De Zevenster

De Doelen 1011 8233 GR Lelystad

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • De Zevenster is een Rots en Waterschool en Gezonde school.

In het kort

Toelichting van de school

‘We kunnen niet van alle kinderen  sterren maken, maar we kunnen ze wel allemaal op hun eigen wijze laten schitteren’.

De schoolgids 2023-2024 van De Zevenster geeft informatie over de school en het onderwijs. In deze gids leest u wat De Zevenster uw kind te bieden heeft. Ook staat er praktische informatie in over de schooltijden, het ziekmelden en de vakantiedagen.

Op De Zevenster krijgt elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar individuele behoefte. De leerlingen, die onze school bezoeken, zijn zeer moeilijk lerend. De leerlingen hebben problemen met het leren en het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat om leerlingen, die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek. 

We bieden leerlingen een veilige omgeving, zodat ze zich  - zo goed als mogelijk is -  kunnen ontwikkelen. We leren ze om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en om te gaan met wat ze (nog) niet zo goed kunnen of leren ze gebruik te maken van ondersteunende middelen om hun zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te stimuleren. We gaan daarbij uit van de kracht van mensen: van onze leerlingen, van het personeel en van u als ouders/verzorgers.

Wij wensen u en uw kind een fijn schooljaar toe!

Medewerkers De Zevenster

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Vertrouwen
  • Verbondenheid
  • Veiligheid
  • Vorming
  • Verantwoordelijkheid

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Zevenster is een openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO).

Met de start van het schooljaar 2023-2024 staan er 148 leerlingen (80 SO/68 VSO) ingeschreven bij ons op school.

De Zevenster is de enige openbare school voor Speciaal Onderwijs (SO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) met een onderwijsaanbod voor zeer moeilijk lerende kinderen binnen het Samenwerkingsverband Lelystad - Dronten m.b.t. het primair onderwijs (4 t/m 12 jarigen) en het Samenwerkingsverband voortgezet en voortgezet speciaal onderwijs Lelystad (12 tot maximaal 20 jaar).
Elke leerling met een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) is welkom op onze school, ongeacht godsdienst of levensovertuiging. De school sluit geen leerlingen uit om geloofs- of levensbeschouwelijke redenen en er wordt geen onderscheid gemaakt naar ras of sekse.

In een groep zitten maximaal 14 leerlingen. Het kan dus voorkomen dat op het moment van inschrijven een groep vol is. We zullen dan in overleg met ouders/verzorgers op zoek gaan naar een passende oplossing.

Het gebouw heeft op de begane grond acht leslokalen, waaronder zes voor de SO-groepen en twee lokalen worden verhuurd aan ’s Heerenloo voor de buitenschoolse opvang Sterrenloo.

De SO afdeling heeft een kleine keuken waar de SO leerlingen ‘koken op wonen’ wordt aangereikt. Dit is de helft van een ruimte die in tweeën is gedeeld door een kastenwand. De andere helft wordt ingezet als werkruimte en verschaft toegang tot een groot assortiment aan ondersteunend lesmateriaal. 

Tevens hebben de orthopedagogen op de begane grond een ruimte voor behandeling en toetsen en testen.

Op de eerste etage is de VSO afdeling. Daar zijn elf leslokalen. Zes lokalen worden gebruikt voor lesgeven aan groepen.  De andere lokalen zijn in gebruik als  schoolbibliotheek en leswinkel, voor groenonderwijs/schooltuin, voor ZEDEMO (oefenen met productiewerk) en een praktijklokaal.

Er is een speciaal ingericht hout/technieklokaal en een professionele keuken, voor de cateringlessen aan de leerlingen van de VSO afdeling.

In de school is een grote en een kleine gymzaal voor het geven van gymlessen. In de kleine zaal wordt ook motorische remedial teaching en fysiotherapie gegeven.  

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
69
Landelijk gemiddelde
96

Bron

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd

Verdeling naar verblijfsjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar verblijfsjaar en naar leeftijd. Het verblijfsjaar is het totaal aantal jaren dat de leerling op het speciaal onderwijs zit. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Bij schooltijden en opvang wordt getoond hoe de school de schooldag inricht. Zichtbaar is welk rooster de school hanteert en welke vrije dagen en vakanties er zijn. Daarnaast is te zien of er voor- of naschoolse opvang is georganiseerd en zo ja, hoe en waar dat geregeld is.

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Samenwerkingspartners

Toelichting van de school

Wij vinden het belangrijk om met partners samen te denken en te overleggen over de mogelijkheden van onderwijs aan kinderen met een verstandelijke beperking en wel of geen bijkomende problematiek.

Het overheidsbeleid staat emancipatie, integratie en normalisatie van mensen met een handicap voor ogen.

Het onderwijsbeleid sluit daarop aan en is erop gericht dat ouders/verzorgers als vertegenwoordigers van hun kind zelf de keuze maken hun kind onderwijs te laten volgen in het gewone basis en voortgezet onderwijs of in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Terug naar boven