De Windroos

Karveel 22 28 8231 BG Lelystad

  • Schoolfoto van De Windroos
  • Veel computers door de hele school waarop leerlingen zelfstandig werken.
  • Schoolfoto van De Windroos
  • Schoolfoto van De Windroos

In het kort

Toelichting van de school

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van o.b.s. de Windroos. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.

Voor vragen of een toelichting kunt u contact met ons opnemen. Ons telefoonnummer is 0320-221451

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Educatief Partnerschap
  • Veilige ordelijke leeromgeving
  • Respect voor elkaar
  • Rijk onderwijs
  • Eigenaarschap

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Windroos telt op dit moment 234 leerlingen. De leerlingen van de Windroos komen vooral uit de wijk het Karveel. Het leerlingaantal is de laatste jaren ietwat gedaald. Deels omdat er op dit moment hele grote groepen 8 van school gaan en het komend schooljaar zelfs 35 leerlingen. Onze middenbouwgroepen bestaan uit gemiddeld 22 leerlingen. Vanuit de kleutergroepen komt er nu weer een gezonde aanwas met een groep 3 die 29 leerlingen heeft. Onze kleutergroepen worden maximaal 35 leerlingen groot en onze overige groepen worden maximaal 30 leerlingen. Uitzondering is onze groep 8 dit schooljaar met 35 leerlingen. Ons aannamebeleid: Ieder kind, met of zonder ondersteuningsbehoefte, is in principe welkom op onze school. Op onze school maken wij geen onderscheid tussen geloof, ras, geaardheid of afkomst. In de wet Passend Onderwijs is opgenomen dat ouders hun kind schriftelijk bij de school van voorkeur aanmelden. Wij moeten ouders vragen of ze hun kind al eerder bij een andere school hebben aangemeld. Als een kind extra ondersteuning nodig heeft, moeten ouders dit aangeven. De school zal vragen of er gegevens beschikbaar zijn die inzicht geven in de ondersteuningsbehoefte, bijvoorbeeld onderzoeksrapporten van externe instanties. U kunt hierover meer lezen in protocol P 3100 Toelaten schorsen en verwijderen. Dit protocol ligt op school ter inzage.   De Windroos is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. Een school, waar elke leerling zichzelf kan zijn, en in een veilige en prikkelende leeromgeving gestimuleerd wordt om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu, dat met zelfvertrouwen en op creatieve wijze nieuwe situaties tegemoet treedt.   De school telde op 1 februari 2022 214 leerlingen verdeeld over 2 heterogene en 6 homogene groepen. De aanmelding en uitstroom is in de afgelopen jaren vrij stabiel verlopen, waardoor de opbouw van de school gelijkmatig is.   We willen de komende jaren ons onderwijs anders organiseren; we willen graag meer actieve en minder afhankelijke leerlingen. We willen het eigenaarschap vergroten.              We willen dat onze leerkrachten op een intensiever niveau samen gaan werken en rijker onderwijs verzorgen. Wij gaan uit van verschillen en daarom is er veel aandacht voor de individuele leerling en het onderwijs- en leeraanbod dat hij/zij nodig heeft. Er is een mogelijkheid voor de leerlingen om deel te nemen aan de leerlingenraad. De leerlingenraad is onder schooltijd en wordt begeleid door een leerkracht. Hiermee willen wij de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Wij zien dit ook als mogelijkheid om te oefenen met actief burgerschap. Onze leerlingen zijn volgens ons goed in staat om te begrijpen wat goed onderwijs is en wat hiervoor nodig is.   Na schooltijd organiseert de school in samenwerking met verschillende partners, leerzame, sportieve en muzikale activiteiten waar onze leerlingen aan kunnen deelnemen. Wij werken uitgebreid en structureel samen met de Kubus (cultureel centrum) die samen met ons zowel binnen als buitenschoolse activiteiten organiseert. Zo hebben we een cultuurcarrousel waarbij alle leerlingen les krijgen van een vakdocent in beeldende vorming, muziek en drama. We starten dit jaar met een Windroos koor na schooltijd voor de groepen 1 t/m 4 en voor de groepen 5 t/m 8.
Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
212
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De Windroos werkt intensief samen met kinderopvang GO! Hierdoor kunnen we buitenschoolse opvang binnen de Windroos aanbieden. GO! Kinderopvang coördineert deze opvang in twee lokalen van onze school. Een lokaal is ingericht als kinderdagverblijf voor kinderen van 0 tot 4 jaar. Het tweede lokaal is specifiek ingericht voor de buitenschoolse opvang (B.S.O.). Daarnaast worden meerdere ruimtes gezamenlijk gebruikt om de kinderen een goede naschoolse plek te bieden. 
Meer informatie kunt u terecht bij GO! Kinderopvang: Telefoon: 0320 294 900 Mail: info@go-kinderopvang.nl  
Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag is er voorschoolse opvangmogelijk vanaf 7.00 uur en naschoolse opvang aansluitend aan de schooltijden tot 18.30 uur. Op schoolvrije dagen en tijdens schoolvakanties is er opvang van 7.00 uur tot 18.30 uur. Ook opvang alleen in de schoolvakanties is mogelijk.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven