OBS de Triangel

Kennemerland 17 8245 ER Lelystad

  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Alle gymlessen worden op de Triangel door een vakleerkracht gegeven. We doen aan verschillende sporttoernooien mee.
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel
  • Schoolfoto van OBS de Triangel

Het team

Toelichting van de school

De Triangel heeft een betrekkelijk jong en enthousiast team. Wij hebben momenteel vier fulltime leerkrachten en zes parttime leerkrachten, waaronder een vakleerkracht gym. We hebben een Intern Begeleider voor 3 dagen en een vrijwillige conciërge. 

Voor meer informatie over het team, verwijs ik u door naar de website van de school.

www.obs-de-triangel.nl/

Vakleerkrachten op deze school

Hoe wordt vervanging geregeld?

Wij streven er naar om vervanging zoveel mogelijk intern op te lossen of door vaste invallers die veel ervaring hebben bij ons op school. Zo zorgen wij ervoor dat de continuïteit van het onderwijs gewaarborgd blijft. Hiervoor hebben wij gezamenlijk met de MR een de-escalatieplan bij afwezigheid leerkracht opgesteld. 

Directie van de school

Medewerkers op deze school (instellingsniveau)

Hoe is de verdeling mannen en vrouwen?

Bron

Wat is de leeftijd van de teamleden?

Bron

Hoe zijn de teamleden verdeeld over de verschillende functiegroepen?

Bron

Hoe zijn de leerlingen gegroepeerd?

Toelichting van de school

De Triangel is een school met heterogene groepen vanaf groep 1. Dit betekent dat er verschillende leerjaren bij elkaar zitten. Jaarlijks wordt er gekeken wat organisatorisch de beste samenstellingen van groepen zijn.

Klasindeling

  • Combinatiegroepen

Hoe wordt de tijd op school besteed?

Leerjaar 1 en 2

Toelichting van de school

Onze school is een openbare school. In de wet staat dat op onze school lessen vormingsonderwijs kunnen worden gegeven als ouders daarom vragen.

Bron

Leerjaar 3 t/m 8

Toelichting van de school

Over hoe een schooldag op een basisschool eruitziet zijn wettelijke afspraken gemaakt. Scholen hebben sinds 1 augustus 2006 de ruimte om zelf de schooltijden in te delen. Voor de vormgeving van de onderwijstijd zijn enkele voorwaarden vastgesteld. Zo moeten leerlingen in totaal 7520 uur aan onderwijs volgen, verspreid over acht jaar, wat neerkomt op 940 uur per jaar. Dit hoeft niet precies zo te worden verdeeld. Daarnaast moeten scholen de activiteiten evenwichtig over de dag verdelen.

Bron

Extra mogelijkheden op deze school

Extra ondersteuning van de leerlingen

Samenvatting ondersteuningsprofiel

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Een belangrijk uitgangspunt van passend onderwijs is om kinderen zoveel mogelijk binnen de (reguliere) school te ondersteunen met passend en kwalitatief goed onderwijs. Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft of een specifieke onderwijsbehoefte, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid en die van directe collega’s proberen tot een oplossing te komen. Blijkt de ondersteuningsvraag toch complexer, dan wordt de ondersteuningsroute gevolgd van basisondersteuning naar extra ondersteuning.

Binnen de ondersteuningsstructuur van de school, eventueel samen met ketenpartners, wordt het geheel van preventieve en licht curatieve interventies planmatig en op een overeengekomen kwaliteitsniveau uitgevoerd. De basisondersteuning bevat vier aspecten: basiskwaliteit, preventieve en licht curatieve interventies, onderwijs ondersteuningsstructuur en planmatig werken. Dit is binnen het samenwerkingsverband afgesproken en staat beschreven in de ijkpunten basisondersteuning van de inspectie 

Toekomstig aanbod aan extra ondersteuning

Op dit moment richten wij ons op de algemene verbetering van ons reken- en taalonderwijs. Hiervoor hebben wij op dit moment twee collega's in opleiding. Verder is er extra aandacht voor leerlingen die specifieke ondersteuning nodig hebben in onze school. Hoe kunnen wij ons onderwijs nog doelgerichter aanbieden aan deze specifieke groep leerlingen.  

Welke specialisten bieden extra ondersteuning op deze school?

Kwaliteitszorg en schoolplan

Download het schoolplan

Aanbod voor het jonge kind

Toelichting van de school

De Triangel is een school die samenwerkt met GO! kinderopvang.  Wij werken samen met de Peuterspeelzaal de Ottertjes die bij ons in het gebouw  zitten en waar wij het leerplein van de kleuters mee delen. In 2021 zijn we begonnen om ook het onderwijs aanbod meer op elkaar af te stemmen. De oudste peuters kunnen nu delen van het onderwijs programma op onze basisschool meedoen en dit willen wij in de aankomende jaren gaan uitbreiden. 

Daar waar OBS de Triangel een reguliere openbare basisschool is is PSZ de Ottertjes een reguliere peuterspeelzaal waar samen spelen, samen leren en voorbereiding op de basisschool centraal staan. De kring is hierbij een belangrijk onderdeel. Zo mogen kinderen hun eigen foto ophangen in het aanwezigheidshuisje, worden er liedjes gezongen, boekjes gelezen en ontwikkelingsspelletjes gedaan.


Terug naar boven