De Windroos

Karveel 2228 8231 BG Lelystad

  • Schoolfoto van De Windroos
  • Veel computers door de hele school waarop leerlingen zelfstandig werken.

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. de Windroos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor vragen of een toelichting kunt u contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0320-221451

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Veilige leeromgeving
  • Educatief Partnerschap
  • Respect voor elkaar
  • Kansen zien
  • Mogelijkheden benutten

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Windroos bestaat sinds 27 oktober 1975 en telt op dit moment 238 leerlingen. De leerlingen van de Windroos komen vooral uit de wijk het Karveel. Het leerlingaantal is de laatste jaren gestegen. Deels omdat de wijk op dit moment aan het verjongen is. De eerste bewoners van de wijk vertrekken naar een kleinere woning en de vrijkomende huizen worden veelal gekocht door gezinnen met jonge kinderen. De sfeer op school is goed, men gaat respectvol met elkaar om, kinderen komen graag naar school en de school heeft een positief imago. Het kind in de klas met zijn leervragen staat centraal. We staan voor de optimale ontwikkeling van elk kind met al zijn specifieke kenmerken en bieden hen daartoe het meest optimale onderwijs.

Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
225
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Windroos werkt intensief samen met kinderopvang GO! Hierdoor kunnen we buitenschoolse opvang binnen de Windroos aanbieden. GO! Kinderopvang coördineert deze opvang in twee lokalen van onze school. Een lokaal is ingericht als kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het tweede lokaal is specifiek ingericht voor de buitenschoolse opvang (B.S.O.). Daarnaast worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt om de kinderen een goede naschoolse plek te bieden. 
Meer informatie kunt u terecht bij GO! Kinderopvang: Telefoon: 0320 294 900 Mail: info@go-kinderopvang.nl  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voorschoolse opvangmogelijk vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties is er opvang van 7.00 uur tot 18.30 uur. Ook opvang alleen in de schoolvakanties is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

\

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven