De Boeier

Karveel 49 19 8242 VS Lelystad

  • Schoolfoto van De Boeier
  • Schoolfoto van De Boeier
  • Schoolfoto van De Boeier

In het kort

Toelichting van de school

Welkom op de Schoolvenster pagina van OBS De Boeier te Lelystad.

U kunt lezen waar onze school voor staat, onze visie en missie, wat wij belangrijk vinden, wat wij van elkaar verwachten en hoe u dit terug kunt zien in ons onderwijs. Scholen verschillen in werkwijze en wij willen u o.a. middels deze schoolgids laten zien waarom de keuze voor onze school een goede keus is.

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Verbinden
  • Inspireren
  • Vertrouwen
  • Creatief
  • Veiligheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Op onze school is iedereen welkom die openbaar onderwijs wil en kan volgen. Om onze toestroom goed te kunnen reguleren hanteren wij drie aanmeldingslijsten: Lijst 1 is voor broertjes/zusjes van kinderen die al bij ons op school zitten. Lijst 2 is voor kinderen die in ons voedingsgebied wonen. Lijst 3 is voor alle anderen. Lijst 1 heeft voorrang bij plaatsing op kinderen uit lijst 2, lijst 2 weer op die van lijst 3. Wij adviseren ouders met een leerling op lijst 3 zich ook te oriënteren op een andere school, aangezien plaatsing van het kind op onze school onzeker is. In geval van groepsgrootte boven 26 bepalen directie en IB of instroom kan plaatsvinden.

In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Scholen moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
414
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven