Basisschool Loysder Hoek

Willem Alexanderhof 8 3832 JN Leusden

Schoolfoto van Basisschool Loysder Hoek

Het team

Alle personeelsleden van de school vormen samen het team. Zowel de leerkrachten voor de klas, als het niet onderwijzend personeel. Vaak zijn er op een school specialisten aanwezig die extra ondersteuning bieden aan leerlingen die dit nodig hebben. Elke school kent daarin een eigen aanpak. Hoe het team is samengesteld en hoe de school bijvoorbeeld vervanging regelt? Dat kan alleen de school je vertellen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

In geval van verlof van een van de leerkrachten proberen wij dit altijd intern eerst op te lossen, zodat de leerlingen te maken krijgen met een vast gezicht. Dit is echter niet altijd mogelijk en dan maakt Loysder Hoek gebruik van de diensten van een vervangerspool voor onderwijzend personeel. Lukt het hen niet om vervanging voor ons te verzorgen, dan wordt er een beroep gedaan op leerkrachten, die op dat moment geen groepstaken vervullen. Leerlingen naar huis sturen is een uiterste middel als vervanging of opvang niet te vinden valt. Ouders worden hier, via mail, van tevoren op de hoogte gesteld. De school kiest i.v.m. de grootte van de diverse groepen, liever niet voor verdeling van leerlingen over overige groepen. Mocht het niet mogelijk zijn om uw kind thuis op te vangen, dan is er altijd wel een mogelijkheid om enkele leerlingen op school op te vangen. Dit gebeurt dan in overleg.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

E-mailadressen van het team:

Matthijs van Reij (schoolleider): mvreij@loysderhoek.nl
Debby Hol (intern begeleider): dhol@loysderhoek.nl
Margot Sloof (leerkracht groep 7 en 8): msloof@loysderhoek.nl
Bibi Janssen (leerkracht groep 8):bjanssen@loysderhoek.nlMarjolein
Alblas (Specialist hoogbegaafdheid/Plusgroep): malblas@loysderhoek.nl
Christa van Egdom (leerkracht groep 5): cvegdom@loysderhoek.nl
Elma Bunnik (leerkracht groep 7): ebunnik@loysderhoek.nl Daphne van Eijndhoven (leerkracht groep 5): dveijndhoven@loysderhoek.nl
Vera van Wee (leerkracht groep 6): vvwee@loysderhoek.nl
Maaike Klootwijk (leerkracht groep 1-2): mklootwijk@loysderhoek.nl
Dennis Nauta (leerkracht groep 4):dnauta@loysderhoek.nl
Karen in der Rieden (leerkracht groep 1-2): kidrieden@loysderhoek.nl
Daphne van Eijndhoven (leerkracht groep 5): dveijndhoven@loysderhoek.nl
Linn Mauland (leerkracht groep 1-2): lmauland@loysderhoek.nl
Arianne van de Boom (leerkracht groep 3): avandeboom@loysderhoek.nl
Sandra Wassink (leerkracht groep 3): awassink@loysderhoek.nl
Gertjan Tamerus (leerkracht groep 4): gtamerus@loysderhoek.nl
Lonneke Westland (leerkracht groep 1-2): lwestland@loysderhoek.nl

Leden Medezeggenschapsraad Loysder Hoek:

E-mailadres: mr@loysderhoek.nl

Vanuit de oudergeleding:
Mirjam van der Bent-Crezee (moeder van Thijs uit groep 1-2)
Reina Dijksterhuis (moeder van Eva uit groep 5 en Irene uit groep 1-2)
Naoual Bennaghmouch (moeder van Fatima uit groep 3 en Meryem uit groep 1-2)


Vanuit de teamgeleding:
Karen in der Rieden (leerkracht groep 1-2)
Maaike Klootwijk (leerkracht groep 1-2)
Margot Sloof (leerkracht groep 7-8)

Stichting Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld
Stichting Voila is de grootste onderwijsorganisatie in Leusden en heeft één nevenvestiging in Achterveld.
Wat Voila uniek maakt in onderwijsgevend Nederland is dat zij vier identiteiten vertegenwoordigt, te weten de Katholieke (1 school), de Openbare (4 scholen en 1 nevenvestiging die als zelfstandige school wordt gezien), de Protestants Christelijke (3 scholen) en de interconfessionele (2 scholen). Voila staat voor Verschillend Onderwijs in Leusden Achterveld. 
De Stichting Voila wordt bestuurd door Akke Wiersma, College van Bestuur (CvB). Zij is integraal verantwoordelijk voor de organisatie.
CvB en directies worden ondersteund door het stafbureau.
Het adres van het stafbureau is:
’t Erf 1, 3831 NA Leusden
tel. 033-4335010
E-mail info@voilaleusden.nl. 
Website: www.voilaleusden.nl

De Raad van Toezicht houdt toezicht op en adviseert het College van Bestuur. De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
De heer ir. M.B.A.M. de Kok (voorzitter)
De heer B.J. Meijer MBA MHD
De heer drs. E.J.R. Koolhaas
De heer mr. R. Bloemers
Mevrouw drs. C.V. van Aalsum MEM.

