De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool De Reiger is een warme, eigentijdse school die midden in het prachtige dorp Lisserbroek staat. Op onze school vinden we het belangrijk dat leerlingen een sterk vertrouwen hebben in hun eigen leervermogen. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan.

Als uw interesse gewekt is, nodigen wij u graag uit om een kijkje te nemen in de school.

U kunt ook informatie vinden op onze website www.rkbsdereiger.nl

Schoolbestuur: Stichting Jong Leren, www.jl.nu

Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Haarlemmermeer

Missie en visie

Kenmerken van de school

 • Uitstekende basisvaardigheden
 • Betekenisvol leren
 • Groeihelden skills
 • Digitale geletterdheid
 • Wereldburgerschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school zitten rond de 200 leerlingen verdeeld over acht groepen.

De typische Reiger-leerling is een leerling die graag naar school komt. De leerling is sociaal vaardig en voelt zich onderdeel van de hechte schoolgemeenschap. De typische Reiger-leerling:

 • heeft ouders die een MBO-HBO opleiding of hoger gevolgd
 • woont in een rijtjeshuis (huur of koop) 
 • woont in het dorp dat wordt omsloten door een drukke doorgaande weg

De leerling heeft ouders die qua opvoedingsstijl, betrokkenheid en gedrag:

 • een beschermde opvoeding met een blik op de wereld bieden
 • hart voor hun kind hebben en veelal tevreden zijn met dat wat het kind laat zien 
 • ondersteuning bij het leerproces bieden als er door school om gevraagd wordt 
 • betrokkenheid tonen bij de ontwikkeling van hun kind op school
 • betrokkenheid tonen bij de activiteiten van de school

Dorpskern en faciliteiten: de school bevindt zich in de dorpskern waar een aantal faciliteiten te vinden zijn, zoals jeugdhonk De Nooduitgang, dorpshuis De Meerkoet, de tennisvereniging, voetbalvereniging Kagia en speelplaatsen. Voor een breder sportaanbod en andere faciliteiten gaan ouders vaak naar Lisse of Nieuw Vennep. Er is geen bibliotheek in Lisserbroek. Kinderen gaan vaak naar de bibliotheek in Lisse.


Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
189
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Kinderopvang Kindergarden heeft een locatie in onze school. Zij bieden zowel voorschoolse-, tussenschoolse- als naschoolse opvang. U kunt meer lezen over Kindergarden op www.kindergarden.nl

Een aantal leerlingen maken ook gebruik van de naschoolse opvang van 't Woudlopertje. De leerlingen worden opgehaald van school. Meer informatie over 't Woudlopertje kunt u vinden op www.woudlopertje.nl

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Veiligheidsbeleid

Kinderen, ouders en personeel moeten in een veilige omgeving kunnen werken en leren. De school heeft hiervoor een veiligheidsplan opgesteld. Hierin wordt beschreven welke afspraken zijn gemaakt om de fysieke en sociale veiligheid op school te garanderen, om onveilige situaties te voorkomen en hoe te handelen bij een incident. Denk bij fysieke veiligheid bijvoorbeeld aan hygiëne, veilige speeltoestellen en ontruiming van de school bij een calamiteit. Sociale veiligheid gaat over privacy, omgangsvormen, het voorkomen van pesten, seksuele intimidatie, geweld of discriminatie. 

Het veiligheidsplan is opgesteld met instemming van de GMR en op schoolniveau verder uitgewerkt met instemming van de MR (zie bijlage). Onderliggende protocollen zijn te vinden op www.jl.nu/ouders en/of op onze schoolwebsite. Ieder jaar evalueren wij het veiligheidsplan en nemen we actie als we vinden dat dit nodig is. Deze evaluatie bespreken wij ook met de MR. 

Over privacy en het gebruik van media  

Op onze school wordt veel aandacht besteed aan digitale geletterdheid (“alles wat iemand moet kennen en kunnen om te kunnen functioneren in onze digitale samenleving”) . Hierdoor komen onze leerlingen actief in aanraking met (toepassingen van) ICT in de de breedste zin van het woord. Hiervoor werken we met een variatie aan (digitale) leermiddelen ter ondersteuning van het leerproces. 

Zo werken wij onder andere met Google Workspace for Education, een beschermde omgeving waarbinnen alle leerlingen een eigen account hebben. Dit betekent o.a. dat zij niet kunnen mailen naar iemand buiten ons domein. Ze kunnen ook geen mail (of advertenties/spam) ontvangen van buiten dit domein. Binnen deze afgeschermde omgeving leren zij samenwerken, delen en mailen, onder begeleiding van een leerkracht. Kinderen van groep 1 t/m 4 bereiken deze omgeving via de plaatjes login op school. De oudere kinderen loggen in met een mailadres en wachtwoord, op school of thuis.

In 2021 heeft Jong Leren aanpassingen gedaan om de Google omgeving zo gebruiksvriendelijk en privacyproof mogelijk in te richten. Hierbij is besloten om op een aantal onderdelen af te wijken van de geadviseerde aanpassingen. Google Maps en YouTube blijven beschikbaar omdat deze belangrijk zijn bij het maken van werkstukken, spreekbeurten of presentaties. Onze beheerder heeft het zo kunnen inrichten dat er geen data van onze leerlingen verzameld worden. Zo maken we optimaal gebruik van de mogelijkheden die Google biedt, blijven we onze leerlingen begeleiden bij de ontwikkeling van hun digitale vaardigheden en houden we rekening met hun privacy.

Voor de veiligheid en privacy van u, uw kind(eren) en medewerkers, werkt onze school (KC/IKC) met een gedragscode ‘Sociale media, internet en Bring Your Own Device (BYOD). De inhoud hiervan wordt tijdens de lessen Mediawijsheid met de kinderen besproken. Verder is afgesproken dat leerlingen zelf verantwoordelijk zijn voor hun mobiele telefoon of ander toestel dat zij meenemen. Zij mogen het alleen gebruiken als zij toestemming hebben van de leerkracht/medewerker. Telefoons staan uit en zijn niet zichtbaar aanwezig. Van leerlingen wordt verwacht dat zij niet meedoen aan (digitaal) pesten. Deze gedragscode vindt u op: www.jl.nu/ouders.

In het kader van de privacy van onze leerlingen en leerkrachten/medewerkers (en conform de privacywetgeving) vragen wij uw medewerking op een aantal onderwerpen:

-jaarlijks wordt u gevraagd om uw ‘privacy voorkeuren’ (b.v. gebruik van foto’s) via Parro door te geven. Het is belangrijk dat u deze invult, zodat wij op de hoogte zijn van uw wensen. Wilt u terughoudend zijn met het fotograferen en filmen van kinderen op en rond school (KC/IKC)? Er staan immers bijna altijd klasgenootjes op de foto.

-wilt u dit beeldmateriaal niet via sociale media delen i.v.m. de privacy van andere kinderen? Het is belangrijk dat u toestemming heeft van de directeur, leerkracht/medewerker of andere ouders als u foto’s of filmpjes maakt of deelt. 

Ten aanzien van de privacy van de gegevens van uw kind(eren) hebben wij verwerkersovereenkomsten afgesloten met aanbieders van leermethoden en b.v. de bibliotheek. In deze overeenkomsten staan privacy afspraken over waar uitgewisselde persoonsgegevens wel en niet voor gebruikt mogen worden. 

Terug naar boven