De Parkschool

Onderste Sittarderweg 4 6141 AZ Limbricht

  • Zelfstandig werken met ontwikkelingsmaterialen
  • Snoezelen om het juiste niveau van alertheid te bereiken
  • Handballen tijdens de gymles
  • Zwemles in de Hateboer

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van SO de Parkschool. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en de Parkschool zelf. Waar nodig wordt bij de cijfers en feiten een toelichting gegeven. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

De Parkschool, ressorterend onder de Stichting Kindante, biedt een vorm van speciaal onderwijs aan een specifieke groep leerlingen, namelijk kinderen die zeer moeilijk leren. De school is voor hen de enig mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal einddoel. De leerlingen die onze school bezoeken zijn in de eerste plaats kinderen die in ontwikkeling zijn. De ontwikkelingsmogelijkheden worden mede bepaald door de aard van hun handicap. We streven er naar een stimulerend en uitlokkend klimaat te bieden. Een sfeer van geborgenheid en veiligheid is de basis van het leren. De school gaat uit van de mogelijkheden en beperkingen van alle individuele kinderen. Respect voor elk kind staat voorop.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Brede vorming
  • Leren leren, leren leven
  • Uitgaan van mogelijkheden
  • Adaptief onderwijs
  • Opbrengstgericht& datagestuurd

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Parkschool biedt een vorm van speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende leerlingen in de leeftijd van 4,5 tot 18 jaar, verdeeld over een afdeling SO (voor leerlingen van 4,5- 12/13 jaar) en een afdeling VSO (voor leerlingen van 12/13- 18 jaar). De school is voor hen de enige mogelijke vorm van onderwijs en dus meestal eindonderwijs. De aanduiding 'zeer moeilijk lerend' is moeilijk af te bakenen. Doorgaans spreekt men van een IQ tot 55, eventueel 55 tot 70. Deze pagina toont de leerlingaantallen van het SO.

De populatie van onze leerlingen varieert van leerlingen met een ruimer leervermogen met omvangrijkere sociaal-emotionele problemen (zmolk-leerlingen) tot leerlingen met een nog geringer leervermogen (mg-leerlingen). De heteroginiteit neemt toe met leerlingen die een totaal andere onderwijsproblematiek met zich meebrengen. Het aantal leerlingen met een ASS-problematiek is ruim een derde. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
78
Landelijk gemiddelde
91

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

In principe blijven alle leerlingen over op school. Bij goed weer kunnen de leerlingen buiten op de speelplaats verblijven. Bij slecht weer vindt het overblijven binnen plaats. Personeel van de Parkschool houdt via een rooster bij toerbeurt toezicht gedurende het overblijven.

De leerlingen van SO 1 (de aanvangsgroep) hebben iedere woensdag vrij.  

Bij aanhoudende extreme temperaturen kunnen de schooltijden tijdelijk aangepast worden.

De Parkschool biedt geen voorzieningen in het kader van naschoolse opvang. Stichting MEE kan ondersteunen in het vinden van een voorziening voor naschoolse opvang, passend bij uw kind. 

Voor de leerlingen van de Parkschool is er wel de mogelijkheid voor opvang op de woensdagmiddag en tijdens de schoolvakanties. Deze opvang wordt georganiseerd door de vaste zorgaanbieder van de Parkschool (Daelzicht).

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In sommige gevallen verloopt het onderwijsproces niet zonder slag of stoot en is er sprake van grensoverschrijdend gedrag. Om in dergelijke situaties planmatig, verstandig en consequent te kunnen handelen, is een houvast belangrijk (curatieve aanpak). Op alle vormen van ongewenst gedrag volgt hoe dan ook een consequentie. Aangezien er tussen de leerlingen van de Parkschool grote verschillen bestaan, is de sanctie op maat. Het protocol grensoverschrijdend gedrag biedt hier handreikingen voor.

Het veiligheidsplan beschrijft het beleid van de Parkschool op het gebied van agressie, geweld, seksuele intimidatie en pesten.

De team-trainingen voor het omgaan met agressie blijven een speerpunt in onze schoolontwikkeling.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

De Parkschool werkt samen met verschillende ketenpartners. Deze samenwerking kan gericht zijn op een warme overdracht (KDC en MKD); zorg voor de leerlingen (GGD, Visio, Stichting MEE, Centrum voor Jeugd en Gezin, gedragsgroepen Daelzicht) of op uitwisseling van kennis en ervaringen (Kwadrant, IB-overleg).

De Parkschool wil de samenwerking met externe partners (o.a. gemeente, KDC 't Steyntje (Daelzicht) en andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO) handhaven en verder uitbouwen.

- Gemeente en Daelzicht:

Met de inzet van de doelgroeparrangementen onderwijs-jeugdhulp (geregeld via de gemeente) wil de Parkschool het onderwijs en de zorg nog beter op elkaar afstemmen en integreren. Daelzicht wordt ingezet voor leerlingen met grote en kleinere hulpvragen; dit heeft een preventieve werking en leidt tot een lerende aanpak voor medewerkers van de Parkschool. Een aantal zorgmedewerkers van Daelzicht zet zich samen met het team van de Parkschool in om deze leerlingen zoveel mogelijk tot leren te laten komen. Er wordt daarbij niet alleen ingezet op individuele begeleiding, maar ook op ondersteuning van groepen en ondersteuning van het onderwijspersoneel. Door de ondersteuning van Daelzicht kan de leerkracht het lesprogramma uitvoeren.

- KDC 't Steyntje:

Vanaf het voorjaar 2018 komt er een groepje kinderen van ’t Steyntje op de Parkschool. Deze kinderen staan op de drempel van schoolovergang en op deze manier kan de overgang vergemakkelijkt worden. Bovendien profiteert ’t Steyntje van onze onderwijskundige inbreng en de Parkschool van de zorginbreng (mogelijk ook voor andere leerlingen).   

Door middel van het project 'Spelenderwijs ontwikkelen!' is de samenwerking tussen de Parkschool en KDC 't Steyntje versterkt, waardoor de kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van 't Steyntje optimaal worden voorbereid op de overstap naar onderwijs op de Parkschool. Tevens is door middel van het project het onderwijsaanbod zo optimaal mogelijk afgestemd op de behoeften van álle kinderen van de schoolvoorbereidingsgroep van 't Steyntje en álle leerlingen van de Parkschool. Meer informatie over het project 'Spelenderwijs ontwikkelen!' is te vinden op de website van de Onderwijswerkplaats: https://www.onderwijswerkplaatslimburg.nl/projecten/spelenderwijs-ontwikkelen/. 

- Andere scholen binnen het cluster (V)SO/ SBO (cluster MaatKRACHT):

Sinds een aantal jaren is er sprake van samenwerking tussen de betrokken scholen binnen het cluster. Deze samenwerking startte op directieniveau en wordt meer en meer zichtbaar op andere vlakken. Personeel ontmoet elkaar binnen diverse werkgroepen en bij gezamenlijke MR-bijeenkomsten. Er mag geconcludeerd worden dat er resultaten geboekt worden die wezenlijk bijdragen aan de ontwikkeling van de aan ons toevertrouwde leerlingen.

Terug naar boven