De Zevenster

De Doelen 1011 8233 GR Lelystad

  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • Schoolfoto van De Zevenster
  • De Zevenster is een Rots en Waterschool en Gezonde school.

Het team

Toelichting van de school

Van het personeel van Stichting SchOOL wordt verwacht dat zij bijdragen aan goed onderwijs, het stimuleren van leerlingen om het maximale uit zichzelf te halen.

Zo kunnen de kinderen zich, binnen hun mogelijkheden, optimaal ontwikkelen en voorbereiden op de toekomst.


Ons personeel geeft hen ruimte, richting en ruggensteun met behulp van toekomstgerichte onderwijsconcepten.


Om dit mogelijk te maken blijven onze medewerkers zich regelmatig (bij)scholen en ontwikkelen.

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

De medewerkers werkzaam in onze organisatie zijn in dienst van stichting SchOOL.  

Om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs en nieuwe didactische inzichten te verkrijgen, volgt het personeel regelmatig cursussen, studiedagen of een opleiding.

Wanneer een leerkracht (studie)verlof heeft of uitvalt door b.v. ziekte nemen wij zo snel mogelijk contact op met de vervangingspool om te zorgen dat er een bevoegde invalleerkracht voor de groep staat.

Helaas zijn er niet altijd invallers beschikbaar. Als er geen vervanging is wordt er gekeken naar een andere passende oplossing, bijvoorbeeld de inzet van ons onderwijs ondersteunend personeel (OOP) of leerlingen verdelen over de andere groepen.

Helaas zijn wij soms ook genoodzaakt de leerlingen vrij te geven. Dit is echter altijd de laatste optie. Ouders worden dan altijd zo vroeg mogelijk ingelicht.

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De vakleerkracht bewegingsonderwijs volgt de motorische ontwikkeling van de leerling met behulp van een Leerling Volg Systeem (LVS) en maakt dit concreet naar de ouder en leerling door middel van een gymrapport. De vakleekracht bewegingsonderwijs is verantwoordelijk voor alle sportgerelateerde zaken binnen de school.

Naast de vakleerkracht bewegingsonderwijs zijn er nog verschillende specialisten op De Zevenster.

De logopediste screent de instroom SO-VSO leerlingen, indien nodig, op het gebied van stem, spraak/taal, gehoor. Naar aanleiding van dit onderzoek neemt de logopediste in overleg met intern begeleider en ouders/verzorgers de leerling al dan niet in behandeling.

De orthopedagogen kunnen diverse testen uitvoeren bijvoorbeeld tbv herindicatie of wanneer de school dit om een andere reden nodig acht. Doel is dan het geven van handelingsgerichte adviezen, zodat een leerling optimaal begeleid kan worden. De orthopedagoog en psycholoog maken deel uit van de Commissie voor Begeleiding. 

De intern begeleiders zijn verantwoordelijk voor het coördineren van de SO/VSO groepen, ondersteunen leerlingen en hebben zitting in de Commissie voor Begeleiding.   

De fysiotherapeut is niet aan school verbonden, maar behandelt wel een aantal leerlingen onder en na schooltijd in school. Dit gaat altijd via de verzekering van de ouders/verzorgers.

De jeugdarts doet medisch onderzoek bij de leerlingen van het SO. Voordat er onderzoek plaats vindt, worden de ouders/verzorgers op de hoogte gesteld door de GGD en uitgenodigd. De onderzoeken vinden meestal op school plaats. Zij geeft handelingsgerichte adviezen zodat een leerling zo optimaal mogelijk begeleid kan worden.  Ze maakt deel uit van de Commissie voor Begeleiding. 

De maatschappelijk werkende is via MEE aan onze school verbonden. Ze is betrokken bij begeleidingsonderzoeken, waarvoor zij op huisbezoek kan komen. Zij maakt deel uit van de Commissie voor Begeleiding en geeft vanuit deze discipline handelingsgerichte adviezen. 

Klasindeling

  • Leerstofjaarklassen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend voldoen wij aan de normen voor de besteding van onderwijstijd die er in Nederland gelden. Voor bepaalde kinderen moeten we van die normen afwijken. Soms komt dat doordat een kind onder schooltijd noodzakelijke behandeling krijgt. Soms ook besluiten we dat een kind niet in staat is om het totale aanbod te volgen. Dit kan diverse redenen hebben en dit wordt altijd ondersteund door een medische verklaring.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die met bijzondere zorg aan ons toevertrouwd zijn, maximale garantie hebben voor het continueren van het lesprogramma. Wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor een aaneengesloten rooster. 

We streven naar de kerndoelen die in ons onderwijs gelden. Alle vakken van het basisonderwijs komen aan bod. We werken zowel met methoden die reguliere basisscholen ook gebruiken (aangepast aan onze leerlingen) als met ZML methoden. Vaak zijn onze leerlingen in het leerproces vastgelopen en hebben ze een ontwikkelingsachterstand met mogelijk bijkomende problematiek. Met de aangepaste leerstof wordt de leerontwikkeling weer op gang gebracht en ervoor gezorgd dat de kinderen weer vooruitgang kunnen boeken en succes kunnen ervaren, niet alleen bij het leren maar ook op sociaal gebied en bij praktische vaardigheden. Binnen alle vakgebieden is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de klassen bestaan vaak grote niveauverschillen voor rekenen, lezen en spelling. Daarnaast verschillen ook de instructie- en ondersteuningsbehoeften per leerling. Om die reden werken we groepsdoorbrekend. In het SO is dit bij lezen en rekenen, bij het VSO is dat bij lezen, rekenen en spelling.

