De Sluis

Binnendijk 198 8244 AJ Lelystad

  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Onze school doet mee met de centrale eindtoets in groep 8. De opbrengsten over de afgelopen vijf schooljaren lagen boven het landelijk gemiddelde. Ieder schooljaar wordt er gestart met cito training in de klas en in kleine groepjes buiten de klas. De Sluis heeft de toets-omstandigheden aangepast. Tijdens de Centrale Eindtoets zijn de leerlingen op tempo verdeeld over twee lokalen. Ook de ruimtes om deze toets lokalen heen zijn voorzien van stiltebordjes. Kortom de interventies op methodieken, klassenmanagement en toetsvoorwaarden zijn zodanig geïntensiveerd, dat dit verbeterde resultaten heeft opgeleverd. 

De eindtoets 2020 is vanwege Covid-19 niet doorgegaan. De eindtoets in april 2022 is wel afgenomen. U kunt alle resultaten nog eens teruglezen op vensters PO. (www.scholenopdekaart.nl)

De schoolscore op de eindtoets in 2022 ligt met een percentage van 529.0 onder het landelijk gemiddelde van 534.5. Met deze score hebben we niet de gewenste uitkomst waar we op hadden gehoopt. Toch is deze score niet geheel onverwachts voor ons. Corona en de uitval van de vaste groepsleerkracht aan de start van het schooljaar hebben ervoor gezorgd dat de kinderen veel invallers hebben gehad en veel onrust hebben ervaren rondom Corona. 

Ondanks dat de score tegenvalt hebben alle leerlingen het basisniveau 1F gehaald. Dit basisniveau is het niveau wat iedere leerling moet beheersen aan het einde van zijn of haar basisschoolloopbaan. Voor komend schooljaar verwachten wij dat we de score weer net zoals voorgaande jaren boven of op het landelijk gemiddelde halen. 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan.

Twee keer per jaar, in januari en juni, worden methode-onafhankelijke toetsen afgenomen. Daarvoor gebruiken we het leerling onderwijs volgsysteem van CITO. De uitslag van deze toetsen geeft een redelijk objectief beeld van de leerprestaties van de kinderen.

Tussentijds maken leerlingen methode gebonden toetsen. Deze toetsen worden na elk blok afgenomen. Aan de hand van deze resultaten stellen leerkrachten doelen voor de leerlingen bij, of zorgen ze voor extra verdieping en verrijking. 

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Aan het einde van groep 6 krijgen alle leerlingen een eerste voorlopig advies voor de richting die zij kunnen behalen op het voortgezet onderwijs. Dit advies wordt aan het einde in groep 7 bijgesteld. In februari groep 8 krijgt elke leerling een definitief advies. Het schooladvies wordt op methodetoetsen, citotoetsen en het gedrag en de werkhouding van de leerlingen gebaseerd. Als ouders kunt u altijd uw mening geven over het schooladvies. 

Naar aanleiding van de landelijke eindcito kan het advies naar boven worden bijgesteld. Naar beneden doen wij dan nooit. Bent u het niet eens met dit advies dan gaan wij samen met de directie, intern begeleider en leerkracht met u in gesprek. Bij de aanmelding op het voortgezet onderwijs kunt u altijd aangeven dat u het niet eens bent met het voorgenomen schooladvies. 

Als een leerling overstapt naar een andere school, dan is onze school wettelijk verplicht om de nieuwe school gegevens over die leerling te verschaffen in een onderwijskundig rapport. Hierin staan alleen die gegevens die relevant zijn voor de nieuwe school om de leerling goed te kunnen begeleiden en te laten leren. De ouders hebben te allen tijde inzagerecht in het overstapdossier. Met behulp van een landelijke standaard, Overstapservice Onderwijs (OSO), kunnen scholen deze gegevens veilig, eenduidig en betrouwbaar digitaal uitwisselen.

  

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen dat alle kinderen met plezier naar school gaan. Daar hoort bij dat alle kinderen zich veilig voelen en kunnen zijn wie je bent.

Als je alle kansen krijgt om je te ontwikkelen, kun je worden wie je wilt zijn!

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • jezelf kunnen en mogen zijn
  • sociaal emotioneel leren
  • respect en acceptatie

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Hieronder een toelichting, gegeven door de inspectie n.a.v. het verificatie bezoek aan onze school in februari 2019:

Zicht op ontwikkeling: Voldoende

Leraren benutten gegevens over ontwikkeling van leerlingen De Sluis heeft voldoende zicht op de ontwikkeling van de leerlingen zodanig dat zij een ononderbroken ontwikkeling kunnen doorlopen. De school gebruikt een leerlingvolgsysteem met valide en betrouwbare toetsen om de vorderingen van de leerlingen in kaart te brengen. Leraren analyseren de verzamelde gegevens en signaleren leerlingen die extra ondersteuning of uitdaging nodig hebben tijdig. Leraren stellen vervolgacties vast voor leerlingen die zich niet conform verwachting ontwikkelen en stemmen hun onderwijs daar op af. Met de directeur en intern begeleider hebben we besproken dat er nog doorontwikkeling mogelijk is in het structureel naar verklaringen zoeken als leerlingen zich niet conform verwachtingen ontwikkelen. Daarmee kunnen de leraren de aanpak in de lessen aanscherpen en kunnen ze nog beter aansluiten op de verschillende onderwijsbehoeften.

Kwaliteitszorg: Voldoende

Op De Sluis is een cyclisch werkend stelsel van kwaliteitszorg aanwezig. Vanuit dit stelsel bewaakt en bevordert de directie de kwaliteit van het onderwijs. Het team legt doelen, resultaten en evaluaties vast in veel verschillende documenten. De ontwikkelplannen zijn doelgericht en de aanpak is systematisch en planmatig. Het teamdatabord is een mooi hulpmiddel voor het draagvlak binnen de school. Daarnaast zijn de verbeterpunten dankzij sturing vanuit de directie verbonden met het beleid en de ambities op bestuursniveau. Met de directie stellen we vast dat er nog gerichtere verbinding mogelijk is tussen alle verschillende documenten. Zo kan het team meer focus aanbrengen en is ook betere borging voor de langere termijn mogelijk.

Kwaliteitscultuur: Goed

Kwaliteitscultuur gekenmerkt door continue en gezamenlijke verbetering De kwaliteitscultuur op De Sluis beoordelen we als Goed. De missie en visie van de school worden breed gedeeld. Leraren geven aan dat ze het onderwijs op de school met elkaar maken. Er is ruimte voor het nemen van initiatieven, verantwoordelijkheid en zeggenschap. De directie zorgt voor duidelijke onderwijskundige kaders waarbinnen het team continu en doelgericht aan onderwijsverbetering werkt. Leraren ervaren veel stimulans om de ingezette verbeteringen uit het jaarplan verder vorm te geven. Met elkaar reflecteren ze op de kwaliteit van de lessen en ze staan open voor feedback. Het team werkt samen vanuit een basis van vertrouwen en respect. De leraren van De Sluis versterken hun bekwaamheid en actualiseren de bekwaamheidsdossiers. Zij geven aan dat de directie scholing aanmoedigt en er veel ruimte is voor eigen scholingsinitiatieven.

Terug naar boven