De Sluis

Binnendijk 198 8244 AJ Lelystad

  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis

In het kort

Toelichting van de school

Obs De Sluis ligt in de wijk Lelystad-Haven, naast het voormalige “Werkeiland Lelystad”. Deze wijk is omringd door grote recreatieplassen, een kanaal, de Oostvaarders dijk en het bos ‘Hollandse Hout’. Aan de dichtbijgelegen sluis, heeft onze school op ‘natuurlijke’ wijze haar naam ontleend. De oudste woningen in deze wijk - en zo ook onze school – zijn begin jaren ‘80 gebouwd. Rond de eeuwwisseling is de wijk uitgebreid met nieuwbouw.

De school is de enige basisschool in de wijk en is gehuisvest in een multifunctionele accommodatie, waarin het buurthuis De Windhoek, de Stichting Kinderopvang Lelystad en Wijkgericht Werken partners zijn. De school is vanuit de hele wijk te voet of met de fiets goed en veilig bereikbaar. De Sluis is een rookvrije school, dat betekent dat er op en net buiten het schoolplein niet gerookt mag worden. Voor auto’s is er tegenover de school voldoende parkeergelegenheid. Voor de school mag je niet parkeren, zie de gele streep! De Sluis is een middelgrote school met een bezetting van ongeveer 190 leerlingen. We hebben een team van 19 mensen waarvan één vakleerkracht gymnastiek. Het team wordt gedurende het hele schooljaar, regelmatig door hulp/klassenouders ondersteund bij diverse activiteiten.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinding
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Harmonie
  • Ontdekken
  • Plezier

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Sluis is een openbare school met net geen 200 leerlingen verdeeld over acht lesgroepen. Kinderen in de leeftijd vanaf vier tot twaalf jaar zijn welkom op De Sluis, ongeacht hun godsdienst, levensbeschouwing, etnische afkomst of sociale achtergrond.

Doordat de school overzichtelijk en relatief klein is, kennen de kinderen uit de verschillende groepen elkaar goed en er is veel onderling contact tussen de leerlingen. De Sluis voelt echt als 'onze school'.

Ons aannamebeleid: Ieder kind is in principe welkom op onze school. Wij maken geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instantie. Op het moment dat wij de juiste zorg kunnen bieden, gaan we over tot inschrijving. 

We proberen de groepen niet groter te laten zijn dan 25 leerlingen. Soms is dit niet anders mogelijk. We bekijken dan per plaatsing of we kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van het kind. Op we website is altijd te vinden in welke groepen wij nog plek hebben. 

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
181
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De RI en E is afgenomen op dinsdag 5 februari 2019. Het rapport is in te zien op school.

Ons gedrags- en pestprotocol is opgenomen in het veiligheidsplan.

Terug naar boven