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) adviseert de organisatie over het beleid van de stichting en heeft op een aantal terreinen instemmings- of adviesbevoegdheden.
Op schoolniveau vervult de medezeggenschapsraad (MR) deze rol.
De GMR bestaat uit de volgende leden:Vanuit de oudergeleding:
Mariel Willems (ouder Alandsbeek)
Dirk Morsink (ouder Leusden Zuid)
Thomas Hijl (ouder De Biezenkamp)
Ellen van de Burgwal (ouder Groenhouten)
Martijn Lak (ouder Berkelwijk)
Vanuit de personeelsgeleding:
Franca Zwakman (leerkracht Groenhouten)
Jasper van Zandwijk (leerkracht Alandsbeek)
Rudger Minnee (leerkracht Leusden Zuid)
vacature (leerkracht Berkelwijk)
Marlies Hartog (leerkracht De Biezenkamp)

De 11 basisscholen geven ieder op hun eigen manier invulling aan het onderwijs vanuit verschillende levensbeschouwelijke- en onderwijskundige uitgangspunten. Voila vindt het van belang dat de scholen een eigen gezicht hebben en dat er voor ouders en leerlingen iets te kiezen valt. Deze keuze is samen te vatten als: op elke school is sprake van een basiskwaliteit die we van elke school verwachten. Daarbovenop onderscheiden scholen zich met eigen ambities. 

Passend onderwijs binnen Voila
Ons doel is om voor iedere leerling passend onderwijs te verzorgen.

De ondersteuningsroute en het Ondersteuningsteam:
De meeste leerlingen ontwikkelen zich prima dankzij het aanbod dat de school binnen en soms buiten de groep kan bieden.
Soms heeft een leerkracht vragen over de begeleiding van een leerling; deze vragen kan de leerkracht bespreken met de intern begeleider.
Als de intern begeleider en de leerkracht er samen niet uitkomen, kunnen zij specialisten (leerkrachten die zich gespecialiseerd hebben op bepaald gebied) binnen de school inzetten. Als ze er dan nog niet uitkomen, kan de vraag besproken worden in het ondersteuningsteam (OT) in een zogenaamd sparmoment. Het ondersteuningsteam bestaat uit de intern begeleider van de school, de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband de Eem, de opvoedondersteuner van Lariks en de stafmedewerker Passend onderwijs van Voila. Dit gebeurt altijd met de instemming van ouders; u bent dus op de hoogte als de school deze stap gaat zetten. Bij nadrukkelijk geen instemming van ouders, kan de school de vraag anoniem aan het OT stellen. Het kan zijn dat dit sparmoment oplevert dat er meer informatie nodig is. Dan wordt een gesprek met ouders gepland: een multidisciplinair overleg (MDO). Bij dit MDO is niet altijd het gehele ondersteuningsteam aanwezig. Dit ligt aan de ondersteuningsvraag van de leerling.
Op het moment dat een leerkracht een vraag heeft over de begeleiding van een leerling, worden de leerling en de situatie beter in kaart gebracht in een daarvoor ontwikkeld leerlingvolgsysteem, het Topdossier. Tijdens het volgen van de ondersteuningsroute binnen de school, wordt dit Topdossier steeds aangevuld met informatie uit de gesprekken. Als er extra ondersteuning wordt ingezet voor een leerling, worden de doelen van deze extra ondersteuning opgenomen in het Topdossier, zodat alle betrokkenen (ook u als ouders) weten aan welke doelen er wordt gewerkt en op welke manier. Deze doelen worden met elkaar geëvalueerd, waarna er opnieuw met elkaar (meestal ouders, leerkracht en intern begeleider) gekeken wordt wat er op dat moment nodig is voor een leerling of leerkracht. Het kan zijn dat dan wordt vastgesteld dat een leerling of leerkracht zonder extra ondersteuning verder kan binnen de basisondersteuning van de school. Als de extra ondersteuning verlengd of veranderd moet worden, bespreekt de intern begeleider dit opnieuw in het OT, waarop een nieuw besluit volgt.

