Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Bij ziekte of verlof van leerkrachten zal de duo leerkracht of een andere collega gevraagd worden de groep over te nemen. Dit is voor kinderen rustig en overzichtelijk.

Het kan ook zijn dat er een vervangende leerkracht in de groep aanwezig is. De afwezige leerkracht zorgt ervoor dat het rooster klaar is, er een plattegrond en informatie over de leerlingen aanwezig is in het lokaal. In elke klas is een map aanwezig met algemene informatie over de organisatie op De Lisbloem. De invallende leerkracht is zo op de hoogte van de werkwijze, regels en afspraken en voelt zichzelf ook thuis bij ons.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

Bij ons op school wordt in jaargroepen gewerkt die variëren in grootte, soms zijn jaargroepen gecombineerd. Binnen de groepen is er aandacht voor het individuele kind, waarbij rekening wordt gehouden met gedrag, werkhouding, tempo en niveauverschillen door taken aan te bieden op verschillende niveaus en van verschillende grootte. Naar gelang de toegewezen formatie proberen we de groepen zo klein mogelijk te houden. Waar dat niet lukt, proberen we zo veel mogelijk dagdelen te zorgen voor extra ondersteuning. In de kleutergroepen hangt het van de groepsgrootte af of we kiezen voor combinatiegroepen.

Met onze methode Alles-in-1 werken we met groep 5 t/m 8 aan hetzelfde thema op verschillende niveaus. Dat biedt mogelijkheden om waar het kan, groepsdoorbrekend te werken. Groepsdoorbrekend werken wordt ook toegepast bij sommige vormen van samenwerken en bij de creatieve vakken.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Thematisch werken in groep 1 en 2

Om een zo duidelijk mogelijk beeld te geven van het werken met kleuters  schetsen wij een dag in de kleuterklas.

Kring: We beginnen ’s morgens in de kring, waarin de volgende activiteiten plaatsvinden: Ontwikkelen van taal- en rekenvaardigheden, gesprekjes over het thema, uitleg over regels, werklessen, samen spelletjes doe, muzikale vorming, enz. Wij maken bij onze lessen ook gebruik van het digibord. We zoeken onder andere beeldmateriaal bij onze thema’s, gebruiken beeldmateriaal om woordenschat te vergroten, luisteren liedjes en kijken filmpjes die bij het thema aansluiten.   

Werkles: Na de kring gaan de leerlingen aan het werk. De werkles houdt in dat er aan tafel in groepjes een opdracht gegeven wordt, bijv. verven of verftechnieken, knippen en plakken, tekenen of tekentechnieken, knutselen, vouwen of kleien met als doel: het eigen maken van vaardigheden en bevordering van de kleine motoriek. Een ander doel is het bevorderen van de creativiteitsontwikkeling. Als een deel van de kleuters aan tafel een opdracht uitvoert, zijn de andere kleuters aan het spelen in de hoeken of met ontwikkelingsmateriaal (puzzels, e.d.). 

Hoeken:  De hoeken worden vaak ingericht naar het thema dat speelt in de klas. Elke hoek heeft zijn eigen ontwikkelingsdoel. Zo zijn de water- en zandtafel uitermate geschikt voor de zintuiglijke ontwikkeling. In de huishoek vindt meer sociale ontwikkeling plaats en de bouwhoek is de plek voor motorische ontwikkeling. Al deze ontwikkelingsgebieden staan natuurlijk in verbinding met elkaar. Sociale ontwikkeling kan niet zonder taalontwikkeling en zintuiglijke ontwikkeling gaat ook gepaard met motorische ontwikkeling. Opruimen is een belangrijk onderdeel van het functioneren in een kleuterklas. Alle kleuters ruimen zelf hun tafel op en ruimen ook samen de hoeken netjes op. Dit alles is een belangrijk onderdeel van de groter groeiende zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de kleuter.  

Pauze: Halverwege de ochtend is het tijd om te eten en te drinken, dit alles gebeurt ook weer in de kring. Het gezamenlijk eten en drinken is een rustpunt in de ochtend, het is een sociaal gebeuren en er is ook altijd tijd voor een kletspraatje en een voorleesverhaaltje. Na het eten en drinken is er tijd voor bewegingsonderwijs.

