De Reiger

Azollastraat 47 2165 XP Lisserbroek

 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger
 • Schoolfoto van De Reiger

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Wij volgen onze leerlingen in hun ontwikkeling door gebruik te maken van het IEP leerlingvolgsysteem. Een kind is meer dan rekenen en taal, ook zijn sociaal-emotionele ontwikkeling, leeraanpak en creatief vermogen maken hem tot wie hij is. Een volgsysteem moet daar rekening mee houden. Niet door een kind af te rekenen op wat het niet kan, maar door inzicht te geven in waar een kind nu staat en aan te geven hoe het zich verder kan ontwikkelen om te worden wie het is. Door betekenisvol toetsen brengt het IEP leerlingvolgsysteem de ontwikkeling én de talenten van het kind in kaart.

Wij toetsen de leerlingen 2 keer per jaar op een aantal onderdelen:

 • taalverzorging 
 • rekenen
 • technisch lezen
 • begrijpend Lezen 
 • hart en handen

Deze toetsen geven ons een beeld van wat de kinderen aan leerstof beheersen. We zien zo ook waar de ontwikkelkansen van elk kind liggen. Daardoor kan de leerkracht het programma waar nodig aanpassen. Voor de groepen 1 en 2 gaan we schooljaar 2023-2024 IEP gebruiken om observaties in vast te leggen. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Wij willen de kinderen en ouders zo goed mogelijk informeren over de diverse vormen van voortgezet onderwijs in onze regio. Daarnaast vinden we het belangrijk ouders en kinderen te helpen bij het kiezen van de school waar het kind zich thuis zal voelen en het een goede kans van slagen heeft. Daarom informeren wij ouders en kinderen tijdig over de jaarlijkse informatiemomenten van middelbare scholen en wanneer zij welke stappen kunnen verwachten ten aanzien van het (voorlopig) schooladvies.

Het schooladvies is gebaseerd op meerdere onderdelen en wordt door een team van leerkrachten, directeur en IB-er besproken en onderbouwd:

 • leerresultaten en toetsen, minimaal vanaf het moment eind groep 6
 • ervaringen en waarnemingen op het gebied van sociaal-emotioneel gedrag en leervaardigheden, gebaseerd op groep 6, 7 en 8
 • inzicht van de school door de jaren heen
 • kennis en overwegingen van ouders

Eind groep 7 krijgt iedere leerling een voorlopig advies. Een half jaar later (in groep 8) bespreken leerkracht, leerlingen en ouders/verzorgers het definitieve schooladvies. In februari wordt een onafhankelijke toets (IEP) afgenomen. Als blijkt dat het resultaat van deze doorstroomtoets hoger is dan het gegeven definitieve advies, alleen dan kan het bovengenoemde team eventueel besluiten om het definitieve schooladvies aan te passen.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Op De Reiger durven kinderen te leren. Ons onderwijs is er niet alleen op gericht om kinderen kennis en vaardigheden aan te leren, maar ook om te werken aan zelfstandigheid en zelfvertrouwen. Op De Reiger vinden we het belangrijk dat ieder kind uitdagingen durft aan te gaan en niet bang is om fouten te maken. Onze kinderen voelen zich fijn en veilig op school.

Naast onze schoolregels, die duidelijk te zien zijn in de school, werken wij met de Kanjer training. Sociaal-emotioneel leren is het ontwikkelingsproces waarmee onze leerlingen fundamentele levensvaardigheden verwerven. Dit zijn vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Onderzoek leert dat een goed schoolklimaat en aandacht voor sociaal-emotioneel leren meer leerresultaat oplevert. De leerresultaten van kinderen op het gebied van rekenen, taal en lezen worden gestimuleerd door te werken aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig klassenklimaat. Wij vinden dat op De Reiger van groot belang.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

 • Growth mindset
 • Samen
 • Zelfstandig

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2023 heeft de inspectie een eindoordeel gegeven naar aanleiding van het vierjaarlijks bestuursonderzoek. Het eindoordeel is: goed.

De inspectie: “Uit ons onderzoek is naar voren gekomen dat het bestuur goed weet wat zij wil. Het bestuur geeft heldere kaders die de scholen ruimte geven om deze op hun eigen manier toe te passen. Deze ruimte voor autonomie en ontwikkeling wordt door alle lagen binnen de organisatie als zodanig ervaren.

Op verschillende niveaus heeft de inspectie te horen gekregen dat men trots op Jong Leren is en dat ‘we boffen met het CvB’. Het bestuur is integer, zichtbaar en transparant. Het bestuur heeft goed zicht op de organisatie en wil graag reflecteren via een open dialoog.”“Het personeel ervaart veel mogelijkheden voor ontwikkeling en professionalisering". Er is sprake van een sterke professionele leercultuur in alle lagen van de organisatie. Dit stijgt boven basiskwaliteit uit.” Het eindrapport van de inspectie van het onderwijs kan u vinden via www.jl.nu/ouders. 

Terug naar boven