Extra voorzieningen binnen Voila
Voila biedt in het kader van passend onderwijs verschillende extra mogelijkheden. Zo heeft Voila sinds een aantal jaar een expertisecentrum. Het grootste onderdeel van het expertisecentrum zijn de Taalgroepen van Voila. De Taalgroepen bieden onderwijs aan kinderen van 4-12 jaar die de Nederlandse taal nog onvoldoende beheersen om aan te sluiten in een reguliere groep. Doel is dat kinderen na 1 - 1,5 jaar doorstromen naar het regulier onderwijs.
Vanuit de Taalgroepen worden deze leerlingen nog een jaar begeleid om zo hun aansluiting in het regulier onderwijs te vergemakkelijken. 
De Taalgroepen zijn gehuisvest op de Lingewijk. Daarnaast heeft het expertisecentrum een intensieve instructiegroep op KC Berkelwijk. In deze groep volgen de kinderen op de ochtenden lessen in de hoofdvakken (spelling, begrijpend lezen en rekenen). Zij krijgen dit aangeboden op hun eigen (passende) niveau. In de middag zitten de leerlingen in een stamgroep op de Heerd of de Holm. Plaatsing in deze groep gaat in overleg met ouders, de intern begeleider van één van de andere Leusdense scholen en met de onderwijsondersteuner van het Samenwerkingsverband de Eem. Op deze manier streven we ernaar dat zoveel mogelijk kinderen in Leusden, thuisnabij, onderwijs kunnen krijgen.Voila heeft samen met de andere besturen binnen Leusden een Groeilab ontwikkeld. Deze is bestemd voor leerlingen in de midden-bovenbouw die meer uitdaging nodig hebben, specifiek op het gebied van de executieve vaardigheden. De Pr8klas is een Voilabrede voorziening in samenwerking met het Element voor leerlingen in groep 8 die praktisch ingesteld zijn. De Kr8klas heeft net als de Pr8klas als doel de overgang naar het VO soepeler te laten verlopen. Het is bestemd voor leerlingen in groep 8 met een VWO+ advies die meer uitdaging nodig hebben. Dit is in samenwerking met het Corderius College opgezet in plaats van de masterclass. De school meldt de leerlingen hiervoor aan. Uitgebreide informatie over alle mogelijkheden vindt u op de website van Voila: www.voilaleusden.nl.

Voor onze school is de intern contactpersoon: Elma Bunnik 

De taken van de intern contactpersoon is: 
a. De belangen behartigen van de klager of de aangeklaagde. Ook hier geldt net als bij de externe vertrouwenspersonen dat een collega interne vertrouwenspersoon van een andere school of locatie de belangen kan behartigen van de aangeklaagde, als deze laatste daar prijs op stelt. 
b. De eerste opvang verzorgen wanneer er een klacht wordt ingebracht. 
c. Verwijzen naar de externe vertrouwenspersoon.
d. Meldplicht naar het bestuur wanneer er sprake is van een vermoeden van seksuele intimidatie. 
e. Informatie en voorlichting geven. 
f. Initiatieven nemen in preventieactiviteiten en deze in- en doorvoeren. Dit in overleg met de externe vertrouwenspersonen en de directie. Evaluatie van deze activiteiten. 
g. Overleggen met collega’s, directie, ouders, externe vertrouwenspersoon en derden (Met inachtneming van geheimhoudingsregels). 
h. Bemiddelen (behalve in het geval van seksuele intimidatie waarbij de klacht gericht is op een collega; in dat geval wordt er gemeld bij het bestuur en wordt een externe vertrouwenscontactpersoon ingeschakeld. Het bestuur meldt bij de vertrouwensinspecteur en overlegt over de bestuurlijke noodzakelijke maatregelen en het wel/geen doen van aangifte bij justitie/politie).
i. Het doen van hoor en wederhoor als dat geëigend is. (niet in gevallen van seksuele intimidatie)
j. Verwijzen naar hulpverlenende instanties.
k. Zitting nemen in een crisisteam wanneer dit aan de orde is om de belangen van de klager, dan wel aangeklaagde te bewaken en te behartigen.
l. Het bijhouden van een logboek waarin de activiteiten worden vermeld die voortkomen uit de taak van de interne contactpersoon.(Het logboek wordt door de vertrouwenscontactpersonen aangereikt en toegelicht. Elk jaar worden de gegevens bij de vertrouwenscontactpersonen ingeleverd. Deze verwerken de informatie in het jaarverslag voor het bevoegd gezag).

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Groepsdoorbrekende niveaugroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Welkomstboekje kleuters

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Basisschool Loysder Hoek is een fijne school in Leusden- Zuid met grote ambities. Onze leerlingen zijn inwoners van een dorp waar mensen uit alle windstreken samenwonen. Wij willen onze kinderen opleiden tot wereldwijze, goed samenwerkende wereldburgers. Op Loysder Hoek komen alle kinderen tot hun recht. Of ze nou heel makkelijk leren of juist extra ondersteuning nodig hebben. Wij stimuleren ze boven zichzelf uit te stijgen en grenzen te verleggen. Maar bovenal bieden we kinderen een veilige plek waar ze zichzelf kunnen zijn en zich thuis voelen. Waar ze fouten durven maken en ook durven excelleren. Waar hun interesses serieus worden genomen en waar ze veel kunnen spelen en bewegen. Kortom; waar ze elke dag met plezier heengaan!

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op Loysder Hoek hebben wij de ambitie om elk kind op zijn of haar niveau te ondersteunen en te begeleiden. Wij zijn pro-actief en zien de leerkracht als spil in de ontwikkeling van het kind en het contact met ouders. De leerkrachten hebben een lerende houding en hebben de ambitie om elke dag beter te worden in hun vak! 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven