De Grundel

Gondel 2217 8243 CA Lelystad

  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel
  • Schoolfoto van De Grundel

Resultaten eindtoets

Toelichting van de school

Centrale eindtoets

Leerlingen van groep 8 op De Grundel maken de IEP-toets. Dit is anders dan de CITO, wij vinden dat dit meer duidelijkheid geeft over het uitstroomniveau.

De resultaten van schooljaar 2021-2022 waren lager dan het landelijke gemiddelde, maar passend voor de school en Lelystad. Ook omdat de leerlingen op individueel niveau gegroeid zijn, zijn wij niet ontevreden. Enkel op rekenen is de uitstroom onvoldoende. Het rekenonderwijs zal in schooljaar 2022-2023 opnieuw extra aandacht krijgen door de inzet van een externe rekenspecialist.

Welk percentage leerlingen behaalt het fundamentele niveau en welk percentage het streefniveau?

Let op: de Inspectie van het Onderwijs telt de resultaten van de eindtoets in schooljaar 2020-2021 niet mee in de beoordeling van de scholen en past op een later moment een correctie toe in verband met de coronacrisis.

Fundamenteel niveau

Het fundamenteel niveau is het niveau voor taal en rekenen dat zoveel mogelijk leerlingen aan het einde van de basisschool zou moeten beheersen. Dit wordt gemeten in groep acht met de eindtoets. De inspectie stelt dat minimaal 85% van alle leerlingen het basisniveau moet behalen. Deze 85% is de signaleringswaarde voor het fundamenteel niveau en dit is voor alle basisscholen in Nederland gelijk.

Bron

Streefniveau

Het streefniveau is een hoger niveau dan het fundamenteel niveau. Het doel is dat zoveel mogelijk leerlingen eind groep acht het streefniveau bereiken. Op basis van de leerlingpopulatie op school wordt door de inspectie voor elke basisschool in Nederland apart bepaald hoeveel procent van de leerlingen het streefniveau moet halen. Dat percentage is de signaleringswaarde voor het streefniveau van de school.

Bron

Hoe gebruikt deze school tussentijdse toetsen?

Toelichting van de school

Opbrengsten worden geanalyseerd en teambreed besproken. Waar nodig worden er extra interventies gedaan. 

Observaties
Leerkrachten zien leerlingen dagelijks aan het werk. Zij observeren (tijdens servicerondes) of de leerlingen de leerstof begrijpen en hoe zij werken. Door gerichte vragen te stellen krijgt de leerkracht informatie over de aanpak en de manier van leren van een leerling.

Methode gebonden toetsen 
Bij de meeste methoden wordt elk blok of hoofdstuk afgesloten met een toets om te controleren of de aangeboden stof beheerst wordt. Deze toetsen geven de leerkracht informatie over de ontwikkeling van de leerlingen.

CITO
In groep 3 t/m 8 wordt twee keer per jaar de CITO toets afgenomen. Een diepte-analyse op kindniveau geeft de leerkracht veel informatie over wat een kind wel of niet beheerst. Daarnaast is te zien wat het rendement van het onderwijs aan de kinderen individueel of als groep is geweest in de afgelopen periode. Het analyseren van de toetsen kan leiden tot herformuleren van onderwijsbehoeften van kinderen of een verandering in het aanbod.    

In groep 8 nemen alle leerlingen in april deel aan de verplichte Centrale Eindtoets.

Welk schooladvies kregen de leerlingen van deze school?

Toelichting van de school

In schooljaar 2021-2022 is in groep 8 de IEP-eindtoets afgenomen, voorgaande jaren is dit met CITO gedaan. Wij vinden dat de IEP resultaten makkelijker af te lezen zijn en meer passen bij de leerlingen.

Doordat dit onze eerste afname is, kunnen we het niet vergelijken met voorgaande schooljaren. Wel zijn we tevreden met de behaalde scores tot nu toe. Enkel de rekenresultaten zijn lager dan we zouden willen, hier geven we de komende schooljaren extra aandacht aan.

Weergave Schooladvies

Bron

Zitten de oud-leerlingen van deze school in het voortgezet onderwijs boven, op of onder hun schooladvies?

In het eerste jaar

Bron

In het derde jaar

Bron

Sociale ontwikkeling

Hoe denkt deze school over sociale ontwikkeling?

Wij willen de leerlingen brede kennis over, en verantwoordelijkheid voor de samenleving meegeven. Hierbij maken wij gebruik van speciaal daarvoor ontwikkelde materialen. De school en onze medewerkers zijn toegankelijk en laagdrempelig voor leerlingen en ouders. De algemene houding op onze school is open, we groeten en spreken mensen aan. We gaan uit van een open en respectvolle manier van omgang tussen alle betrokken personen. Het doel is dat leerlingen dit ook vertalen naar situaties buiten de school, nu en in de toekomst. Minstens eenmaal per jaar brengen de leerkrachten de sociale competenties van de leerlingen systematisch in kaart om het welbevinden en de sociale veiligheid te monitoren. Indien nodig worden naar aanleiding van de uitkomsten (extra) interventies gedaan. Daarnaast vullen leerlingen vanaf groep 5, de ouders en het personeel tweejaarlijks een tevredenheidspeiling in. De uitkomsten daarvan worden gecommuniceerd, ook naar ouders, en betrekken we bij de verdere ontwikkeling van ons onderwijs en de organisatie.

Kernwaarden uit de visie op sociale ontwikkeling

  • Vertrouwen
  • Veiligheid
  • Rust en wederzijds respect

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In september 2019 heeft er een kwaliteitsonderzoek op De Grundel plaatsgevonden.
De inspectie waardeerde de kwaliteit van het onderwijs met een goed. 

De indicatoren zicht op ontwikkeling, pedagogisch klimaat, kwaliteitszorg, kwaliteitscultuur en didactisch handelen zijn gewaardeerd met een goed'.

Terug naar boven