Basisschool Loysder Hoek

Willem Alexanderhof 8 3832 JN Leusden

Schoolfoto van Basisschool Loysder Hoek

Resultaten eindtoets

Alle leerlingen maken in groep 8 van de basisschool een eindtoets. De school kiest per schooljaar welke toets wordt gebruikt. Er zijn verschillende goedgekeurde eindtoetsen om uit te kiezen. Met de toets wordt gekeken hoeveel kennis de leerlingen hebben van taal en rekenen. De toets geeft een extra uitslag naast het schooladvies dat een leerling krijgt van de leerkracht.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

In de groepen 3 t/m 8 maken de kinderen CITO-toetsen. De tussenopbrengsten van de leerlingen zijn op Loysder Hoek bovengemiddeld hoog. Gezien onze leerlingpopulatie zetten we hoog in en stimuleren we onze leerlingen boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. In onze school hebben wij voor de (hoog)begaafde leerlingen een complete projectmatige, thematische leerlijn voor groep 1 t/m 8. Hiermee kunnen wij het onderwijsprogramma nog beter op de kinderen afstemmen.

In groep 8 krijgen de kinderen de Eindtoets van ROUTE8. Meestal klopt de uitslag goed met ons advies voor het voortgezet onderwijs, maar soms wijkt de uitslag af. In het laatste geval zal, in samenspraak met u en de scholen voor voortgezet onderwijs, goed gekeken worden naar de mogelijkheden van uw kind.

Goed onderwijs sluit aan bij en speelt in op de mogelijkheden van leerlingen. Belangrijk zijn daarbij het cognitieve niveau en het potentieel van de leerling. Andere elementen spelen evenzeer een rol, zoals leerstijl, motivatie en begaafdheid op andere velden dan de cognitieve intelligentie, en de eventuele beperkingen waarmee een leerling te maken heeft. Wanneer het gaat om onderwijs op maat van de leerling, denken we aan leerlingen die met bijvoorbeeld een taalachterstand binnenkomen, aan leerlingen met beperkingen, bijvoorbeeld op cognitief of sociaal-emotioneel vlak en aan leerlingen die doorgaans begaafd of hoogbegaafd worden genoemd. 

Op basis van het opleidingsniveau van de ouders en het beperkte aantal leerlingen met een weging, is het aannemelijk dat er hoog ingezet mag en kan worden op het leerstofaanbod. Ouderbetrokkenheid zetten we hierbij in om het leerrendement voor het kind te verhogen. Enig aandachtspunt met betrekking tot beleidskeuzes ten aanzien van het leerstofaanbod en het handelen van de leerkracht is wel dat instromende leerlingen met een specifieke hulpvraag iets meer dan gemiddeld onze relatief ‘kleine school’ opzoeken. Dit vraagt van leerkrachten de kunst om in hoge mate te kunnen differentiëren in de groep en het klassenmanagement te beheersen. Daarbij zetten we in het kader van Passend Onderwijs in op voldoende basisondersteuning en leerkrachten die zich specialiseren (bijvoorbeeld specialist begaafdheid, gedrag, rekenen, taal/lezen, etc.).

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2023-2024 ziet de procedure schooladvies er als volgt uit:

Tussen 11 en 22 september tijdens de startgesprekken het pré-advies voortgezet onderwijs.
Tussen 10 en 31 januari het voorlopig advies VO.
Leerlingen maken in de eerste 2 weken van februari de doorstroomtoets. 
Uiterlijk 15 maart:Uitslag van de doorstroomtoets.
Leerlingen en ouders ontvangen uiterlijk 24 maart het definitieve schooladvies.
Tussen 25 maart en 31 maart melden alle leerlingen zich tegelijk, met hun definitieve advies, aan op de middelbare school. 

Het pré-advies VO, het voorlopig advies VO en het definitieve advies VO worden in school door de leerkrachten van de groepen 7 en 8, de intern begeleider en de schoolleider besproken en bepaald.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Kinderen leren en ontwikkelen op school competenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.

Sociaal-emotioneel leren is het ontwikkelingsproces waarmee onze leerlingen fundamentele levensvaardigheden verwerven. Dit zijn vaardigheden waarmee we onszelf, onze vriendschappen en ons werk effectief en moreel verantwoord kunnen vormgeven. Onderzoek leert dat een goed schoolklimaat en aandacht voor sociaal-emotioneel leren 11% meer leerresultaat oplevert. De leerresultaten van kinderen op het gebied van rekenen, taal en lezen worden gestimuleerd door te werken aan een goede sociaal-emotionele ontwikkeling en een veilig klassenklimaat. Naast aandacht voor de academische kennis is er dus ook veel aandacht voor mentale gezondheid en sociaal-emotionele ontwikkeling. De Association for Supervision and Curriculum Development (ASCD) spreekt van ‘teaching the whole child’ hetgeen zeer goed aansluit bij de visie van basisschool Loysder Hoek.  

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Veiligheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Vertrouwen

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Op 2 oktober 2018 is basisschool Loysder Hoek op voordracht van Stichting VOILA door de Inspectie van het Onderwijs bezocht.

Naar aanleiding van dit onderzoek heeft Loysder Hoek het predicaat "GOEDE SCHOOL" gekregen.

In de bijlage vindt u de bevindingen van dit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs.

Terug naar boven