Bewegingsonderwijs: Dit kan inhouden dat er buiten wordt gespeeld. Bewegingsonderwijs is echter nog meer. Gemiddeld 2 keer per week zijn de kleuters te vinden in het speellokaal. Daar worden de volgende lessen gegeven: Gym met groot materiaal: de klimrekken, banken, zwiepplanken en matten, e.d.. Gym met klein materiaal: pittenzakken, grote en kleine ballen. blokken en touwtjes, e.d.. Spellessen: hierin leren de kleuters diverse tikspelen, danslessen en zangspelen.

's Middags wordt vaak dezelfde volgorde gehanteerd van beginnen in de kring, spelen in de hoeken en bewegingsonderwijs.       

In groep 2 wordt veel aandacht besteed aan de voorwaarden die nodig zijn voor het leren lezen en rekenen in groep 3. Het werken met Kinderklanken is hierbij een goed hulpmiddel. Dit is een methode om op een creatieve manier met kleuters te werken met klanken. Er wordt o.a. gewerkt aan de voorbereiding van het leren lezen in groep 3. 

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Thematisch onderwijs: Op De Lisbloem worden de vakken niet apart aangeboden maar binnen een thema. De onderwijstijden zijn daarom richtlijnen. De methode Alles in 1 biedt ons totaalonderwijs zie www.alles-in-1.org 

Door thematisch te werken worden belangrijke dwarsverbanden gelegd, ook in de hersenen! De leerstof vormt een logisch geheel: kennis wordt gekoppeld aan vaardigheden en ervaringen. Daardoor beklijft de kennis beter en begrijpen kinderen waarom ze iets leren. 

Bij Alles-in-1 worden alle vakken en vaardigheden, met uitzondering van rekenen, handschrift ontwikkeling en bewegingsonderwijs, in thematische samenhang aangeboden.

Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode Alles-in-1 en van de Kanjertraining. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.   Actief Burgerschap Wij willen kinderen met ons onderwijs voorbereiden op de taken en rollen die ze nu en in de toekomst in de maatschappij vervullen. Voorbeelden zijn de consument, de verkeersdeelnemer en de burger in een democratische rechtstaat. Om in die taken en rollen goed te kunnen functioneren en deelnemen aan de samenleving, moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden. Kinderen dienen hiervoor kennis te ontwikkelen over en inzicht te verwerven in belangrijke algemeen aanvaarde normen en waarden en te weten hoe daarnaar te handelen. We willen kinderen respect voor en kennis van de basiswaarden van de democratische rechtstaat bijbrengen en de universeel geldende fundamentele rechten en vrijheden van de mens. We willen kinderen het gevoel geven dat ze mee kunnen en mogen praten over belangrijke zaken, zodat ze zich betrokken voelen bij de klas, de school en de omgeving van de school. Als school richten we ons op de samenleving als geheel en op de directe leefomgeving. We vinden het belangrijk dat kinderen met diverse culturen en achtergronden met elkaar kennismaken en leren samenwerken. Kinderen groeien op in een pluriforme samenleving. We willen bijdragen aan het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties die de kinderen in staat stellen een deel uit te maken van deze samenleving. Als school besteden we actief aandacht aan: democratie: kinderen leren denken en handelen volgens democratische principes; participatie: kinderen worden gestimuleerd actief deel te nemen aan zowel binnen- als buitenschoolse activiteiten; identiteit: er is aandacht voor ‘wie ben ik’ en ‘wie is die ander’. Kinderen leren hiermee ontdekken, dat er verschillende zienswijzen zijn op bepaalde problemen, ze leren kijken vanuit verschillende perspectieven en ze leren een eigen mening te formuleren en te onderbouwen. Actief burgerschap is een leerstofonderdeel van de methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling die wij op school gebruiken. Het is echter ook verweven met onze hele manier van lesgeven en omgaan met kinderen. Steeds weer proberen we de kinderen te laten nadenken over hun eigen rol in deze democratische samenleving. Ook ouders zijn hierbij een belangrijke partner voor de school.

