Frans ten Bosch

de Rode van Heeckerenstr 26 7131 ER Lichtenvoorde

Schoolfoto van Frans ten Bosch

In het kort

Toelichting van de school

Op onze basisschool is iedereen welkom, ongeacht zijn of haar achtergrond. Wij willen daarmee een school zijn waar veel aandacht is voor samen leven, leren en werken.

In onze school gaat het om de gezamenlijke kernwaarden, deze gelden voor zowel medewerkers als de leerlingen van de school. Deze laten wij in de praktijk zien door wat wij doen.

Iedereen is uniek met zijn eigen talenten. Samen zorgen we er in een veilige sfeer voor om al die talenten met veel passie verder te ontwikkelen! Op deze manier heeft de school een voorbeeldfunctie voor haar leerlingen en de ouders. Verschillen tussen mensen mogen er zijn en zien wij als kans om van elkaar te kunnen leren.

Op deze pagina vindt u veel informatie over de school. Wilt u echt zien hoe wij de missie en de visie in de praktijk brengen, neem dan even contact met ons op.

Rookvrije school

Vanaf 1 augustus 2020 mag in en rondom alle onderwijsinstellingen in Nederland niet meer worden gerookt. Het verbod geldt voor alle instellingen voor onderwijs: van schoolpleinen van basisscholen tot en met terreinen van universiteiten. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) houdt toezicht op de handhaving van het rookverbod.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Enthousiasme
  • Deskundig
  • Gelijkheid
  • Betrokken
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Het inschrijven van leerlingen:

De plicht een kind als leerling van een school in te schrijven berust bij die persoon die het feitelijk gezag over het kind uitoefent. Dat hoeft niet altijd de ouder van het kind te zijn, het kan ook de groot- of pleegouder zijn of degene bij wie het kind in huis is. Bij minderjarigen is het in beginsel de ouder die het gezag over het kind uitoefent, die over de schoolkeuze beslist. Als beide ouders het gezag uitoefenen, dienen ze samen tot overeenstemming te komen. Wanneer bij de in- of uitschrijving van een kind één van de ouders aanwezig is, is de school niet gehouden die ouder te vragen of de in- of uitschrijving tevens de instemming heeft van de niet aanwezige, met het gezag voor de minderjarige belaste ouder.

Het toelaten van leerlingen:

Het bevoegd gezag beslist weliswaar over de toelating van een leerling, maar is binnen wettelijke grenzen begrensd in haar bevoegdheden in dezen. Beperkingen dienaangaande zijn conform de artikelen 40 van de WPO.

Na het invullen van het aanmeld- en informatieformulier ontvangt u van de directeur een ontvangstbevestiging. Mocht de directeur besluiten om de aanmelding aan te houden dan zal hij/zij dat in de ontvangstbevestiging meedelen. Het aanmelden kent een aantal regels die zijn vastgelegd in de wet op passend onderwijs. Alle scholen hebben zorgplicht na aanmelding. De aanmelding kent een aantal wettelijke termijnen. Vanaf datum ontvangstbevestiging hebben wij zes weken de tijd om te onderzoeken en te beslissen of we uw kind op onze school plaatsen. Als dat niet mogelijk blijkt, moeten we samen met u zorgen voor een andere, meer passende onderwijsplek. Als er extra informatie nodig is, kunnen we de periode één keer met vier weken verlengen.

Voor meer informatie over dit onderwerp verwijzen wij u naar deze link.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
243
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Voor diverse beleidsdocumenten klikt u hier.

Burgerschap

Ons onderwijs is gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en op kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. De uitingen van leraren zijn in lijn met de democratische rechtstaat en ook ons onderwijsaanbod is afgestemd op de verschillende leerbehoeften van leerlingen. In het leergebied ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan.

Het onderwijs:

  • gaat er mede van uit dat leerlingen opgroeien in een pluriforme samenleving;
  • is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie;
  • is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten.  

Terug naar boven