De Sluis

Binnendijk 198 8244 AJ Lelystad

  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis
  • Schoolfoto van De Sluis

Het team

Toelichting van de school

Binnen onze school zijn 18 vaste leerkrachten werkzaam daarnaast ook wisselende stagiaires en studenten. Onze school biedt graag de mogelijkheid aan toekomstige assistenten of leerkrachten die nog aan het leren zijn. Als school willen wij van en met elkaar leren. 

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgen de leerkrachten regelmatig cursussen of een opleiding. Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte, kijken wij of er intern iemand beschikbaar is/intern te schuiven. Lukt dit niet dan nemen wij contact op met de vervangingspool om te kijken of er een invaller beschikbaar is. 

Indien er geen invaller beschikbaar is, kan het voorkomen dat de klas een themadag krijgt. Tijdens deze themadag komt er een vakdocent van bijvoorbeeld natuur, programmeren, handvaardigheid, techniek, sport en bewegen de klas les geven. Tijdens deze themadag wordt er geen les vanuit de methodes gegeven. 

Als er geen vervang voor de groep is dan wordt de klas over de verschillende groepen verdeeld. Bij hoge uitzondering sturen wij een groep naar huis. We bieden dan wel noodopvang aan.  

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Het onderwijs kan op verschillende manieren georganiseerd worden. De school kiest zelf hoe leerlingen worden gegroepeerd en wat de invulling is van de beschikbare onderwijstijd. Soms zijn er op de school extra middelen die helpen bij het organiseren van het onderwijs.

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen
  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Alle docenten werken met een weekrooster en een jaarplanning en zorgen dat alle vakken voldoende aanbod komen. Daar waar bij sommige vakken meer op de inhoud herhaald moet gaan worden, wordt dit ook gedaan.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Alle docenten werken met een weekrooster en een jaarplanning en zorgen dat alle vakken voldoende aan bod komen. 

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

HVO/GVO: Humanistisch en Godsdienstig vormingsonderwijs. Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen. Alle leerlingen vanaf groep 3 krijgen 1 keer per jaar de kans om zich op te geven voor deze lessen. 

Bij muziek wordt gewerkt volgens een methode waarbij ook aandacht besteed wordt aan de techniek en indeling van muziekstukken. Ook wordt er gebruik gemaakt van een aantal ritme en melodische instrumenten. De school neemt ook deel aan projecten van het lokale Centrum Kunstzinnige Vorming (CKV) op het gebied van muziek en beeldende vorming.

Wij maken gebruik van meerdere mogelijkheden die de vakgroep bewegingsonderwijs ons biedt. Hiervoor zijn werkgroepen binnen de school geformeerd, waar de vakleerkracht onderdeel van uit maakt. Een aantal activiteiten kunnen wij alleen aanbieden met hulp van ouders, verzorgers, opa’s, oma’s en oppasouders. Wij doen dan ook graag een beroep op u: vele handen maken licht werk!

Vanaf het begin van het schooljaar 2018 heeft onze school een nieuwe schoolbibliotheek. Een dBos bibliotheek, met als doel om leesbevordering, leesplezier, taalontwikkeling en mediawijsheid te ontwikkelen en te stimuleren. Onze bibliotheek is aangesloten op het Flevomeer bibliotheek, hierdoor kunnen onze kinderen ook gratis uit de centrale bibliotheek boeken lenen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Zie school ondersteuningsplan 2018-2019 op de website van de school.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op de Sluis hebben wij een leerplein. Op het leerplein zitten leerlingen die moeilijk lerend zijn. Dit blijkt uit stagnerende resultaten op de Cito en de methode toetsen. Leerlingen die leerroute 2 of 3 volgen (of nog niet alle doelen op streefniveau 1F weten te halen) of Leerlingen met internaliserende belemmeringen/problematieken. Op het leerplein bieden wij de leerlingen het leren en ontdekken in een kleine groep maar in een leerrijke omgeving. Er wordt doelgericht gewerkt, dus langere tijd aan hetzelfde leerdoel.

De leerlingen van het leerplein gaan van 08.30 tot 12.00 naar het Leerplein. Daarna gaan ze naar hun stamgroep. Dat is de groep waar ze qua leeftijd in zouden moeten zitten. 

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven