OBS de Triangel

kennemerland 17 8245 ER Lelystad

  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Alle gymlessen worden op de Triangel door een vakleerkracht gegeven. We doen aan verschillende sporttoernooien mee.
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel

In het kort

Toelichting van de school

Hartelijk welkom op het SchoolVenster van OBS de Triangel te Lelystad.

De Triangel is een openbare basisschool en is toegankelijk voor alle leerlingen. Een school, waar elke leerling zichzelf kan zijn, en in een veilige en prikkelende leeromgeving gestimuleerd wordt, om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu, dat met zelfvertrouwen en op creatieve wijze nieuwe situaties tegemoet treedt. De school telde op 1 oktober 130 leerlingen verdeeld over 6 heterogene groepen. We zien op dit moment een groei van het aantal leerlingen in de onderbouw. Vertrouwen, verbonden en vakmanschap zijn onze kernwaarden. Deze staan net als betrokkenheid, ontwikkeling en kwaliteit hoog in het vaandel. Wij gaan uit van verschillen en daarom is er veel aandacht voor de individuele leerling en het onderwijs- en leeraanbod dat hij/zij nodig heeft.   Er is een mogelijkheid voor de leerlingen om deel te nemen aan de leerlingenraad, dit is onder schooltijd en wordt begeleid door de directie. Hiermee willen wij de betrokkenheid van de leerlingen vergroten. Zij zijn volgens ons goed instaat om te begrijpen wat goed onderwijs is en wat hiervoor nodig is. Na schooltijd organiseert de school in samenwerking met verschillende partners, leerzame en sportieve activiteiten waar onze leerlingen aan kunnen deelnemen. Voor de groepen 5 t/m 7 is erbij voorbeeld Plustijd in samenwerking met de gemeente. Voor deze specifieke groep leerlingen zijn de activiteiten gericht op 21 ste eeuwse vaardigheden, taal, rekenen en lezen. Ook nemen de leerlingen deel aan JINC in groep 7/8 waarbij de leerlingen de gelegenheid krijgen een dag een kijkje te nemen bij verschillende beroepen. Naast burgerschap en veiligheid is er ook aandacht voor sportieve en culturele ontwikkeling. Sportieve mogelijkheden zoals korfbal, voetbal, basketbal, de zeebodemloop of extra wekelijkse gym voor de leerlingen van groep ½. Wij werken uitgebreid samen met de Kubus (cultureel centrum) die samen met ons zowel binnen en buiten schoolse activiteiten organiseert. Zo hebben we een cultuurcarrousel waarbij alle leerlingen les krijgen van een vakdocent in beeldende vorming, muziek en drama.   Wij kun nen dit niet alleen en daarom zijn ook ouders betrokken bij de Triangel. Zij nemen deel aan de Medezeggenschapsraad, VVE-overleg, Activiteitencommissie of zijn groepsouder in één van de groepen.

Dit SchoolVenster biedt u inzicht in de resultaten van De Triangel. De gegevens zijn afkomstig van DUO, de Inspectie van Onderwijs en de school. Waar nodig geeft de school een toelichting bij de cijfers en feiten. Zo biedt dit SchoolVenster u betrouwbare en genuanceerde informatie over de schoolprestaties.U ziet op dit moment nog maar een deel van de informatie. OBS De Triangel is onderdeel van Stichting SchOOL, de scholengroep voor openbaar onderwijs Lelystad. www.stichtingschool.nl

Voor vragen of meer toelichting over de school kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 0320-250103.                   

Missie en visie

Kenmerken van de school

  • Kunst en Cultuurschool
  • Brede school
  • Sportieve Brede school
  • Samen werken aan datamuren
  • ouder-kind portfolio gesprek

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

De Triangel had op het moment van de teldatum op 1 oktober 2020 137 leerlingen. Wij kennen de laatste jaren een groei van het aantal leerlingen. Er zijn momenteel gemiddeld meer kinderen in de onderbouw dan in de bovenbouw.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
137
Landelijk gemiddelde
215

Bron

Verdeling naar leerjaar en leeftijd

Verdeling naar leerjaar en leeftijd toont hoe de leerlingen op deze school zijn verdeeld naar leerjaar en naar leeftijd. Ook wordt de verdeling van de leerlingen vergeleken met de verdeling van de leerlingen op een vergelijkbare school.

Weergave Aantal leerlingen, verdeling naar leerjaar en leeftijd

Bron

Schooltijden en opvang

Toelichting van de school

De voorschoolse - en naschoolse opvang wordt verzorgd door de GO! bij ons in het gebouw. 

Veelgestelde vragen

Weergave Schooltijden en opvang

Handige informatie

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Bron

Sociale veiligheid op deze school

Goed leren kan alleen als een kind zich veilig voelt op school, als het zichzelf kan zijn. Scholen hebben daarom regels, plannen en programma’s om het gevoel van veiligheid te vergroten. Zo wordt de veiligheid van een leerling, een klas of de hele school in de gaten gehouden. Wat de school doet en hoe de omgeving en ouders hierbij worden betrokken, dat kan alleen de school je vertellen.

Terug naar boven