OBS de Triangel

Kennemerland 17 8245 ER Lelystad

  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Alle gymlessen worden op de Triangel door een vakleerkracht gegeven. We doen aan verschillende sporttoernooien mee.
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van OBS de Triangel te Lelystad.

De Triangel is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. Een school, waar elke leerling zichzelf kan zijn en in een veilige en prikkelende leeromgeving gestimuleerd wordt, om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu, dat met zelfvertrouwen en op creatieve wijze nieuwe situaties tegemoet treedt. De school telde dit schooljaar ruim 150 leerlingen verdeeld over 6 heterogene groepen. Wij zien op dit moment een groei van het aantal leerlingen in de school. Vertrouwen, verbonden en vakmanschap zijn onze kernwaarden. Deze staan net als betrokkenheid, ontwikkeling en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij gaan uit van verschillen en daarom is er veel aandacht voor de individuele leerling en het onderwijs- en leeraanbod dat hij/zij nodig heeft. Er is een mogelijkheid voor de leerlingen om deel te nemen aan de leerlingenraad, dit is onder schooltijd en wordt begeleid door de directie. Hiermee willen wij de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Zij zijn volgens ons goed instaat om te begrijpen wat goed onderwijs is en wat hiervoor nodig is. Na schooltijd organiseert de school in samenwerking met verschillende partners, leerzame en sportieve activiteiten waar onze leerlingen aan kunnen deelnemen. Voor de groepen 5 t/m 7 is er bijvoorbeeld Plustijd in samenwerking met de gemeente. Voor deze specifieke groep leerlingen zijn de activiteiten gericht op 21ste eeuwse vaardigheden, taal, rekenen en lezen. Ook nemen de leerlingen deel aan JINC in groep 7/8 waarbij de leerlingen de gelegenheid krijgen een dag een kijkje te nemen bij verschillende beroepen. Naast burgerschap en veiligheid is er ook aandacht voor sportieve en culturele ontwikkeling. Sportieve mogelijkheden zoals korfbal, voetbal, basketbal, de zeebodemloop of extra wekelijkse gym voor de leerlingen van groep 1/2. Wij werken uitgebreid samen met de Kubus (cultureel centrum) die samen met ons zowel binnen en buiten schoolse activiteiten organiseert. Zo hebben we een cultuurcarrousel waarbij alle leerlingen les krijgen van een vakdocent in beeldende vorming, muziek en drama.   Wij kunnen dit niet alleen en daarom zijn ook ouders betrokken bij de Triangel. Zij nemen deel aan de Medezeggenschapsraad, VVE-overleg, Activiteitencommissie of zijn groepsouder in één van de groepen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Triangel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. OBS De Triangel is onderdeel van Stichting SchOOL, de scholengroep voor openbaar onderwijs Lelystad. www.stichtingschool.nl

Voor vragen of meer toelichting over de school kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0320-250103.                   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst en Cultuurschool
  • Innovatief onderwijs
  • Sportieve Brede school
  • Leren van en met elkaar
  • Ouder-kind portfolio gesprek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel had op het moment van de teldatum op 1 oktober 2022 162 leerlingen. Wij kennen de laatste jaren een groei van het aantal leerlingen. Het blijft een onvoorspelbaar gegeven, hoeveel leerlingen er op de aankomende teldatum van 1 oktober 2023 op school zullen zitten. In de omgeving van de school komen er veel nieuwe bewoners bij en dit zorgt ervoor dat het huidige gebouw niet meer voldoende ruimte biedt voor alle nieuwe aanmeldingen. Het kan dus zijn dat er lopende een schooljaar besloten wordt tot een leerlingenstop in specifieke groepen. Dit zal dan op de website van de school kenbaar worden gemaakt. 

Huidige en te verwachten groepsgrootte

In de klaslokalen van De Triangel kunnen op dit moment maximaal tussen 25 en 30 leerlingen geplaatst worden. Dit maximum is mede afhankelijk van het aantal leerlingen die extra onderwijsbehoefte nodig hebben. 

Voor elk schooljaar bepaalt de directie en de intern begeleider (IB-er) van de school:   

1.       Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen met een extra onderwijsbehoefte. Leerlingen met een specifieke onderwijsbehoefte hebben meer nodig dan de basisondersteuning in het reguliere basisonderwijs.

2.       Welke groepen geen extra leerlingen kunnen plaatsen zonder extra onderwijsbehoefte. De medezeggenschapsraad (MR) van de school dient hiermee akkoord te gaan. Indien de school hiervan wil afwijken zal, dit met de MR worden besproken en dienen zij akkoord te gaan.

Stappen van aanmelden, inschrijven en aanname kunt u vinden in deze schoolgids.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
154
Landelijk gemiddelde
214

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse- en naschoolse opvang wordt verzorgd door de GO! bij ons in het gebouw. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven