OBS de Triangel

Kennemerland 17 8245 ER Lelystad

  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Alle gymlessen worden op de Triangel door een vakleerkracht gegeven. We doen aan verschillende sporttoernooien mee.
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Normaal gesproken worden er in april en mei de verplichte eindtoets afgenomen. In het schooljaar 2019-2020 was dit in verband met de COVID 19 pandemie niet mogelijk.

 

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Vier keer per jaar, in augustus/september, oktober, januari en juni, worden methodeonafhankelijke toetsen afgenomen. De uitslagen van deze toetsen, waarbij een vergelijking met een landelijk gemiddelde mogelijk is, geven ons redelijk objectieve gegevens over de leerprestaties van uw kind. Hiervoor gebruiken we het leerlingvolgsysteem van CITO.

Individuele resultaten worden door de intern begeleider en de leerkracht besproken en zo nodig tijdens een groepsbespreking aan de orde gesteld. Speerpunt is de ontwikkeling van het kind en de hulp, die geboden kan worden bij een eventuele achterstand. Uitkomsten worden tevens gebruikt om ons onderwijs te evalueren, teambreed te bespreken en verbeterdoelen te stellen voor het onderwijs op de Triangel. Zo nodig wordt het onderwijs groepsgewijs of individueel bijgesteld.

De leerkracht houdt de toets-gegevens van het lopende schooljaar, evenals de resultaten van het overige werk, bij in de groeps-map

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

Onze school bereidt alle leerlingen zo goed mogelijk voor op het voortgezet onderwijs. Wij werken direct samen met de twee voortgezet onderwijs instellingen binnen onze gemeente. Dit zijn Aeres en het Porteum de gloednieuwe onderwijscampus in Lelystad. 

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

De Triangel probeert voor elke leerling een passend aanbod te realiseren. Alles wat we goed doen willen we behouden. Hiervoor kijken we dagelijks kritisch naar ons onderwijs.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Samenwerking
  • Verantwoordelijkheid
  • Betrokkenheid

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In februari 2015 bezocht de inspectie De Triangel. Wij waren verheugd om het basisarrangement van de inspectie te ontvangen. In het rapport kunt u lezen wat de inspectie van ons vond. De inspectie heeft te kennen gegeven, dat we op veel onderdelen een enorme vooruitgang hebben laten zien.

In januari 2021 hebben wij een themaonderzoek van de onderwijsinspectie gehad. Het gesprek vond plaats in het kader van het themaonderzoek “kwaliteitsverbetering en leerlingpopulatie”. Met dit onderzoek wilde de inspectie o.a. meer zicht krijgen op de kwaliteitsverbetering op onze school. Welke keuzes maken wij, hoe zien de uitwerking en evaluaties eruit en geeft dit alles een samenhangend beeld met onze populatie leerlingen? Aansluitend is er gereflecteerd op de motieven en werkwijze bij het vormgeven van onze kwaliteitsverbetering ten bate van het onderwijs op de Triangel. De inspectie gaf positieve feedback op het feit dat wij erop gericht zijn ieder kind op zijn of haar niveau alle ontwikkelingskansen te bieden, waarbij wij ons als school tevens verplichten het maximaal haalbare met onze leerlingen te bereiken. Wij zijn dan ook trots op de positieve reacties van de onderwijsinspectie. Wij waren goed in staat onze eigen ambities naar voren te brengen en voor ons toont dit nogmaals aan dat we als school op de juiste weg zijn. We kregen als tip mee om ook tevreden te zijn met behaalde resultaten en successen te vieren.

Terug naar boven