Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Gemiddelde eindtoetsscores

De Inspectie van het Onderwijs controleert of het onderwijs op scholen van voldoende niveau is. Ze kijkt hiervoor onder meer naar de resultaten van leerlingen op de eindtoets. Het beoordelen van de resultaten werd tot en met 1 augustus 2020 gedaan op basis van de gemiddelde score van leerlingen. Dit is veranderd: vanaf 1 augustus 2020 kijkt de inspectie naar referentieniveaus.

De gemiddelde score van de school wordt vergeleken met de ondergrens van de inspectie .

Let op: vanwege het coronavirus is er in schooljaar 2019-2020 geen eindtoets afgenomen. De referentieniveaus zijn daarom pas zichtbaar in 2020-2021.

Weergave Resultaten eindtoets

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

De tussenresultaten worden gemeten door het afnemen van methodetoetsen en CITO toetsen 2 x per jaar.

Op De Lisbloem gaan wij uit van Handelingsgericht Werken.

HGW is een manier van kijken naar kinderen vanuit 7 principes:  

·         De onderwijsbehoeften van het kind staan centraal: bv instructie, leertijd, verwerking.

·         Afstemming en wisselwerking tussen kind en zijn omgeving: de groep, de leerkracht, de school en de ouders. De omgeving moet goed afgestemd zijn op wat het kind nodig heeft.

·         De leerkracht doet ertoe. Hij/zij kan afstemmen op de verschillen tussen de leerlingen en zo het onderwijs passend maken.

·         Positieve aspecten van het kind, groep, school en ouders zijn van groot belang.

·         Samenwerking tussen leerkrachten, leerlingen, ouders, interne en externe begeleiders is noodzakelijk om een effectieve aanpak te realiseren.

·         Doelgericht werken: het team formuleert korte en lange termijndoelen voor het leren, de werkhouding en het sociaal-emotioneel functioneren van alle leerlingen.

·         De werkwijze is systematisch, in stappen en transparant. Het is voor alle betrokkenen duidelijk hoe De Lisbloem werkt en waarom.

Binnen het Handelingsgericht Gericht Werken wordt binnen alle niveaus van zorg cyclisch gewerkt. Dit houdt in dat we de PDCA-cirkel hanteren:  Plan we verzamelen informatie en plannen daar actie op, Do we voeren de plannen uit, Check  er wordt gekeken hoe het plan is verlopen, Act we ronden het plan af als het doel behaald is of we passen het plan en starten met stap 1 van de cyclus.

Deze cyclus passen we toe op school-, groeps- en leerlingniveau.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In het inspectierapport kunt u lezen dat we de afgelopen jaren hard hebben gewerkt om ons onderwijs te verbeteren 

  • We hebben ons onderwijsconcept aangepast om meer betrokkenheid van kinderen te bewerkstelligen en les te kunnen geven op verschillende niveaus.
  • We hebben kritisch gekeken naar ons eigen leerkrachtgedrag en daar verbeteringen in aangebracht.
  • Onze kwaliteitscultuur zorgt ervoor dat er een goed aanbod is voor de leerlingen die extra aandacht nodig hebben en voor de leerlingen die extra uitdaging nodig hebben.
  • Er is meer lijn gekomen in het lesgeven van groep 3 tot groep 8.
  • Kinderen zijn zich meer bewust van hun invloed en verantwoordelijkheid als het gaat om hun eigen leergedrag.


Terug naar boven