volgen. Als team analyseren we twee keer per jaar de resultaten zodat we hierop kunnen bijsturen waar nodig. De ontwikkeling en resultaten worden met ouder(s), verzorger(s) in een persoonlijk gesprek besproken. Per jaar worden minimaal twee gesprekken ingepland. Daarnaast is er nog de optie om een derde gesprek, facultatief, in te plannen. Voor groep 3 en groep 7 hanteren we wel drie gesprekken per jaar. 

Wanneer blijkt dat uw kind op een bepaald thema mogelijk ondersteuning nodig heeft, bespreekt de leerkracht dit met de ouders/verzorgers en indien gewenst met het kind. Als dat nodig is, wordt de ondersteuning met de intern begeleider (IB) besproken en welk aanbod we daarin kunnen bieden. Als dat niet binnen school mogelijk is, gaan IB-er, ouders en leerkracht in gesprek met het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

https://passendonderwijshaarlemmermeer.nl/

Passende ondersteuning in de vorm van externe ondersteuning door specialisten of samenwerking met speciale (basis)scholen, wordt het liefst op de eigen school en zo dicht mogelijk bij huis georganiseerd. 

Wat wel en wat niet?

Bij aanmelding op onze school bespreken wij met ouders of en hoe een leerling behoefte heeft aan extra ondersteuning. Het stappenplan staat beschreven in ons ‘aanname protocol’. Dit vindt u op www.jl.nu/ouders (eind 2024 www.wijwijzer.nu/ouders). 

Wanneer uw kind moeite heeft bij het leren en meedoen, gaan wij het gesprek met u aan. Wij gaan uit van hun talenten en mogelijkheden. Daarbij wordt rekening gehouden met eventuele beperkingen of kansen. Wij vinden het belangrijk om een zorgvuldige inschatting te maken van de benodigde ondersteuning van uw kind. Hierbij willen we opmerken dat iedere school - zo ook onze school - haar beperkingen heeft, om de eenvoudige reden dat er grenzen zijn aan de mogelijkheden aan het geven van onderwijs aan kinderen in het reguliere onderwijs. Onze beperkingen zijn bijvoorbeeld het gebouw, beschikbaarheid van personeel, grootte van de groep, enzovoorts.

Brede basisondersteuning

Basisondersteuning is de ondersteuning die op alle scholen binnen een samenwerkingsverband beschikbaar is voor de leerlingen. Hierdoor kunnen leerlingen onderwijs volgen in een veilige, stimulerende leer- en ontwikkelingsomgeving, passend bij wat zij nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. Naast basisondersteuning kan soms extra ondersteuning nodig zijn.

De basisondersteuning van onze school bestaat uit:

 • Een aanpak ten aanzien van opvallende leesproblemen en voor dyslexie
 • Een aanpak bij opvallende rekenproblemen en/of dyscalculie
 • Ondersteuning aan hoog- en meerbegaafde leerlingen
 • Kanjertraining en mediawijsheid lessen gericht op sociale veiligheid en het voorkomen en aanpakken van gedragsproblemen
 • Een protocol voor medisch handelen
 • Fysieke toegankelijkheid van het schoolgebouw en aangepaste werkruimte en hulpmiddelen voor kinderen die dat nodig hebben

Extra ondersteuning

Wij bieden op de volgende onderwerpen extra ondersteuning aan onze leerlingen:

 • Ernstige leesproblemen en voor dyslexie
 • Een aanpak bij opvallende rekenproblemen en/of dyscalculie
 • Cognitie (eigen leerlijnen op één of meer vakgebieden)
 • Opvallende werkhoudingsproblemen en/of gedragsproblemen
 • Multiproblematiek
 • Hoog-of Meer begaafdheid i.c.m. andere ondersteuningsvraagstukken;
 • Complexere Medische ondersteuningsvragen
 • Spraak-taalproblematiek i.c.m. andere ondersteuningsvraagstukken
 • Geduide gedragsproblemen op basis van gediagnosticeerde stoornis/aandoening
 • Inzet op verlengde observatie of verdiepingsdiagnostiek

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Meer- en hoogbegaafd aanbod

Komend jaar zullen we uitgebreider aanbod neerzetten op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. Bijvoorbeeld het inzetten op een signaleringsinstrument, extra inhoudelijk aanbod en het trainen van het team hierop. 

Taalbeleidsplan

Onze leescoördinator is bezig met de opleiding tot taalspecialist, daar hoort een taalbeleidsplan bij waarin we ons huidige taalaanbod evalueren en aanpassen op basis van deze evaluatie. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje in Nieuw Vennep bieden voor- en vroegschoolse educatie aan. De communicatielijnen tussen de school en Kindcentrum Lisserbroek en 't Woudlopertje zijn kort. Er vindt op regelmatige basis overleg plaats en er is een zorgvuldige overdracht (peuterestafette).

Terug naar boven