Overige leerjaren

Toelichting van de school

Vanzelfsprekend voldoen wij aan de normen voor de besteding van onderwijstijd die er in Nederland gelden. Voor bepaalde kinderen moeten we van die normen afwijken. Soms komt dat doordat een kind onder schooltijd noodzakelijke behandeling krijgt. Soms ook besluiten we dat een kind niet in staat is om het totale aanbod te volgen. Dit kan diverse redenen hebben en dit wordt altijd ondersteund door een medische verklaring.

Wij vinden het belangrijk dat leerlingen die met bijzondere zorg aan ons toevertrouwd zijn, maximale garantie hebben voor het continueren van het lesprogramma. Wij hebben heel nadrukkelijk gekozen voor een aaneengesloten rooster. 

We streven naar de kerndoelen die in ons onderwijs gelden. Alle vakken van het basisonderwijs komen aan bod. We werken zowel met methoden die reguliere basisscholen ook gebruiken (aangepast aan onze leerlingen) als met ZML methoden. Vaak zijn onze leerlingen in het leerproces vastgelopen en hebben ze een ontwikkelingsachterstand met mogelijk bijkomende problematiek. Met de aangepaste leerstof wordt de leerontwikkeling weer op gang gebracht en ervoor gezorgd dat de kinderen weer vooruitgang kunnen boeken en succes kunnen ervaren, niet alleen bij het leren maar ook op sociaal gebied. Binnen alle vakgebieden is aandacht voor de sociaal-emotionele ontwikkeling. Binnen de klassen bestaan vaak grote niveauverschillen voor rekenen, lezen en spelling. Daarnaast verschillen ook de instructie- en ondersteuningsbehoeften per leerling. Om die reden werken we groepsdoorbrekend. In het SO is dit bij lezen en rekenen, bij het VSO is dat bij lezen, rekenen en spelling. Daarnaast bieden wij veel praktijk gericht onderwijs aan, aansluitend op de uitstrommogeljikheden van de leerlingen.

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op de Zevenster krijgt elke leerling onderwijs dat aansluit bij zijn of haar individuele behoefte. De leerlingen die onze school bezoeken zijn zeer moeilijk lerend. De leerlingen hebben problemen met het leren en het ontwikkelen van vaardigheden. Het gaat om leerlingen die specifieke hulp en begeleiding nodig hebben vanwege hun verstandelijke beperking en eventueel bijkomende problematiek.
We bieden de leerlingen een veilige omgeving, zodat ze zich - zo goed als mogelijk is - kunnen ontwikkelen.
We leren onze leerlingen om hun eigen mogelijkheden te ontdekken en om te gaan met wat ze (nog) niet zo goed kunnen of leren de leerlingen gebruik te maken van ondersteunende middelen om hun zelfredzaamheid zo optimaal mogelijk te stimuleren.
Leren door doen, handelend aan de slag. Vanuit concreet lesaanbod, ervaringsgericht aan het werk om de totale ontwikkeling van de leerling te stimuleren.

Rots en Water

Op de Zevenster krijgen alle leerlingen 10 weken per schooljaar Rots en Water aangeboden door een Rots en Water trainer. Dit wordt in twee blokken aangeboden en herhaalt in de gymles. Er worden leskaarten meegegeven naar de groep, zodat daar de transfer naar de klas gemaakt kan worden. Tijdens de lessen wordt er aan verschillende thema’s gewerkt. Gronden, centreren en focus. Zelfbeheersing, vertrouwen in jezelf en de ander, omgaan met emoties en samenwerken komen aan de orde.

Bewegingsonderwijs

Het bewegingsonderwijs op de Zevenster wordt gegeven door de vakleerkracht bewegingsonderwijs. Zij werken vanuit de missie van de vakgroep. Iedere leerling optimaal  leren bewegen, zodat zij op basis van succeservaringen en plezier een bewuste keuze maken voor een passende, actieve en gezonde leefstijl. Alle leerlingen krijgen twee keer per week 45 minuten gymles. We volgen de leerlingen binnen een LVS systeem waar alle betekenisgebieden aan de orde komen en we de SLO leerlijnen hanteren. Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een specifiek gymrapport om thuis te laten zien.  

Gezonde school

De Zevenster is een gezonde school. We vinden het belangrijk actief een gezonde leefstijl voor de leerlingen en medewerkers te helpen bevorderen. De school is al in het bezit van de vignetten bewegen en sport en relaties en seksualiteit. Dit schooljaar hebben we beleid geschreven op voeding en willen we daar het aankomede schooljaar mee aan de slag.

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

De Zevenster blijft zich ontwikkelen om zoveel mogelijk leerlingen in Lelystad ZML onderwijs te kunnen bieden.

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Het is mogelijk dat de school extra aanbod organiseert voor het jonge kind. Die extra aandacht is bijvoorbeeld beschikbaar in samenwerking met de peuterspeelzaal, het kinderdagverblijf of in de groepen 1 en 2 van de basisschool. Het doel is om te zorgen voor een goede start op de basisschool.

Terug naar boven