Basisschool Het Talent

Queenstraat 37 B 6663 HA Lent

Schoolfoto van Basisschool Het Talent

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Niet de doelen, maar de ontwikkelingsbehoeften van kinderen zijn richtinggevend voor ons onderwijs. Wij willen dat ieder kind vooruit gaat, zich optimaal ontwikkelt en het maximale behaalt. Hoe snel dat gaat en wat dat maximale omvat, is voor elk kind anders.

De ontwikkelingen van de kinderen brengen we zorgvuldig in kaart. Naast de observatie van de mentor nemen wij zowel methode gebonden toetsen voor diverse ontwikkelingsbieden als methode onafhankelijke toetsen waaronder BOOM LVS af. Dit doen wij vooral om het beeld van de mentor te controleren.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: In schooljaar 2023-2024 is de eindtoets vervangen door de doorstroomtoets. Op dit moment zie je nog de resultaten van de eindtoets van 2023.
De resultaten van de doorstroomtoets van 2024 zijn na de zomer voor het eerst zichtbaar. Dit is in lijn met de beoordeling van de Inspectie van het Onderwijs. Kijk voor meer informatie op de website van de inspectie.

Let op: Voor de beoordelingen in het schooljaar 2023-2024 hanteert de inspectie naast de ongewijzigde signaleringswaarden zogenaamde correctiewaarden bij de beoordeling van de leerresultaten. Meer informatie is te vinden op de website van de inspectie.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Kinderen worden vooruit getoetst. Op deze manier hebben wij van elk kind helder wat en hoe de leerstof wordt beheerst. Voor elk kind wordt een plan opgesteld en hij/zij weet bij welke instructie hij/zij aanwezig moet zijn. Toetsen van de methode worden hiervoor ingezet. Leerlingen worden dus individueel op hun eigen niveau aangesproken. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Op het Talent zitten de kinderen gedurende een lange tijd met een vast team van mentoren in een unit. Daardoor hebben we op het moment van advisering zicht op het hele proces in de ontwikkeling van een kind. Een (pré)advies wordt door het team van mentoren besproken en uiteraard passend bij de ontwikkeling van een kind. Bij de bespreking gebruiken we: het evaluatiedeel van het portfolio, observaties van doorzettingsvermogen, inzet en motivatie, gegevens van methode gebonden toetsen en methode onafhankelijke toetsen, ISELF/LOOQIN (sociaal- emotioneel welbevinden) en specifieke kind kenmerken.


Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In groep 8 krijgt elke leerling van de basisschool een advies voor het voortgezet onderwijs dat past bij het niveau van deze leerling. De leerling stroomt vervolgens door naar het voortgezet onderwijs. In het derde jaar wordt gekeken welk niveau de leerling werkelijk heeft vergeleken met het niveau van het schooladvies. Dit wordt vertaald naar drie categorieën: boven, op en onder advies. Bijvoorbeeld: een leerling met schooladvies vmbo-b die in het derde jaar op het vmbo-k zit, zit boven advies. En een leerling met schooladvies havo/vwo die in het derde jaar op het havo zit, zit op advies. Wanneer deze leerling in het derde schooljaar op het vwo zit, zit hij/zij boven advies.
In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Voor je kinderen wil je toch het beste: een talentvolle toekomst!

Ieder kind is een talent. Op onze school stimuleren we kinderen hun talenten zoveel mogelijk te benutten. Voor zichzelf en ook voor een ander! Zo maken we kinderen tot architecten van hun eigen hoopvolle toekomst.

Door uit te gaan dat ieder kind een talent is,zeggen we dat iedereen uniek is in wie je bent en wat je kan. Dat betekent dat we vertrouwen vinden en hebben in elkaar en begrip hebben dat je het verschil mag maken en dat iedereen verschillend is. Deze wijze van benadering vraagt empathisch vermogen en elkaar zien zonder oordelen. Grenzen bespreken en grenzen aangeven borgt de veiligheid van ons allemaal. Wij geven ruimte aan persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat we rekening houden met competenties en achtergronden van kinderen. Hiermee vergroten we het zelfvertrouwen van kinderen en motiveren kinderen om hun eigen koers te varen. We stimuleren kinderen in hun zelfstandigheid en om zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leren/leven.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Zorg voor jezelf
  • Zorg voor de ander
  • Zorg voor de omgeving

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In oktober 2022 heeft de onderwijsinspectie het predicaat 'Goed' toegekend aan het Talent!

In hun rapport schrijven zij:

"Dit eindoordeel komt tot stand doordat we vaststellen dat de school een professioneel team heeft dat vanuit gedeeld leiderschap, een gedeelde visie en duidelijke ambitie werkt aan de uitvoering van de gestelde doelen." ....

"Al met al wordt op een duidelijk voorbereide, structurele en doordachte manier vorm gegeven aan het onderwijs op Het Talent. Het systeem is volledig ingebed in de organisatie en zorgvuldig opgebouwd (sinds de oprichting).  

Terug naar boven