Basisschool Triangel

Linnerhof 36 6067 EJ Linne

Schoolfoto van Basisschool Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Door verbeteringen t.a.v. de kwaliteit van ons onderwijs, het opbrengstgericht werken en het planmatig handelen zien wij een stijgende lijn bij de resultaten van de eindtoets.

Pré-advies groep 7:

In groep 7 krijgen de kinderen en ouders een pré-advies. Hier wordt de eerste balans opgemaakt om de volgende stap voor te bereiden. Dit advies wordt na de cito's in januari/februari gegeven. De oriëntatie op een passende VO-school wordt begonnen.

Voortgangsgesprek groep 8:

In groep 8 beginnen de kinderen en ouders met een voortgangsgesprek in oktober/november. Hierin wordt de voortgang van het kind besproken. Zaken die aan de orde komen: ligt het kind op koers om het beoogde advies te kunnen halen? Kunnen we als school nog iets extra's voor het kind betekenen (extra ondersteuning, of juist extra uitdaging)? Wat zal de verwachting zijn? Welke VO-scholen zullen naar verwachting passend zijn voor de leerling? Hebben ouders nog hulp nodig bij de oriëntatie?

Definitieve adviesgesprekken groep 8:

Na de M8 cito's, medio/eind februari, zullen de kinderen en ouders het definitieve adviesgesprek met de leerkracht voeren. Hierin wordt gekeken welk advies het meest passend is voor de leerling. Tijdens dit gesprek bespreken we ook de overgangsdocumenten, zodat ouders op de hoogte zijn van wat we allemaal doorsturen aan de VO-school. 

Hoe wordt het definitieve advies opgemaakt?

Bij het opmaken van het definitieve advies wordt er naar verschillende zaken gekeken. Natuurlijk worden de cito-scores van vorige jaren erbij gepakt. Maar ook het algehele functioneren van de leerling telt mee. Denk daarbij aan zaken als inzet, interesse, concentratie, samenwerken, etc. Door naar een zo compleet mogelijk beeld te kijken, kunnen wij het meest reële advies maken.

Advies heroverwegen:

In mei krijgen de leerlingen de uitslagen van de Centrale Eindtoets (deze wordt in april afgenomen). Mocht het advies van de Eindtoets hoger zijn dan het advies dat de leerkracht in februari heeft gegeven, dan is de leerkracht verplicht het advies te heroverwegen. Na intern overleg zullen de ouders nogmaals in gesprek met de leerkracht gaan om te bespreken wat het beste voor de leerling is. Let wel: dit betekent niet dat de leerling per definitie het hogere advies krijgt. Mocht het advies van de Eindcito lager zijn dan het gegeven advies van de leerkracht, dan blijft het advies van de leerkracht gelden.

Toelichting eindresultaten:

De laatste 3 afnames van de Cito Eindtoets hebben het volgende beeld laten zien:

Het fundamentele niveau 1F wordt op alle drie onderdelen Lezen, Taalverzorging en Rekenen goed behaald. Daarentegen wordt het streefniveau 1S/2F minder goed behaald. Lezen en Taalverzorging scoren voldoende, Rekenen scoort lager dan het landelijk gemiddelde.

Met name de laatste afname (2020-2021) liet procentueel te wensen over. Echter was dit wel conform de vooraf opgestelde verwachtingen bij deze groep. Tweederde deel van de leerlingen heeft een VMBO-advies gekregen, waardoor het niet verwacht kon worden dat ze het 1S-niveau zouden behalen. De resultaten van de Eindtoets lopen parallel met resultaten vanuit methode-gebonden toetsen en het dagelijkse beeld in de klas.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het basisniveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het fundamentele niveau of 1F genoemd. Iedere leerling zou dit niveau aan het einde van de basisschool moeten behalen. Voor alle basisscholen in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het fundamentele niveau 85%. Dus: op alle scholen moet 85% van de leerlingen het basisniveau halen, anders is dat een signaal voor de inspectie.

Bron

Streefniveau

Dit is het percentage leerlingen dat met de eindtoets het hogere niveau voor taal en rekenen behaalt. Dit wordt het streefniveau of 2F (taal) en 1S (rekenen) genoemd. Het streven is dat zoveel mogelijk leerlingen dit niveau aan het einde van de basisschool behalen. Voor elke basisschool in Nederland is de signaleringswaarde (minimale waarde) voor het streefniveau apart bepaald. Hoeveel procent van de leerlingen het hogere niveau moet behalen, verschilt dus per school. De inspectie kijkt eerst goed naar kenmerken van de leerlingen (en van hun ouders) om de verwachting te bepalen. Heeft een school meer leerlingen die meer aandacht nodig hebben, dan ligt de signaleringswaarde van de inspectie lager.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Onze tussentijdse resultaten worden gerealiseerd door toedoen van ons (onderwijs)leerprogramma en bovenal de inzet en betrokkenheid van de leerkrachten en interne/externe specialisten.

Evaluaties worden uitgevoerd op de ontwikkelingsgebieden Rekenen/Wiskunde, Begrijpend en Technisch lezen, Taalverzorging (via Cito) en Sociaal-Emotionele ontwikkeling (via Kijk op sociale competentie). Met behulp van een Schoolzelfevaluatie/ Schoolscan (Diepte-analyse) wordt het onderwijs en de bijbehorende leeropbrengsten in kaart gebracht en cyclisch geëvalueerd. Zie hiervoor ook de bevindingen van de inspectie n.a.v. het laatste inspectie bezoek dat op 14 april 2015 heeft plaats gevonden.


Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

In groep 8 krijgt elke leerling een persoonlijk advies voor het voortgezet onderwijs. Het advies is voor het onderwijssoort dat past bij het niveau van de leerling. Leerprestaties, aanleg en ontwikkeling op de basisschool spelen hierbij een rol. Heeft de leerling een hogere eindtoetsuitslag dan het gegeven schooladvies? Dan kijkt de school hier opnieuw naar. Een eventueel nieuw advies mag wel hoger zijn, maar niet lager.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Dit toezichtarrangement van de inspectie is gedateerd.

Inmiddels heeft BS Triangel - Linne zich verder ontwikkeld. Wij verwachten een nieuw toezichtarrangement op korte termijn.

Terug naar boven