Timotheusschool

Laan van Rapijnen 38 3461 GH Linschoten

  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool
  • Schoolfoto van Timotheusschool

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door een intensieve samenwerking tussen de leerkrachten enerzijds en het ondersteuningsteam van De Timotheusschool anderzijds streven we naar het behalen van de meest optimale resultaten van onze leerlingen. We werken met ambitiedoelen en bespreken schooldoelen twee keer per jaar met het hele schoolteam. We maken gebruik van groeps- of blokplannen en groepsoverzichten. De leerkrachten zijn goed in staat de doelen te formuleren en hun onderwijs zo in te richten dat er voor de leerlingen een duidelijke structuur in het leerproces zichtbaar is. 


Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Aan de hand  van de resultaten van de CITO midden- en eindtoetsen worden de groepsplannen geëvalueerd en bijgesteld. De doorgaande lijn naar het volgende leerjaar wordt bewaakt door een zorgvuldige overdracht, van o.a.behaalde resultaten, met de nieuwe leerkracht.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Het advies wat de kinderen krijgen in februari van het schooljaar is gebaseerd op de resultaten van de leerlingen vanaf groep 6. Tevens wordt gekeken naar kindkenmerken zoals motivatie. In groep 7 (na de E-toetsen) wordt er een voorlopig advies gegeven. Dit voorlopig advies geeft de ouders en kinderen een indicatie op welk niveau het kind op dat moment acteert. In groep 8 zetten we samen met de kinderen en de ouders de eerste stappen naar het voortgezet onderwijs. De school geeft ook de open dagen en voorlichtingen door op de verschillende scholen voor voortgezet onderwijs. Met de ouders en de leerling wordt er een adviesgesprek gevoerd. Dit past bij De Timotheusschool, want kinderen hebben wat in te brengen. We houden dit adviesgesprek voorafgaand aan de afname van de CITO eindtoets. In april wordt de wettelijk vereiste eindtoets gehouden. Als het resultaat aanleiding vormt voor een gesprek, wordt deze in mei gepland. Het advies kan worden bijgesteld, alleen naar boven, nooit naar beneden. 
Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Om tot volwaardig mens op te kunnen groeien, is een goede sfeer belangrijk. We streven naar een vriendelijk en veilig klimaat op school. Orde, regelmaat en grenzen horen daar ook bij. Om de omgang met elkaar zo goed mogelijk te laten verlopen, is er beleid ontwikkeld om op een positieve manier met elkaar om te gaan. In de groepen geven we lessen uit de methode ‘De Vreedzame school’. We stimuleren verantwoord gedrag door samen met de leerlingen goede afspraken te maken en deze in regels vast te leggen. Onze school wil voor kinderen, ouders en leerkrachten een gezellige en geordende omgeving zijn. Iedereen moet zich thuis voelen, maar tegelijkertijd beseffen dat we rekening moeten houden met elkaar. Vandaar dat we belang hechten aan een duidelijke organisatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • omgaan met elkaar
  • goede sfeer
  • veiligheid op school

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De Timotheusschool valt in het basistoezicht van de onderwijsinspectie. Dat betekent dat de inspectie geen aanwijzingen heeft dat er belengrijke tekortkomingen zijn in de kwaliteit van het onderwijs.

Terug naar boven