Basisschool Het Talent

Queenstraat 37 B 6663 HA Lent

Schoolfoto van Basisschool Het Talent

In het kort

Toelichting van de school

Basisschool Het Talent is een brede school gevestigd in een voorzieninghart, waarin ook een kindercentrum, een sociaal wijkteam,sportaccommodaties en een cultureel centrum is gevestigd. Al deze instellingen werken intensief samen aan de ontwikkeling van kinderen.

Vanaf de oprichting (2001) werken wij volgens een uniek onderwijsconcept wat in samenwerking met het instituut toegepaste sociale wetenschappen (verbonden aan Radboud universiteit Nijmegen) is ontwikkeld. Elk kind heeft eigen talenten, eigen mogelijkheden en eigen ondersteuningsbehoeften. Wij stemmen het onderwijs en de begeleiding daarop af. Omdat kinderen zich niet allemaal op dezelfde manier en in hetzelfde tempo ontwikkelen, geven wij geen klassikaal onderwijs.

Onze school is verdeeld in zes units: rood, geel, blauw, groen, bruin en wit. Elke unit bestaat uit ongeveer 110 tot 120 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Iedere unit heeft een eigen team van mentoren en een unitregisseur (internbegeleider.) Een unit is dus eigenlijk een klein schooltje binnen de school. Kinderen van verschillende leeftijden zitten in verticale groepen bij elkaar (twee onderbouw en twee bovenbouwgroepen). Zo leren kinderen veel van elkaar: de jongere kinderen spiegelen zich aan de oudere kinderen en de oudere kinderen leren de jongere kinderen te ondersteunen en te helpen.

Ouders kennen hun kind het beste en hebben het beste voor met hun kind. Daarom zijn de ouders de belangrijkste partners van de school en werken wij intensief met ze samen.

Lees meer over onze school en ons bijzondere onderwijsconcept, op onze website www.het-talent.nl.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Talentontwikkeling
  • Kind centraal
  • Eigen leerroute
  • Erkende ongelijkheid
  • Ouders als partners

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De instroom van 4 jarige kinderen en de uitstroom van 12 jarige kinderen van Het Talent is tegenwoordig ongeveer gelijk. Wel hebben in verhouding nog wat meer jonge kinderen dan oudere kinderen.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
587
Landelijk gemiddelde
213

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Het Talent is een school met een warme, persoonlijke sfeer, waarin ieder kind zich gewaardeerd en gezien weet. Om te borgen dat kinderen zich veilig voelen staan 3 basisregels centraal:
1. Zorg goed voor jezelf
2. Zorg goed voor de ander
3. Zorg goed voor de spullen en de omgeving.
Deze regels vormen het uitgangspunt en zijn gebaseerd op respectvol met elkaar omgaan. Samen met de kinderen worden de regels en sancties besproken en vastgelegd.
Mentoren bieden een sociaal veilig klimaat door grensoverschrijdend gedrag tijdig te signaleren en adequaat op te reageren. Mentoren zijn een voorbeeld en dragen de normen en waarden uit. Pedagogisch vakmanschap wordt vergroot door professionalisering van een aantal mentoren gericht op 'welbevinden' en 'gedrag'. Zo kent de school een schoolpedagoog (=vertrouwenspersoon en anti-pestcoordinator), gedragsspecialisten, Rots @ Watertrainers.
Gesprekken met kinderen over 'welbevinden' en 'veiligheid' worden gebruikt als evaluatie.
Indien er sprake is van pesten wordt er gelijk actie ondernomen vanuit het 'Pestprotocol'.

Terug naar boven