Wetenschap en Technologie spelen in onze samenleving een niet weg te denken rol. Kinderen worden steeds vaker geconfronteerd met technische oplossingen die hun leefwijze en maatschappijbeeld kunnen beïnvloeden. Het gaat er om de nieuwsgierigheid van de leerlingen te prikkelen, zodat de kinderen ontdekkend kunnen leren en leren om creatief problemen op te lossen. We laten onze leerlingen vroegtijdig kennismaken met techniekonderwijs, door enerzijds praktisch aan de slag te gaan met allerlei activiteiten op het gebied van wetenschap en technologie en anderzijds door ons te richten op de principes van onderzoekend en ontdekkend leren. Wetenschap en technologie (W&T) is een manier van kijken naar en benaderen van de wereld. Kinderen stellen vanuit verwondering en nieuwsgierigheid vragen of ze signaleren problemen of behoeften. Bij W&T-onderwijs leren kinderen antwoorden (onder-)zoeken op vragen en oplossingen bedenken voor problemen. Al doende leren kinderen zo het onderzoeks- en ontwerpproces te hanteren en zich daarbij denkwijzen eigen te maken. Het zijn die vaardigheden en instellingen die kinderen nu en in de toekomst nodig hebben. Omdat de vragen en problemen altijd betrekking hebben op een onderwerp, leren ze ook over gebeurtenissen, gebieden, organismen, verschijnselen en voorwerpen die in de wereld om hen heen voorkomen of plaatsvinden.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Basiszorg   Alle kinderen vallen in eerste instantie in onze basiszorg. In de basiszorg is de aanpak uitgewerkt in een kwaliteitskaart. (zie kwaliteitskaart zorg)

Een leerling krijgt aanvullende zorg als hij/zij langdurig structurele zorg nodig heeft en een handelingsplan nodig is om tussendoelen te kunnen stellen om een einddoel op langere termijn te kunnen behalen zodat hij/zij na het afronden van het plan weer onder de basiszorg vallen. Ouders, school en leerling zijn onderdeel van dit plan.

Wanneer deze zorg niet voldoende is, wordt extra ondersteuning in gang gezet. Er wordt een groeidocument opgesteld, waarin de extra ondersteuningsbehoeften van de leerling worden vastgelegd en eventueel externe deskundigen van het SamenWerkingsVerband ingeschakeld. Op basis van het groeidocument wordt een individueel handelingsplan opgesteld. In samenspraak met externe deskundigen van het SWV kan overgegaan worden tot een aanvraag voor een onderzoek of een onderzoek bij het Samenwerkingsverband, van een toelaatbaarheidsverklaring voor de leerling voor het Speciaal Basisonderwijs of Speciaal onderwijs.

Voor verdere informatie zie https://www.swv-db.nl/

Op De Lisbloem maken we gebruik van het dyslexieprotocol om risicoleerlingen wat betreft dyslexie voortijdig te kunnen signaleren en passende begeleiding te bieden. Bij het aanvragen van een dyslexieverklaring  houden we ons aan de gestelde eisen voor een aanvraag.

Voor (hoog)begaafde leerlingen wordt aanvullende zorg geboden waarin verder wordt gegaan dan differentiëren. We herkennen en begeleiden meer getalenteerde leerlingen en voorkomen onderpresteren door een uitdagend aanbod. Er wordt begeleiding geboden aan leerlingen die 1,5 tot 2 jaar didactische/cognitieve voorsprong hebben. We geven dit vorm door een sterke basis in de school  in combinatie in combinatie met een bovenschoolse Plusklas in Lisse. Er is een heldere aansluiting tussen Plusklas en begeleiding op school.

De basiszorg vindt grotendeel in de klas plaats, waar nodig met behulp van een onderwijsassistent. De aanvullende zorg wordt uitgevoerd door een remedial teacher of een onderwijsassistent.

Daarnaast is er een taalspecialist , een specialist hoogbegaafdheid, een kindercoach en een intern begeleider aanwezig op De Lisbloem. De intern begeleider organiseert de zorg, monitort de zorg en begeleidt de zorg.

Welke specialisten ondersteunen op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Lisbloem verzorgt een thematisch onderwijsaanbod van betekenisvolle samenhangende activiteiten, op basis van vooraf vastgestelde leer- en ontwikkelingsdoelen.

Het aanbod sluit aan bij het ontwikkelingsniveau, de onderwijsbehoeften en de talenten van de kinderen. Gedurende het schooljaar is daarin een opklimming in moeilijkheidsgraad zichtbaar en wordt het aanbod in 3 instructieniveaus aangeboden. Dit alles is vertaald naar een weekplanning die in de praktijk duidelijk herkenbaar is.

De leerkrachten hebben goed zicht op de ontwikkeling van de leerlingen door gebruik te maken van een kindvolgsysteem en beschikken over goede organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden om het aanbod op de juiste wijze aan de kleuters aan te bieden.

Een goed kindvolgsysteem is hierbij essentieel. Vervolgens beschikken leerkrachten over organisatorische, didactische, instructie- en interactievaardigheden om het aanbod op de juiste wijze aan de kleuters aan te bieden.

Terug naar boven