Basisschool De Lisbloem

Orion 2 2163 AJ Lisse

Schoolfoto van Basisschool De Lisbloem

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de schoolpagina van De Lisbloem

De periode op de basisschool is een belangrijke tijd in het leven van een kind. In de leeftijd van 4 t/m 12 jaar doet uw kind enorm veel indrukken op, leert het vrienden en vriendinnen kennen en omgaan met de wereld om zich heen. In deze periode vertrouwt u de zorg van uw kind toe aan de juffen en meesters van onze school. Wij zijn ons dat zeer bewust en willen graag de zorg die u heeft voor uw kind met u delen.

Deze pagina geeft u een helder beeld van onze school waarbij ons enthousiasme en fijne gevoel bij De Lisbloem duidelijk naar voren komt. U zult hier een aantal cijfers en feiten vinden afkomstig van DUO en de inspectie. Naast alle feiten en cijfers geven we u uitleg over de manier waarop we werken, wat onze visie op onderwijs is, hoe wij de toekomst van de Lisbloem zien en wat we kinderen graag mee willen geven zodat zij met zelfvertrouwen en trots op zichzelf de stap maken naar het voortgezet onderwijs. Naast een goede basiskennis willen wij dat zij hun talenten ontdekken, ontwikkelen en toepassen.

Ons schoolbestuur  

De Lisbloem maakt deel uit van stichting Sophia Scholen. Het schoolbestuur, dat is gevestigd in Voorhout, is het bevoegd gezag van 29 basisscholen in de Duin- en Bollenstreek. Katholiek, Christelijk of interconfessioneel.  Sophia Scholen faciliteert ons en de andere 28 basisscholen om uitdagend en toekomstgericht onderwijs te verzorgen dat inspeelt op de individuele mogelijkheden en leerbehoeften van alle leerlingen in een veilige omgeving. Het bestuur vindt het, net als wij, belangrijk dat kinderen en volwassenen zich optimaal kunnen ontplooien en zich gewaardeerd weten. Binnen de stichting staan vijf kernwaarden centraal.  

vertrouwen 

verbinding 

verwondering 

duurzaamheid 

eigenaarschap   

Deze maken deel uit van onze organisatiecultuur en vormen hiermee de basis voor alles wat wij doen. Meer informatie over onze stichting leest u op www.sophiascholen.nl. 


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Thematisch onderwijs
  • Samen leren/respect
  • Eigenaarschap
  • Talentontwikkeling
  • Persoonlijke ontwikkeling

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingenaantal op De Lisbloem blijft de laatste jaren redelijk stabiel en dat voorzien we ook voor de komende jaren. De Lisbloem is een kleine, sfeervolle school.  Leerlingen voelen zich gezien bij ons op school, voelen zich veilig en doordat leerkrachten en leerlingen elkaar kennen is er veel respect voor elkaar en heerst er een goed pedagogisch klimaat.

Alle kinderen zijn welkom op De Lisbloem. Er zitten veel leerlingen bij ons op school uit de wijk en de nabije omgeving maar ook uit andere wijken in Lisse. De ouders van deze leerlingen hebben voor onze school gekozen vanwege de identiteit, de positieve verhalen van andere ouders of vanwege ons onderwijsconcept. Ons thematisch onderwijs onderscheidt zich van andere scholen in Lisse.

Er staat nieuwbouw voor De Lisbloem gepland in de komende jaren. We verwachten dat het leerlingenaantal daardoor zal stijgen, zeker omdat we het gebouw dan passend kunnen maken bij onze visie en ons onderwijsconcept. Er wordt een school gebouwd voor 8 groepen en kinderopvang van 0-13 jaar.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
147
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Binnen Sophiascholen is veiligheid beschreven in het Sociale Veiligheids plan. U kunt dit vinden op onze website. Daar wordt ook benoemd hoe wij op De Lisbloem vorm geven aan dit plan.

De scholen van Sophia Scholen werken volgens de ‘gezonde school- werkwijze’. Deze werkwijze kenmerkt zich door vier pijlers:beleid en regelgeving, gezondheidseducatie, signaleren en begeleiden, sociale omgeving. Door alle pijlers effectief en structureel op te pakken, werken scholen op een planmatige manier aan gezondheid en komen scholen in aanmerking voor het ‘gezonde school vignet’. 

Klaske Horsman is vertrouwenspersoon en aandachtsfunctionaris (kindermishandeling). Zij maakt zich jaarlijks bekend bij leerlingen en ouders. 

Als vertrouwenspersoon behandelt zij klachten over ongewenst gedrag op school.

Als aandachtsfunctionaris is zij verantwoordelijk voor de implementatie Meldcode Huiselijk Geweld en kindermishandeling. Ook speelt zij een rol bij het begeleiden en advies geven aan collega’s als er een vermoeden bestaat van huiselijk geweld en/of kindermishandeling.  

Terug naar boven