Basisschool Triangel

Linnerhof 36 6067 EJ Linne

Schoolfoto van Basisschool Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Beste ouder(s), verzorger(s) en andere lezers,

Voor u ligt de schoolgids voor schooljaar 2021-2022 van basisschool Triangel Linne. Deze schoolgids laat zien wat u als ouder van ons mag verwachten en waar wij ons als team voor inzetten. Wij vinden het belangrijk dat u op de hoogte bent van de manier van werken op onze school. In deze schoolgids vindt u informatie over de opzet van het onderwijs, de zorg voor de kinderen, de organisatie van de school, het vakantierooster en nog veel meer. Deze schoolgids is te vinden op onze website www.triangel-linne.nl. Daarnaast ontvangen alle ouders een schooljaarkalender die is voorzien van belangrijke praktische informatie over onze school. Veranderingen die gedurende het schooljaar plaatsvinden worden aangereikt via onze website: www.triangel-linne.nl, onze periodieke nieuwsbrief en via de ISY app. De verwijzingen naar de uitgebreidere informatie rondom een bepaald onderwerp kunt u vinden via de schoolwebsite www.triangel-linne.nl, of rechtstreeks via www.innovo.nl. Natuurlijk kunt u alle, in de schoolgids benoemde onderwerpen, rechtstreeks met ons bespreken. Namens het team wensen wij u veel leesplezier toe.

Regels voor aanmelding en toelating vindt u op: https://www.innovo.nl/regels-voor-aanmelding-en toelating.html

Meer informatie over het Samenwerkingsverband vindt u op www.innovo.nl/informatie samenwerkingsverbanden.


Missie en visie

Kenmerken van de school

  • werken aan 21e Century skills
  • ontwikkelingsgericht/kansrijk
  • aandacht voor het individu
  • sociaal veilige gezonde school
  • ontwikkeling kindcentrum

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het leerlingaantal over de afgelopen jaren laat een flinke groei zien. Hadden we op teldatum 01-10-2019 nog 205 leerlingen, op 01-10-2020 waren dat er 18 meer: 223. Als we de prognose mogen geloven zal onze school de komende jaren een (lichte) groei doormaken.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
220
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

Organisatie en ontwikkelingen m.b.t. de vorming van een IKC.

Basisschool Triangel is de enige basisschool in Linne. In augustus 2010 vestigden de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang en de voor- en naschoolse opvang zich in ons gebouw, verzorgd door de huidige kinderopvang SKEM (Stichting Kinderopvang Echt en Maasgouw) die valt onder SKR (Stichting Kinderopvang Roermond). Meerdere educatieve partners en participanten gingen gebruiken maken van ons gebouw: o.a.  muziekschool, beweging en sport, dansgroep, harmonie en bibliotheek. We zijn voornemens te komen tot een Kindcentrum. Hiervoor werd in 2018 een intentieverklaring ondertekend door INNOVO, stichting voor katholiek onderwijs, Stichting Kinderopvang Roermond en de gemeente Maasgouw.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven